Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Greater Than: Greater Than beslutar om företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT
ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ELLER
INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

En extra bolagsstämma i Greater Than AB (publ) ("Greater Than" eller
"Bolaget") har som kommunicerats den 19 december 2018 bemyndigat
styrelsen att,med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emissioner av aktier. Greater Than
offentliggör idag, genom detta pressmeddelande, att styrelsen har
utnyttjat bemyndigandet och beslutat om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen i korthet:

· Aktieägare i Greater Than har företrädesrätt att teckna nya aktier
i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen
för deltagande (2 januari 2019).

· För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande
erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.

· Teckningskursen har fastställts till 37,50 kronor per ny aktie.
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer
Greater Than att tillföras cirka 25 miljoner kronor före avdrag för
transaktionskostnader.

· Teckningsperioden löper från och med den 4 januari 2019 till och
med den 18 januari 2019.

· Sista dagen för handel med aktier inklusive rätt till deltagande i
Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 27 december 2018.
Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i
Företrädesemissionen med företrädesrätt från och med den 28 december
2018. Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq First North
från och med den 4 januari 2019 till och med den 16 januari 2019.

· Nettolikviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för
transaktionskostnader, kommer främst att användas för att expandera
försäljningen till såväl befintliga kunder som nya kunder på nya
marknader.

· Greater Thans aktieägare Keel Capital och Handelsbanken Fonder
stödjer nyemissionen och har lämnat teckningsförbindelser respektive
avsiktsförklaringar att teckna de aktier som de har rätt att teckna
med företrädesrätt, motsvarande totalt cirka 15,6 procent av
Företrädesemissionen.

· Keel Capital har åtagit sig att garantera teckning av resterande
aktier i Företrädesemissionen som inte täcks av
teckningsförbindelser. Företrädesemissionen är därmed säkerställd
till 100 procent.

Bakgrund och motiv

Greater Than, grundat 2004, är ett marknads- och teknikbolag som
säljer AI-baserade, globala försäkringslösningar, till
försäkringsbolag, biltilverkare och försäkringsförmedlare som vill
öka lönsamheten genom realtidsinformation för att managera, prissätta
och undvika risk. Med 14 års erfarenhet och kunskap om att prissätta
risk per biltur har Bolaget utvecklat en komplett end-to-endlösning
för den uppkopplade bilförsäkringen.

Greater Thans teknikplattform Enerfy väcker intresse från både
försäkringsbolag och biltillverkare runt om i världen och Bolaget
förväntar sig fortsatt stark tillväxt. Med ytterligare kapital har
Bolaget möjlighet att snabbare ta tillvara på dessa
affärsmöjligheter. En målsättning med Företrädesemissionen är också
att öka likviditeten i Bolagets aktie.

Mot bakgrund av ovan offentliggör Greater Than idag, genom detta
pressmeddelande, att styrelsen har utnyttjat sitt bemyndigande och
beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 25 miljoner
kronor. Emissionslikviden kommer främst att användas för att
expandera försäljningen till såväl befintliga kunder som nya kunder
på nya marknader.

Företrädesemissionen

Aktieägare i Greater Than äger företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för
deltagande (2 januari 2018). För varje aktie som innehas på
avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton
(14) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen har fastställts till 37,50 kronor per ny aktie,
vilket är den volymviktade snittkursen de senaste 30 dagarna. Under
förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Greater
Than att tillföras cirka 25 miljoner kronor före avdrag för
transaktionskostnader, genom utgivande av högst 674 160 aktier,
vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 67 416 kronor.
Efter Företrädesemissionen kommer antalet utestående aktier i Greater
Than att uppgå till högst 10 112 404 aktier. Företrädesemissionen kan
därför komma att medföra en utspädning om 7 procent (bekräknat efter
Företrädesemissionen). Aktieägare som inte deltar i
Företrädesemissionen kan ha möjlighet att få ekonomisk kompensation
för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter
enligt aktieägarnas företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för
Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i
första hand tilldelas dem som också har tecknat nya aktier med stöd
av teckningsrätter och i andra hand ska tilldelning ske till övriga
som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje
hand ska tilldelning ske till Keel Capital i egenskap av
emissionsgarant.

Teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och emissionsgarantier

Keel Capital som representerar cirka 8,3 procent av aktiekapitalet i
Greater Than har lämnat ett bindande teckningsåtagande avseende
teckning av aktier motsvarande sin pro rata-andel av
Företrädesemissionen. Därutöver har Handelsbanken Fonder uttryckt sin
avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Keel
Capital har dessutom åtagit sig att, utan ersättning, garantera
teckning av resterande aktier i Företrädesemissionen som inte täcks
av teckningsförbindelser. Garantiåtagandena är inte säkerställda
genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang.

Totalt omfattas således Företrädesemissionen av teckningsåtaganden,
avsiktsförklaringar och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av
Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

+-----------+------------------------------------------------------------------+
|27 december|Sista handelsdagen i Greater Thans aktier inklusive rätt att delta|
|2018 |i Företrädesemissionen med företrädesrätt |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|28 december|Första handelsdagen i Greater Thans aktier exklusive rätt att |
|2018 |delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|2 januari |Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med |
|2019 |företrädesrätt, det vill säga, aktieägare som är registrerade i |
| |aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att |
| |erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i |
| |Företrädesemissionen med företrädesrätt |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|3 januari |Beräknad dag för offentliggörande av informationsbroschyr |
|2019 | |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|4 - 16 |Handel i teckningsrätter |
|januari | |
|2019 | |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|4 - 18 |Teckningsperiod |
|januari | |
|2019 | |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Omkring 22 |Offentliggörande av det preliminära utfallet i |
|januari |Företrädesemissionen |
|2019 | |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Omkring 24 |Offentliggörande av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen |
|januari | |
|2019 | |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Omkring 5 |Företrädesemissionen är slutförd och registrerad |
|februari | |
|2019 | |
+-----------+------------------------------------------------------------------+

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 - 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB
Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en
bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell
prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser.
Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till
försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader.
Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq
First North. Mangold Fondkommission är Greater Thans Certified
Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu

Denna information är sådan information som Greater Than AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 07.55 CET den 21 december 2018.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan
att, förvärva värdepapper i Greater Than. En informationsbroschyr
avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande
kommer att upprättas och hållas tillgänglig bland annat på Greater
Thans hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande
eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan
registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från
registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse. Greater Than har inte för avsikt att registrera någon del av
erbjudandet av ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.