Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

Götenehus Group AB: Kallelse till årsstämma i Götenehus Group AB

Aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 16
april 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen
den 16 april 2014 kl 16.00 under adress Box 17, 533 21 Götene, per
telefon 0511-34 56 00, per telefax 0511-34 53 12 eller via e-post
koncern@gotenehus.com. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav
samt eventuella biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person
skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste senast onsdagen
den 16 april 2014 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i årsstämman.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta
datum.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor.
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.

15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

17. Beslut om valberedning.
18. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Förslag med det huvudsakliga innehåll som framgår nedan kommer att
läggas fram på årsstämman i följande ärenden:

Pkt 2
Valberedningens förslag till stämmoordförande: Nils-Erik Danielsson.

Pkt 10
Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0:00) skall utgå för
verksamhetsåret 2013.

Pkt 12-15
Valberedningen föreslår att stämman beslutar enligt följande:
Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Arvode till styrelsen skall utgå med 450 000 kronor att fördelas med
150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till
ledamöter som ej är anställda i bolaget. För kommittéarbete skall
utgå arvode med 25 000 kronor per ledamot i respektive kommitté som
ej är anställd i bolaget. Arvode till revisorerna skall utgå enligt
räkning.

Omval av ordinarie ledamöterna Nils-Erik Danielsson, Claes Hansson,
Erik Hemberg, Svante Nilsson och Ulf Runmarker.

Nils-Erik Danielsson föreslås som styrelsens ordförande.
Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB
till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Pkt 16
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare innefattar följande huvudpunkter:
Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Ersättningen kan
bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga
ersättningar. Den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 40 procent av
den fasta lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget
inte överstiga 24 månadslöner för verkställande direktören respektive
12 månadslöner för övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall
äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för detta.

Pkt 17
Årsstämman föreslås besluta att följande valberedningsprocess skall
tillämpas inför årsstämman 2015.

Förslaget innebär att valberedningen skall bestå av en representant
för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30
september varje år. Om någon ägare avböjer att delta i valberedningen
eller väljer att lämna den skall rätten att utse en representant
övergå till röstmässigt nästa större aktieägare. Om någon av de
aktuella aktieägarna avyttrar sina aktier och därigenom inte längre
tillhör de största ägarna, skall denna aktieägares representant
ersättas. Rätten att utse en representant skall då erbjudas nästa
större aktieägare. Valberedningen utser inom sig ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras och publiceras på
bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

Företagsvisning
I anslutning till årsstämman kommer Bolaget att visa kontors- och
produktions-anläggningarna i Götene för de aktieägare som är
intresserade. Visningen startar kl 14.30 vid ingången till
huvudkontoret. De aktieägare som önskar närvara vid företagsvisningen
ombedes meddela detta i samband med anmälan till årsstämman.

Övrigt
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets och dotterbolags ekonomiska
situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens
fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar, inklusive
fullmaktsformulär, enligt aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets hemsida
www.gotenehus.com senast torsdagen den 3 april 2014 och sänds till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Vid offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 86 981 812, varav 1 099 740 A-aktier och 85 882
072 B-aktier, motsvarande sammanlagt 9 687 947,2 röster.

Efter årsstämman bjuder bolaget på enkel förtäring.

Götene i mars 2014
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gotenehus-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i...
http://mb.cision.com/Main/605/9556521/223999.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.