Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Greater Than: Bokslutskommuniké 2015-01-01 - 2015-12-31

R?KENSKAPERER I SAMMANDRAG

12 M?NADER, 2015-01-01 till 2015-12-31

Koncern (TSEK)

Nettooms?ttning: 4 367 (4 024)

R?relseint?kter: 5 721 (4 733)

Resultat efter skatt: - 10 662 (-8 906)

Resultat per aktie efter skatt*: - 1,67 (-1,39)

Moderbolag (TSEK)

Nettooms?ttning: 1 843 (108)

Resultat efter skatt: - 9383 (-8 763)

FJ?RDE KVARTALET, 2015-10-01 till 2015-12-31

Koncern (TSEK)

Nettooms?ttning: 1 022 (1 861)

R?relseint?kter: 1 347 (2 640)

Resultat efter skatt: - 3 099 (-3 501)

Resultat per aktie efter skatt*: - 0,49 (-0,55)

Moderbolag (TSEK)

Nettooms?ttning: 413 (84)

Resultat efter skatt: - 2 749 (-3 408)

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period f?rra ?ret

* Resultat per aktie efter skatt. Bolaget har 6 388 450 aktier.

Moderbolaget Greater Than AB startade sin verksamhet i mars 2014 och i
samband med detta grundades koncernen. D? bolaget grundades
2014-03-14 s? redovisas koncernen fr?n 1 april 2014.

I koncernen ing?r f?rutom Greater Than AB (org. nr. 556965-2885),
Greater Than S.A. (Company No. 0860.741.970) och Greater Than Svenska
AB (org. nr. 556608-3258).

VD HAR ORDET

"V?rldens mest underutnyttjade resurs" st?r inf?r sin st?rsta
revolution - det konstaterar Morgan Stanley och jag h?ller med.

Snart ?r det inte sj?lvklart att vi ?ger eller k?r bilarna p? samma
s?tt som vi alltid har gjort. En av samh?llets viktigaste och
snabbaste v?xande trender just nu, delningsekonomin - kommer att f?
stor inverkan p? hur vi ?ger och k?r v?ra bilar.

M?nniskans behov av mobilitet kommer inte att minska, snarare tv?rtom.
Delningsekonomin, milj?medvetande, att bilen som statussymbol snabb
minskar i v?rde och konsumentens behov av att sj?lv vara i kontroll
?ver sin egen data, ?r fyra trender som spelar oss i h?nderna. Varav
den sista, behovet av kontroll och r?dslan f?r att vara utl?mnad och
?vervakad, har redan p?verkat v?r f?rs?ljning positivt.

Dagens bilk?pare ?r inte densamma som morgondagens och vi st?r redo
att hj?lpa konsumenterna med de tj?nster de efterfr?gar.

Nu ska vi f?rst lansera den s? hett efterfr?gade Pay as you
drive-f?rs?kringen, sedan ska vi se till att hj?lpa bil?gare att hyra
ut sin bil till andra privatpersoner, medan bilen ?nd? bara st?r d?r
outnyttjad.

Enerfy ?r en produktplattform som uppskattas bland konsumenter, bygger
p? en unik teknologi som redan idag och ger unika v?rden, s?v?l
ekonomiska, milj?m?ssig som praktiska. Men n?r v?l delningsekonomin
tar fart p? allvar, d? g?r det fort och vi kommer hj?lpa till att
snabba p? den trenden - f?r v?ra aktie?gares, konsumentens och f?r
milj?ns skull.

V?lkommen med oss in i framtiden!

Liselott Johansson

Verkst?llande Direkt?r

V?SENTLIGA H?NDELSER UNDER PERIODEN

Energimyndigheten st?djer Greater Than AB med drygt 4,7 miljoner
kronor f?r att utveckla och lansera tv? nya tj?nster till Enerfy
plattformen som ska leda till energieffektivare k?rning. En
fordonsf?rs?kring med en betalningsmodell som premierar
br?nsleeffektiv och s?ker k?rning och en karttj?nst f?r
br?nsleeffektiv ruttplanering.

Aktie?gare l?nar in motsvarande 4,75MSEK. L?nen har kvittats i
emissionen som genomf?rdes under februari.

V?SENTLIGA H?NDELSER UNDER ?RET

Greater Than informerar om att bolaget planerar att under 2016 sl?ppa
ytterligare en tj?nst p? Enerfy plattformen, det ?r en smart
bilf?rs?kring som l?ter bilister betala bara f?r faktiskt k?rda mil
och ger l?gre premie ju s?krare man k?r. Anv?ndarna f?r direkt efter
varje biltur ett kvitto och feedback direkt i Enerfyappen. Dessutom
uppmanas kunderna att hj?lpa varandra med k?rtips f?r att uppn? ?nnu
l?gre f?rs?kringspremie.

V?SENTLIGA H?NDELSER EFTER PERIODENS UTG?NG

Greater Thans nyemission om ca 7,7 MSEK tecknades till 147 procent.
F?retr?desemissionen om cirka 7,7 MSEK, 958 266 aktier, i Greater
Than AB f?r vilken teckningsperioden avslutades den 10 februari 2016
?vertecknades. Styrelsen har d?rmed beslutat att till fullo utnyttja
?vertilldelningsoptionen om 143 740 aktier motsvarande cirka 1,1
MSEK. Emissionslikviden uppg?r d?rmed till sammanlagt cirka 8,8 MSEK
f?re emissionskostnader varav 4,75 MSEK betalats genom kvittning.
Emissionskostnader uppg?r till ca 0,7 MSEK. F?retr?desemissionen
tecknades till 91,5 procent med st?d av teckningsr?tter och
resterande del, motsvarande 8,5 procent, har tilldelats de som
tecknat utan st?d av teckningsr?tter.

Extra bolagsst?mma valde styrelseledam?terna Lars Berg och Karin
Forseke f?r tiden intill slutet av n?sta ?rsst?mma. Lars Berg valdes
till styrelsens ordf?rande. Lars Berg har bl.a. m?ng?rig erfarenhet
fr?n arbete inom telekomindustrin, b?de nationellt och
internationellt, och Karin Forseke har bl.a. m?ng?rig
arbetslivserfarenhet fr?n finansmarknaderna i USA och England. De nya
styrelseledam?terna kommer att tillf?ra Bolaget kompetens och
erfarenhet som Bolaget bed?mer vara av stort v?rde f?r Bolagets
satsning p? att etablera sig globalt inom f?rs?ljning av smarta
bilf?rs?kringar.

Greater Than har v?xt ur sina tidigare kontorslokaler och flyttar till
Karlav?gen 58.

VD KOMMENTARER P? DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Under ?rets sista kvartal s? fick bolaget ca 4,7 MSEK i st?d fr?n
Energimyndigheten. Belopp om 3 MSEK betalades ut i december och
resterande belopp ?r planerat att betalas ut under v?ren 2016.

Greater Than mottog l?n motsvarande 4,75 MSEK i december fr?n
aktie?gare som sedermera har kvittat detta belopp i nyemissionen som
genomf?rdes i februari 2016.

Koncernens nettooms?ttning var ca 20% h?gre i Q4 ?n Q3 vilket kan
f?rklaras av intresse f?r produkten som julklapp.

Moderbolagets personalkostnader har ?kat d? bolaget har anst?llt tv?
personer och en anst?lld ?r f?rflyttad fr?n dotterdotterbolaget till
moderbolaget.

PRINCIPER F?R BOKSLUTSKOMMUNIK?NS UPPR?TTANDE

Greater Than AB har till till?mpat ?rsredovisningslagen och
Bokf?ringsn?mndens Allm?nna R?d BFNAR 2012:1 (K3). Redog?relsen har
uppr?ttats i enlighet med villkoren f?r listning p? AktieTorget.

Moderbolaget

Apportemission vid bolagets bildande redovisas till verkligt v?rde.

Koncern

Eftersom dotterbolaget Greater Than S.A. och dess svenska dotterbolag
Greater Than Svenska AB har f?rv?rvats av Greater Than AB och utg?r
ett r?relsef?rv?rv mellan bolagen under samma best?mmande inflytande
uppr?ttas koncernredovisning p? historiska v?rden.

UTEST?ENDE AKTIER

Greater Than AB listades i juni 2014 p? AktieTorget. Totala antalet
aktier och r?ster i Greater Than AB uppg?r till 6388 450 vid
tidpunkten 2015-12-31.

Under februari 2016 s? genomf?rde bolaget en f?retr?desemission om 958
266 aktier och en riktad emission i form av ?vertilldelningsoption om
143 740 aktier. Dessa ?r under registring hos Bolagsverket, d?refter
kommer bolaget inneha 7 490 456 aktier och r?ster.

Bolaget innehar inte n?gra egna aktier.

UTDELNING

Styrelsen kommer f?resl? att ingen utdelning l?mnas f?r r?kenskaps?r
2015.

?RSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

Greater Than AB:s ?rsredovisning och koncernredovisning kommer h?llas
tillg?nglig fr?n och med den 11 april 2016 p? hemsidan
www.greaterthan.eu. Den s?nds ?ven till de aktie?gare som beg?r detta
och uppger sin adress.

?RSST?MMAN 2016

?rsst?mma i Greater Than AB kommer h?llas i Stockholm den 17 maj 2016
kl. 15:00. Aktie?gare som ?nskar delta i bolagsst?mman ska dels vara
inf?rd i den av Euroclear Sweden AB f?rda aktieboken senast tisdagen
den 11 maj 2016 och dels anm?la sin avsikt att delta i bolagsst?mman
senast onsdagen den 11 maj 2016. Anm?lan om deltagande i
bolagsst?mman ska ske skriftligen till bolaget p? adress: Karlav?gen
58, 114 49 Stockholm eller via e-post: info@greaterthan.eu.

GRANSKNING AV REVISOR

Bokslutskommunik?n 2015 har inte granskats av bolagets revisor.
Verkst?llande direkt?r f?rs?krar att bokslutskommunik?n ger en
r?ttvis ?versikt av bolagets verksamhet, st?llning och resultat.

INFORMATIONSKALENDER

Kvartalsredog?relse Q1 17 maj 2016

?rsst?mma 17 maj 2016

Halv?rsrapport 17 augusti 2016

Kvartalsredog?relse Q3 21 november 2016

Bokslutskommunik? 22 februari 2017

Avl?mnande av bokslutskommunik? f?r 2015

Stockholm, 24 februari 2016

Styrelsen - Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordf?rande

Karin Forseke, Styrelseledamot

Sten Forseke, Styrelseledamot

Roger Karlsson, Styrelseledamot

Tina Th?rner, Styrelseledamot

Fr?gor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkst?llande Direkt?r,

Tel: +46 706 542 058

E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu, www.enerfy.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/greater-than/r/bokslutskommunike-2015-01-01---...
http://mb.cision.com/Main/11629/9923705/481296.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.