Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Gränges AB: Delårsrapport januari-mars 2019

Stabilt rörelseresultat på en avmattad marknad

Första kvartalet 2019

· Försäljningsvolymen minskade med 4,4 procent till 90,8 kton
(95,0). Nettoomsättningen steg till 3 109 MSEK (3 071).

· Justerat rörelseresultat uppgick till 275 MSEK (282), medan
justerat rörelseresultat per ton var 3,0 kSEK (3,0).

· Periodens resultat ökade till 184 MSEK (167).
· Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 2,44 SEK
(2,21).

· Kassaflöde före finansieringsverksamheten minskade till -173 MSEK
(192) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om -451
MSEK (-123). Av de totala investeringarna avser 339 MSEK
investeringar relaterade till expansionen av
produktionsanläggningarna i USA.

· Nettoskulden ökade till 3 057 MSEK per 31 mars 2019 (2 494 MSEK
per 31 december 2018), vilket motsvarar 2,2 gånger justerad EBITDA*
(1,8 gånger per 31 december 2018). Nettoskulden per 31 mars 2019
inkluderar leasingskulder om 269 MSEK till följd av tillämpning av
IFRS 16 Leasingavtal**.

* Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare
information.

** För ytterligare information om IFRS 16 Leasingavtal se not 1.

Kommentarer från VD Johan Menckel:

De svagare marknadsförutsättningarna som vi började se i slutet av
2018 fortsatte under början av detta år. Den lägre efterfrågan på
marknaden resulterade i att försäljningsvolymen minskade med 4
procent till 90,8 kton under det första kvartalet 2019. Det justerade
rörelseresultatet var relativt stabilt och uppgick till 275 MSEK.
Resultatet inkluderar kostnader om 17 MSEK för expansionsprojekten i
USA samt ett positivt bidrag om 9 MSEK till följd av en återbetalning
av amerikanska 232-tullar. Valutakursförändringar påverkade det
justerade rörelseresultatet positivt med 44 MSEK under kvartalet.

Under det första kvartalet var marknadsförutsättningarna särskilt
utmanande i Asien där försäljningsvolymen till kunder inom
fordonsindustrin minskade med 13 procent. Detta var ett resultat av
en betydligt svagare produktion av lätta fordon i Kina i kombination
med lagerneddragningar i försörjningskedjan. I Europa och Amerika
minskade försäljningen till fordonsindustrin med 4 respektive 2
procent i kvartalet. Efterfrågan på material till HVAC och övrigt i
Amerika fortsatte att vara stark under kvartalet. Trots detta
minskade försäljningsvolymen med 1 procent jämfört med 2018 till
följd av kapacitetsbegränsningar i produktionen, vilket delvis
berodde på de pågående expansionsprojekten.

Säkerställande av hållbar affärsnytta
Sättet på vilket vi planerar och bedriver vår verksamhet idag har en
stor påverkan på framtiden och vi tror att efterfrågan på hållbara
produkter kommer att öka framöver. För att säkerställa Gränges
framtida konkurrenskraft och tillväxt har vi nyligen lanserat
ambitiösa och tydliga långsiktiga hållbarhetsmål som visar vårt
engagemang för hållbarhet och vårt starka fokus på att integrera
hållbarhet i allt vi gör. Våra produkter främjar ett cirkulärt
förhållningssätt och möjliggör för kunder och slutanvändare att uppnå
betydande minskningar i energiförbrukning och lägre utsläpp av
växthusgaser. Vi är också övertygade om att vårt fokus på hållbarhet
kan öka vår försäljning och lönsamhet i takt med ett ökat fokus på
hållbara produkter.

Utsikter
Den globala fordonsproduktionen förväntas fortsätta att sakta in under
det andra kvartalet 2019. Analysföretaget IHS bedömer att
produktionen av lätta fordon kommer att minska med 3 procent globalt
under det andra kvartalet men vända till en tillväxt under andra
halvåret, vilket innebär en stabil helårsprognos. För det andra
kvartalet räknar Gränges med en minskad försäljningsvolym med medel
ensiffriga tal. För material till fordonsindustrin ser vi en
minskning med medel till höga ensiffriga tal till följd av lägre
produktion av lätta fordon och fortsatta lagerneddragningar i
försörjningskedjan, framförallt i Asien men även till viss del i
Europa. I Amerika förväntar vi oss en stabil utveckling för material
till HVAC-industrin i det andra kvartalet.

När vi blickar längre in i året kommer vi att fortsätta arbeta aktivt
med innovation och ett mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar
ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan
på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt
under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer
vätskebaserade batterikylningslösningar. I USA fortsätter efterfrågan
på HVAC och övriga produkter att vara stark. Expansionen av
anläggningen i Huntingdon förväntas slutföras i mitten av 2019 och i
Newport kommer produktionen gradvis att återupptas under det andra
halvåret. Sammantaget är vi fast beslutna att fortsätta växa med
hållbar lönsamhet under de kommande åren.

Johan Menckel, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges
delårsrapport för januari-mars 2019 vid en webbsänd telefonkonferens
fredagen den 26 april 2019 kl 10.00.

Följ webbsändningen på www.granges.com/sv/investerare. För att delta i
telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 5199 9355 (Sverige), +44 203
194 0550 (Storbritannien) eller +1 855 269 2605 (USA). Ring gärna ett
par minuter innan telefonkonferensen startar. Presentationen sker på
engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, CFO
oskar.hellstrom@granges.com
Telefon +46 (0) 8 459 59 00

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 26 april
2019 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter
för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material
för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en
marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar
och marknadsför avancerade material som förbättrar dels
effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos
slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och
Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en
total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800
medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com
(https://www.granges.com/sv/).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/granges-ab/r/delarsrapport-januari-mars-2019,...
https://mb.cision.com/Main/10545/2797105/1032529.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.