Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-28

Gränges AB: Kallelse till årsstämma i Gränges AB

Gränges AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 klockan
16.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Registreringen
börjar klockan 15.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 27 april 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Gränges AB, Juridik,
Box 5505, 114 85 Stockholm, Sverige, eller per telefon 0732 074 252
vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats,
www.granges.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma,
personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer
dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt
ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.granges.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget
eller beställas per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av
juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får
inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i
fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid
stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram
16. Beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen har inför årsstämman 2017 bestått av följande
ledamöter: Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden (valberedningens
ordförande); Anders Algotsson, AFA Försäkring; Rikard Andersson, SEB
Fonder; samt Anders G. Carlberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2017:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Anders G. Carlberg ska utses till
ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan
suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå, för tiden till slutet av
nästa årsstämma, med 525 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 290 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Dessa arvoden
innebär en höjning med cirka fem procent i jämförelse med föregående
år. Ersättning ska oförändrat utgå med 80 000 kronor till ordföranden
i revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga medlemmar, till
ordförande i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor
till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter i styrelsen
erhåller oförändrat 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Anders G. Carlberg, Carina Andersson,
Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg
till styrelseledamöter. Terje Andersen har avböjt omval. Till
styrelseordförande föreslås omval av Anders G. Carlberg.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på
bolagets webbplats, www.granges.com.

Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor
(punkt 13)

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant,
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att
omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till
revisor.

Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med
revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag
eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit
föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några
avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens
förslag också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Erik
Sandström kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för
utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 945 806
794 kronor disponeras enligt följande. Till aktieägare utbetalas en
utdelning om 180 372 926 kronor, vilket motsvarar 2,40 kronor per
aktie (föregående år 2 kronor per aktie), och att återstående belopp
om 765 433 868 kronor balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för
utdelning föreslås den 8 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s
försorg den 11 maj 2017.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande:

Allmänt

Gränges ska erbjuda ersättningsnivåer och anställningsvillkor
erforderliga för att rekrytera, utveckla och behålla ledande
befattningshavare. Dessa ska besitta kompetens, motivation och
kapacitet för att kunna vidmakthålla, utveckla och genomföra
övergripande värdebringande strategiska målsättningar för
Grängeskoncernen.

Med ledande befattningshavare avses koncernens verkställande direktör,
vice verkställande direktör samt övriga medlemmar i koncernledningen.

Ersättningen till koncernledningen ska beslutas av styrelsen men följa
årsstämmans beslut angående riktlinjerna. Utgångspunkten är att
ersättningen ska vara konkurrenskraftig och innehålla en fast och en
rörlig del såsom olika incitamentsprogram. Gällande lagar och andra
relevanta regelverk, såväl svenska som utländska, inom området ska
alltid iakttas.

Fast lön

Den fasta lönen ska utgöras av sedvanlig grundlön. Lönen baseras på
ansvar, prestation, kompetens och uppdragets komplexitet samt
omfattning.

Rörlig ersättning - incentives

Den rörliga ersättningen utöver fast lön ska bestå av ett årligt
incitamentsprogram (STI 2017) samt ett långsiktigt incitamentsprogram
(LTI 2017). Både STI 2017 och LTI 2017 ger kontant ersättning.
Garanterad rörlig ersättning ska inte tillämpas.

Årligt incitamentsprogram (STI 2017)

Utfallet i det årliga incitamentsprogrammens bestäms av ett antal
parametrar bestående av ekonomiska nyckeltal för koncernen, såsom
justerat rörelseresultat och kassagenerering, och av i förväg
beslutade individuella målsättningar. Ersättningen för STI 2017 kan
maximalt uppgå till 60 procent av grundlönen för samtliga medlemmar i
koncernledningen utom för den person som innehar positionen som
President Americas som istället har 100 procent.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017)

Under förutsättning att årsstämman fattar beslut i frågan kommer ett
långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017) erbjudas ledande
befattningshavare samt vissa nyckelpersoner. LTI 2017 löper på tre år
och kommer vara utformat huvudsakligen enligt följande: Ett belopp
motsvarande utfallet från STI 2017 för respektive deltagare
reserveras i en särskild s.k. LTI-bank. Givet fortsatt anställning
inom Gränges-koncernen utbetalas beloppet som avsatts till LTI 2017
med en tredjedel per år under åren 2019, 2020 och 2021 justerat för
Grängesaktiens totalavkastning. Det totala utfallet av LTI 2017 jämte
STI 2017 för utbetalning under ett år är maximerat till 1,5 gånger en
årslön, utom försåvitt gäller President Americas vars utbetalningar
är maximerade till 2 gånger en årslön. LTI-programmet redovisas
närmare i särskilt till årsstämman upprättat förslag avseende detta.

Övriga förmåner

Förmåner som inte direkt relateras till fast och rörlig lön,
exempelvis bilförmån, ska främja arbetets utförande och ligga i linje
med praxis på marknaden för denna målgrupp.

Pension

Pension ska utgå i enlighet med relevant nationell lagstiftning och
gällande kollektivavtal och liknande och begränsar sig för svenska
koncernledningsmedlemmar till ITP-planen (Industrins och handelns
tilläggspension) och sålunda förekommer såväl premiebaserade som
förmånsbaserade åtaganden utifrån individuella förutsättningar och
regelverk. För VD gäller utöver sedvanlig förmånsbaserad pension
enligt ITP att han har en direktpension i form av en företagsägd
kapitalförsäkring.

För utländska koncernledningsmedlemmar gäller motsvarande struktur
utifrån förhållandena i det aktuella landet. Pensionsvillkoren ska
vara marknadsmässiga. Pensionsålder för VD är 65 år. För övriga
ledande befattningshavare är pensionsåldern 60-65 år beroende på
anställningsland.

Uppsägningstid

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig
uppsägningstid om tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida
erhålls även ett avgångsvederlag utan avräkning om ytterligare tolv
månader. Övriga ledande befattningshavare har en ömsesidig
uppsägningstid motsvarande sex månader. Vid uppsägning frå...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.