Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Gränges AB: Gränges delårsrapport januari-mars 2020

Framgångsrik expansion i USA motverkade en minskande efterfrågan

Första kvartalet 2020

· Försäljningsvolymen minskade med 1,1 procent till 89,9 kton
(90,8). Kapacitetsökningen i USA motverkade delvis den
covid-19-relaterade efterfrågeminskningen i Asien och Europa.
Nettoomsättningen minskade till 3 063 MSEK (3 109).

· Justerat rörelseresultat var 210 MSEK (275) och justerat
rörelseresultat per ton uppgick till 2,3 kSEK (3,0). Det minskade
rörelseresultatet berodde främst på negativa mixeffekter då lägre
volymer till fordonsindustrin inte kunde kompenseras av ökade volymer
till HVAC och övrigt.

· Periodens resultat minskade till 133 MSEK (184) och inkluderar
jämförelsestörande poster om -6 MSEK (-).

· Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till 1,76
SEK (2,44).

· Kassaflöde före finansieringsverksamheten ökade till 181 MSEK
(-173) och inkluderar investeringar i anläggningstillgångar om 207
MSEK (451). Justerat kassaflöde före finansieringsverksamheten
uppgick till 329 MSEK (166), vilket motsvarar en cash conversion om
157 procent.

· Nettoskulden ökade till 3 559 MSEK per 31 mars 2020 (3 465 MSEK
per 31 december 2019), vilket motsvarar 2,8 gånger justerad EBITDA[1]
(2,6 gånger per 31 december 2019).

· Med anledning av utbrottet av covid-19 och den potentiella
påverkan på Gränges verksamhet och finansiella ställning har
styrelsen beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag
till utdelning om 3,40 SEK per aktie

[1] Justerat för jämförelsestörande poster, se not 5 för ytterligare
information.

Kommentarer från VD Johan Menckel:

Fortsatt stark kassagenerering och fokus på åtgärder för att mildra
effekterna av covid-19

Utmanande marknadsförutsättningar
Covid-19-pandemin och de extraordinära åtgärder som regeringar och
myndigheter vidtagit för att minska smittspridningen av viruset
dämpade avsevärt marknadens efterfrågan på Gränges produkter under
det första kvartalet 2020. Tack vare den framgångsrika
kapacitetsökningen i USA kunde Gränges alltjämt delvis motverka den
covid-19-relaterade efterfrågeminskningen i Asien och Europa.
Försäljningsvolymen under första kvartalet uppgick till 89,9 kton,
vilket motsvarar en minskning med 1,1 procent jämfört med föregående
år. Det justerade rörelseresultatet minskade med 65 MSEK till 210
MSEK, framför allt till följd av negativa mixeffekter då lägre
volymer till fordonsindustrin inte kunde kompenseras av ökade volymer
till HVAC och övrigt. Valutakursförändringar påverkade det justerade
rörelseresultatet positivt med 45 MSEK. Kassagenereringen fortsatte
att vara stark under det första kvartalet. Kassaflödet före
finansieringsverksamheten, justerat för expansionsinvesteringar och
förvärv, uppgick till 329 MSEK vilket motsvarar en cash conversion om
157 procent. Kassaflödet stärkte ytterligare Gränges likviditet. Vid
utgången av mars hade Gränges en kassa och tillgängliga
kreditfaciliteter uppgående till mer än 2 miljarder SEK.

Under det första kvartalet var marknadsförutsättningarna särskilt
utmanande i Asien och Europa där försäljningsvolymen till kunder inom
fordonsindustrin minskade med 17 procent i båda regionerna. Detta var
ett resultat av en betydande minskning av produktionen av lätta
fordon i och med att flera fordonstillverkare stängde ner sina
produktionsanläggningar under kvartalet på grund av utbrottet av
covid-19. I Amerika minskade försäljningsvolymen till
fordonsindustrin med 8 procent. För HVAC och övrigt upplevde vi det
hittills bästa enskilda kvartalet någonsin och försäljningsvolymen
ökade med 13 procent drivet av ökad kontrakterad marknadsandel och
den framgångsrika kapacitetsökningen i våra anläggningar i Huntingdon
och Newport.

Åtgärder för att mildra effekterna från covid-19
Gränges högsta prioritet är att säkerställa våra medarbetares, kunders
och övriga intressenters hälsa och säkerhet och samtidigt
upprätthålla kontinuitet och utveckla vår affär. Under kvartalet har
vi vidtagit åtgärder för att mildra de negativa effekterna från
covid-19 och för att anpassa verksamheten till den nya
marknadssituationen, först i Asien och därefter i Europa och Amerika.
Beredskapsplaner har aktiverats för att säkra kontinuitet i
verksamheten, upprätthålla kassaflöde och reducera kostnader. Detta
innefattar uppskjutna investeringar i anläggningstillgångar, ett
förstärkt övergripande besparingsprogram och kapacitetsjusteringar
genom tillfälliga nedstängningar av bolagets produktionsanläggningar.
Korttidspermitteringar och reducerad arbetstid har implementerats i
våra verksamheter i enlighet med lokala regelverk, och temporära
anställningar och kontraktsanställda har avvecklats. På grund av den
ökade osäkerheten i marknaden och för att säkerställa att Gränges är
väl positionerat för framtiden beslutade Gränges styrelse även att
dra tillbaka utdelningsförslaget för 2019.

Utsikter
Med hänsyn till den snabba utvecklingen av covid-19-utbrottet, det
rådande globala klimatet och den höga osäkerheten på marknaderna är
det för närvarande mycket svårt att tillhandahålla en prognos även på
kort sikt. Fordonsindustrin förväntas påverkas betydligt av covid-19
under det andra kvartalet och analysföretaget IHS uppskattar för
närvarande att den globala produktionen av lätta fordon kommer att
minska med 47 procent jämfört med föregående år. Marknaden för HVAC
och övrigt i Amerika är mer diversifierad och mindre cyklisk än
fordonsindustrin och efterfrågan för dessa produkter förväntas följa
utvecklingen av den allmänna ekonomin. En förändring i produktmix
till följd av en större minskning av material till fordonsindustrin
jämfört med HVAC och övrigt förväntas ha en negativ påverkan på
lönsamheten i det andra kvartalet.

Trots utmaningarna på kort sikt är vi fortsatt positiva inför
framtiden. När vi blickar framåt, kommer vi att fortsätta arbeta
aktivt med innovation, effektivitetsförbättringar och att utveckla
ett ännu mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat
fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på
avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt
under kommande år, i takt med att fler fordonstillverkare väljer
vätskebaserade batterikylslösningar.

Med ett starkt engagemang och driv att ständigt förbättra och
utveckla, är Gränges väl positionerat för att leverera hållbar och
lönsam tillväxt över konjunkturcykler.

Johan Menckel, VD

Webbsänd telefonkonferens
VD Johan Menckel och CFO Oskar Hellström presenterar Gränges
delårsrapport för januari-mars 2020 vid en webbsänd telefonkonferens
torsdagen den 30 april 2020 kl 10.00. Följ webbsändningen på
www.granges.com/sv/investerare. För att delta i telefonkonferensen,
vänligen ring +46 8 566 426 51 (Sverige), +44 3333000804
(Storbritannien) eller +1 6319131422 (USA). PIN-kod: 69788601#. Ring
gärna upp ett par minuter innan telefonkonferensen startar.
Presentationen sker på engelska.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
johan.dufvenmark@granges.com
Telefon +46 (0) 705 97 43 75

Denna information är sådan information som Gränges AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 30 april
2020 kl. 07.30.

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter
för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material
för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en
marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar
och marknadsför avancerade material som förbättrar dels
effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos
slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och
Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en
total årlig kapacitet på 460 000 ton. Gränges har cirka 1 800
medarbetare och omsätter 12 miljarder SEK. Aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på
www.granges.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/granges-ab/r/granges-delarsrapport-januari-ma...
https://mb.cision.com/Main/10545/3100719/1239396.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.