Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Greater Than: Kallelse till årsstämma 2019 i Greater Than AB

Aktieägarna i Greater Than AB kallas härmed till årsstämma 2019

Dag och tid: Måndag den 27 maj 2019 kl. 15.00

Plats: Restaurang Elverket, Linnégatan 69, Stockholm

Införing i aktieboken

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 maj 2019.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn. Sådan tillfällig ägarregistrering bör begäras i god tid
före den 21 maj 2019.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste anmäla sin avsikt att
delta i årsstämman senast tisdagen den 21 maj 2018. Vid anmälan, var
god uppge namn, person/organisationsnummer, adress, telefon,
aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två). Sker deltagandet
med stöd av fullmakt bör denna sändas in i original tillsammans med
anmälan om deltagande i stämman. Fullmakten får inte vara utfärdad
tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges
en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. I
förekommande fall bifogas registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare. Anmälan skickas
med posten till eller per e-post till:

Post till:

Greater Than AB

Karlavägen 58

114 49 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD Liselott Johansson

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och
revisorssuppleanter

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

13. Beslut om principer för utseende av samt instruktion för
valberedning

14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission

15. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):

Styrelsen föreslår advokat Ola Lidström som ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9 b):

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val
av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10-12):

Aktieägare som representerar ca 51 procent av bolagets röster, har
föreslagit följande:

· Antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.
· Till styrelse omväljes Lars Berg (ordförande), Karin Forseke, Tina
(Kristina) Thörner, Roger Karlsson, Sten Forseke och Fredrik
Rosencrantz.

· Lars Berg, Roger Karlsson, Tina (Kristina) Thörner och Fredrik
Rosencrantz är oberoende i förhållande till såväl bolaget som i
förhållande till bolagets större aktieägare.

· Till revisor föreslås omval av BDO AB med Jörgen Lövgren som
huvudansvarig.

· Ersättning till styrelseledamot föreslås oförändrat utgå med 1
prisbasbelopp och till styrelseordföranden föreslås utgå 200 000 kr.

· Revisionsarvode utgår oförändrat enligt godkänd räkning.
Principer för utseende av samt instruktion för valberedning (punkt
13):

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att följande principer ska
gälla för utseende av valberedning i bolaget. Valberedningen utses
genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt
med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses
såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade
aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per
den 30 september varje år. Varje sådan aktieägare eller grupp av
aktieägare ska utse en representant vardera att utgöra ledamöter i
valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts
enligt principer beslutade av årsstämma. Valberedningen ska adjungera
styrelseordföranden till valberedningen.

För det fall att någon av de tre största aktieägarna eller
ägargrupperna ej önskar utse sådan representant ska den fjärde
största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill
dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad
styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare eller
ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot till
valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna
eller ägargrupperna tillfrågas.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i
bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller
annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska
inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en
styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara
beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som
representerar den största ägaren eller ägargruppen ska utses till
ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annan
ordförande. Eventuell styrelseledamot som utsetts till ledamot i
valberedningen ska inte vara ordförande för valberedningen.
Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex
månader före årsstämman.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,
men med utgångspunkt i Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken
snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget
arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.
Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för
valberedningens arbete samt för externa konsulter som av
valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter
i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till
var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna
förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma
samt, i förekommande fall, principer för utseende av samt instruktion
för valberedning.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14):

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner mot kontant betalning, eller med
betalning med apportegendom eller genom kvittning. Emissioner
beslutade med stöd av bemyndigandet ska sammantaget högst kunna
innebära en ökning av det vid det första beslutstillfället
registrerade aktiekapitalet med 20 procent. Vid utnyttjandet av
bemyndigandet ska emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet
varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss för ändamålet
sedvanlig justering.

Särskilt majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 14 krävs att
stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de på stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan
inverka på bedömningen av bolagets och dotterföretags ekonomiska
situation samt bolagets förhållande till annat företag i koncernen.

Handlingar inför årsstämman

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt punkt 13-14 kommer från och
med den 6 maj 2019 att finnas tillgängliga på bolagets kontor och på
bolagets hemsida www.greaterthan.eu. Fullmaktsformulär finns också
tillgängligt på bolagets hemsida. Kopior av nämnda handlingar och
fullmaktsformulär kommer även att sändas till aktieägare som begär
det och därvid uppger sin postadress. Begäran skickas till
info@greaterthan.eu.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 10 112 404

med samma antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till
den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Stockholm i april 2019

GREATER THAN AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:
Eva Voors, PR and kommunikationsansvarig
+46-708 884880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than

Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en
bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell
prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser.
Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till
försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader.
Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq
First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är
Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök:
www.greaterthan.eu

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/greater-than/r/kallelse-till-arsstamma-2019-i...
https://mb.cision.com/Main/11629/2797242/1032202.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.