Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Gränges AB: Kommuniké från Gränges AB:s årsstämma den 8 maj 2019

Gränges AB höll under onsdagen den 8 maj 2019 sin årsstämma varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.granges.com
(https://www.granges.com/sv/).

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning om 3,20 kronor per aktie med avstämningsdag fredagen
den 10 maj 2019. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB
onsdagen den 15 maj 2019.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2018.

Styrelse och revisorer
Stämman omvalde styrelseledamöterna Anders G. Carlberg, Carina
Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat, Ragnhild
Wiborg och Mats Backman. Stämman omvalde Anders G. Carlberg till
styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som
bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode, för tiden till slutet av nästa
årsstämma, ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande ska
erhålla 625 000 kronor och var och en av de övriga stämmovalda
ledamöterna ska erhålla 310 000 kronor. Därutöver ska ersättning utgå
med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000
kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå oförändrat till
ordföranden i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000
kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter ska
oförändrat erhålla 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett
långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2019. Programmet har en löptid på
tre år och kommer att erbjudas ledande befattningshavare som ett
komplement till det årliga incitamentsprogrammet ("STI 2019").

STI 2019 mäter justerat rörelseresultat (50 procent), kassagenerering
(30 procent) samt individuell prestation (20 procent) med ett
maximalt utfall på 60 procent av årlig grundlön. För President
Americas är maximalt utfall 100 procent av årlig grundlön.

LTI 2019 innebär att ett utfall motsvarande det från STI 2019 avsätts
samt indexeras med Grängesaktiens totalavkastning.
Intjänandeperioderna för LTI 2019 löper under år 2020, 2021 och 2022
och utbetalning sker proportionerligt årsvis över tre år - 2021, 2022
och 2023 - förutsatt fortsatt anställning i Grängeskoncernen.

Den totala utbetalningen från STI samt utbetalande LTI-program kan ej
överstiga 150 procent av den årliga grundlönen per det datum då
utbetalningen görs. Detta gäller dock inte den person som innehar
befattningen President Americas, vars utbetalningar är begränsade
till 200 procent av den årliga grundlönen.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler.
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet kan sammanlagt
högst så många aktier ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid
konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala
antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans
beslut om bemyndigandet.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Nelson, Chefsjurist
niclas.nelson@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter
för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material
för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en
marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar
och marknadsför avancerade material som förbättrar dels
effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos
slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och
Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en
total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800
medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på
Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på
www.granges.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/granges-ab/r/kommunike-fran-granges-ab-s-arss...
https://mb.cision.com/Main/10545/2806476/1040121.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.