Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-21

Götenehus Group AB: Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 27 april 2017 kl 17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan
1, Götene.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21
april 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box
17, 533 21 Götene, per telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53
12 eller via e-post koncern@gotenehus.com, senast fredagen den 21
april 2017, helst före kl 16.00. Vid anmälan ska uppges namn, person-
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för
juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast fredagen
den 21 april 2017 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i årsstämman.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta
datum.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.

15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

17. Beslut om valberedning.
18. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att
läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2 Valberedningens förslag till stämmoordförande: Nils-Erik
Danielsson.

Pkt 10 Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret
2016 med 0:10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till
utdelning föreslås tisdagen den 2 maj 2017. Beslutar årsstämman
enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas fredagen
den 5 maj 2017.

Pkt 12-15 Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt
följande:

Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Arvode till styrelsen ska utgå med 850 000 kronor att fördelas med 250
000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till
ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete
ska utgå arvode med 15 000 kronor per ledamot i respektive kommitté
som ej är anställd i bolaget. Ersättning per kommitté är maximerad
till 45 000 kronor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson,
Erik Hemberg, Jan Johansson och Ulf Runmarker samt nyval av Kristina
Alvendal.

Kristina Alvendal, född 1972, jur.kand. driver eget bolag inom
strategisk fastighetsutveckling. Kristina Alvendal är styrelseledamot
i Svenska Hus AB, Salktennis AB och har tidigare bland annat varit VD
i Airport City Stockholm AB och stadsbyggnads- och
fastighetsborgarråd i Stockholms stad.

Omval av Nils-Erik Danielsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB
till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Pkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare innefattar följande huvudpunkter:
Ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga. Ersättningen kan bestå
av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga ersättningar. Den
rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.
Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga 24
månadslöner för verkställande direktören respektive 12 månadslöner
för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen ska äga rätt att
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl
för detta.

Pkt 17 Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess
ska tillämpas inför årsstämman 2018.

Förslaget innebär att valberedningen ska bestå av en representant för
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september
2017. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen eller väljer
att lämna den ska rätten att utse en representant övergå till
röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de aktuella
aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre tillhör de
största ägarna, ska denna aktieägares representant ersättas. Rätten
att utse en representant ska då erbjudas nästa större aktieägare.
Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens
sammansättning ska offentliggöras och publiceras på bolagets hemsida
senast sex månader före årsstämman.

Företagsvisning
I anslutning till årsstämman kommer bolaget att visa kontors- och
produktions-anläggningarna i Götene för de aktieägare som är
intresserade. Visningen startar kl 15.00 vid ingången till
huvudkontoret. De aktieägare som önskar närvara vid företagsvisningen
ombedes meddela detta i samband med anmälan till årsstämman.

Övrigt
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska
situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens
fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive
fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida
www.gotenehus.com senast torsdagen den 6 april 2017 och sänds till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 87 313 516, varav 1 099 740 A-aktier och 86 213
776 B-aktier, motsvarande sammanlagt 9 721 117,6 röster.

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i mars 2017
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gotenehus-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/605/2219851/645789.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.