Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-12

Greater Than: Kallelse till årsstämma 2016 i Greater Than AB

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2016

Dag och tid: Tisdag den 17 maj 2016 kl. 15.00 Plats: Greater Than AB, Karlavägen 58 (2 tr), 114 49 Stockholm Införing i aktieboken Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2016. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid före den 11 maj 2016. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 11 maj 2016. Vid anmälan, var god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare.

Post till: Greater Than AB Karlavägen 58 114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu ? Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD Liselott Johansson

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och
revisorssuppleanter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission

14. Godkännande av köpoptionsprogram för styrelseordföranden

15. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2): Styrelsen föreslår advokat
Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9 b): Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2015.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val
av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10-12):
Aktieägare som representerar ca 64 procent av bolagets röster, har
föreslagit följande:

· Antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter. · Till
styrelse omväljes Lars Berg (ordförande), Karin Forseke, Tina
(Kristina) Thörner, Roger Karlsson och Sten Forseke. · Lars Berg och
Tina (Kristina) Thörner är oberoende enligt Aktietorgets regler. ·
Till revisor föreslås val av PricewaterhouseCoopers AB med Magnus
Lagerberg som huvudansvarig. · Ersättning till styrelseledamot utgår
oförändrat med 1 prisbasbelopp till styrelseledamöterna och till
styrelseordföranden om 200 000kr/år. Under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med gällande
skattelagstiftning får styrelsearvode betalas till styrelseledamots
bolag. · Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13):
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission mot
kontant betalning, eller med betalning med apportegendom eller genom
kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen
bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att
besluta om viss justering.

Godkännande av köpoptionsprogram för styrelseordföranden (punkt 14)
Bolagets huvudaktieägare Sten Forseke föreslår att styrelsens
ordförande Lars Berg ska vederlagsfritt erhålla köpoptioner av tre
serier, serie A, B respektive C.

Optionerna utfärdas av Sten Forseke.

Köpoptionerna av serie A omfattar 20 000 optioner, som var och en
berättigar till köp av en aktie i bolaget för 12 kronor.
Optionsrätten förutsätter att aktiens Genomsnittskurs före den 30
september 2016 under 25 på varandra följande handelsdagar uppgår till
lägst 15 kronor per aktie eller Optionsinnehavaren enligt Bolagets
styrelses skäliga bedömning väsentligen förbättrat förutsättningarna
för Bolagets expansion. Köpoptionerna av serie B omfattar 20 000
optioner, som var och en berättigar till köp av en aktie i bolaget
för 15 kronor. Optionsrätten förutsätter att den noterade
genomsnittliga kursen för bolagets aktier varje handelsdag under 25
på varandra följande handelsdagar före den 30 juni 2017, uppgår till
lägst 25 kronor.

Köpoptionerna av serie C omfattar 10 000 optioner, som var och en
berättigar till köp av en aktie i bolaget för 20 kronor.
Optionsrätten förutsätter att den noterade genomsnittliga kursen för
bolagets aktier varje handelsdag under 25 på varandra följande
handelsdagar före den 31 december 2017, uppgår till lägst 35 kronor.

Bolaget bedöms enligt gällande skattelagstiftning vara
betalningsskyldigt för arbetsgivaravgifter om 31,42 procent på sådan
eventuell förmån som Lars Berg erhåller genom köpoptionsprogrammet.
Eventuell förmån beräknas som det belopp, med vilket marknadsvärdet
på bolagets aktie överstiger lösenpriset vid den första tidpunkt
optionen kan utnyttjas.

Köpoptionsprogrammet medför ingen utspädning och har ingen effekt på
viktiga nyckeltal.

God aktiemarknadssed föreskriver att bolagsstämma ska godkänna
köpoptionsprogram för styrelseledamöter, om köpoptionerna kan anses
ha ett värde vid tidpunkten för tilldelning och optionsutfärdaren
inte erhåller motsvarande betalning. Bolagstämmans beslut om
godkännande fattas med enkel majoritet. ? Särskilt majoritetskrav För
beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att
stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Upplysningar Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation.

Handlingar inför årsstämman Redovisningshandlingar och
revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt punkt 13 samt fullständiga villkor för köpoptionsprogrammet
för styrelseordföranden enligt punkt 14 kommer från och med den 12
april 2016 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets
hemsida www.greaterthan.eu.

Fullmaktsformulär finns också tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior
av nämnda handlingar och fullmaktsformulär kommer även att sändas
till aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.
Begäran skickas till info@greaterthan.eu.

Antalet aktier och röster Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 7 490 456 med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Stockholm i april 2016

GREATER THAN AB Styrelsen

För ytterligare information: Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46 70 654 20 58 Liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu www.enerfy.se

OM GREATER THAN

Greater Than drivs av viljan att utmana etablerade tankemönster och
beteenden, därför har vi lyckats utveckla ett helt nytt angreppssätt
att analysera Big Data och med över 10-års forskning och utveckling
och praktisk erfarenhet, har Bolaget idag förmodligen världens bästa
system för att i realtid mäta hur energi- och trafiksäkert vi kör.
Baserat på den teknologin utvinner Enerfy information som ger den
vanlige konsumenten ett konkret värde. På bara ett par år har vi
lyckats etablera en kraftfull Connected Car-lösning som satt ribban
för branschen. Greater Than handlas på Aktietorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/greater-than/r/kallelse-till-arsstamma-2016-i-...
http://mb.cision.com/Main/11629/9954167/499961.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.