Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Götenehus Group AB: Årsstämma Götenehus Group AB 2019

På årsstämman i Götenehus Group AB den 7 maj 2019 fastställdes
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för
räkenskapsåret 2018. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning
för verksamhetsåret 2018 ska utgå med 0:15 kronor per aktie. Som
avstämningsdag bestämdes torsdagen den 9 maj 2019. Utdelningen
beräknas att utbetalas tisdagen den 14 maj 2019.

VD Claes Hansson informerade om utvecklingen 2018.

I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes
styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson, Erik Hemberg
och Jan Johansson samt nyval av Johan Carlberg och Kristina Gradin.

Till ny ordförande i styrelsen valdes Claes Hansson. På styrelsens
konstituerande styrelsemöte som hölls i direkt anslutning till
årsstämman utsågs Nils-Erik Danielsson till vice ordförande i
styrelsen.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 1 175
000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande
och 175 000 kronor till ordinarie ledamöter som ej är anställda i
bolaget. Arvode för kommittéarbete skall utgå med 15 000 kronor per
ledamot i respektive kommitté som ej är anställd i bolaget.
Ersättning per kommitté är maximerad till 45 000 kronor. Arvode till
revisorerna skall utgå enligt räkning.

Till ny revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill slutet av årsstämman
2020. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Bengt Kron kommer
att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar VD
samt övriga personer i koncernens ledningsgrupp.

Årsstämman beslutade att valberedningen, som skall lägga fram förslag
för beslut på årsstämman 2020, skall bestå av en representant för
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september
varje år.

Götene den 7 maj 2019

Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson,
styrelseordförande i Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04,
0708-35 09 68.

Götenehus Group AB är genom varumärkena Götenehus, Swebostad och
VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige.
Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden,
Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus,
flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda
villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First
North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,08-463 83 00,
certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehus.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gotenehus-group-ab/r/arsstamma-gotenehus-grou...
https://mb.cision.com/Main/605/2806043/1039208.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.