Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Green Landscaping: Kallelse till Årsstämma i Green Landscaping Group AB (publ)

Aktieägarna i Green Landscaping Group AB (publ), org.nr 556771-3465
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020
klockan 10.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20,
Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 8 maj 2020; samt

(ii) senast fredagen den 8 maj 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Green Landscaping Group AB (publ), att: AGM, Mäster Samuelsgatan 9, 111 44 Stockholm eller via e-post till agm@greenlandscaping.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före fredagen den 8 maj 2020, då sådan
införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta vid stämman genom ombud kommer finnas tillgängligt såsom
anges under "Handlingar" nedan. Fullmakten i original ska även
uppvisas på stämman.

Information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det
nya coronaviruset har Bolaget beslutat att ingen dryck och förtäring
kommer att serveras samt att sedvanliga anföranden kommer att
minimeras. Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller
tillhör någon av riskgrupperna vill Bolaget påminna om möjligheten
att delta via ombud istället för att närvara personligen. Bolaget
följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera
informationen.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören;

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
och revisorssuppleanter;

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor;
12. Val av styrelseledamöter och revisor;
13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende
valberedning;

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare;

15. Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2020/2023 genom
emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner till anställda;

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
egna aktier;

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
företrädesemission av aktier;

19. Beslut om ändring av bolagsordningen;
20. Avslutande av stämman.
Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedning, som utsågs enligt de principer för tillsättande av
valberedning som beslutades av årsstämman 2019, utgörs av Marcus
Trummer (Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB), Erik Salén
(Westindia Aktiebolag), Anders Thomasson (Johan Nordström Invest AB
och CapNorth AB) och Per Sjöstrand (styrelseordförande).
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Per
Sjöstrand.

Punkt 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade vinstmedel om 306 304 729
kronor balanseras i ny räkning och att det inte sker någon
vinstutdelning för räkenskapsåret 2019.

Punkt 10-12. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen fram till slutet av nästa
årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Vidare så föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag
utses till revisor.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av
styrelseledamöterna Per Sjöstrand, Johan Nordström, Monica Trolle,
Staffan Salén och Åsa Källenius samt om nyval av Tomas Bergström till
Bolagets styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Nuvarande styrelseledamot Stefan Dahlbo har avböjt omval.
Valberedningen föreslår vidare att Per Sjöstrand omväljs till
styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga
utbildning och arbetslivserfarenhet och uppdrag i andra bolag m.m.
kommer finnas tillgängligt såsom anges under "Handlingar" nedan.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, att årsstämman beslutar att för den kommande
ettårsperioden omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag,
som har meddelat att de har för avsikt att utse Alexander Hagberg som
huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill
nästa årsstämma ska uppgå till totalt 750 000 kronor, varav 250 000
kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000
kronor (oförändrat) till övriga ordinarie styrelseledamöter som ej är
anställda i Bolaget.

Valberedningen föreslår därutöver att arvode om 75 000 kronor ska utgå
till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa årsstämma.
I övrigt föreslås att inga arvoden ska utgå till ledamöter av
styrelsens utskott.

Valberedningen föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion
avseende valberedning

Valberedningen föreslår att principer för tillsättande av och
instruktion avseende valberedning antas i huvudsak enligt nedan
(tillämpliga till dess att bolagsstämman beslutar annat).

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter - en ledamot utsedd av var
och en av de tre till röstetalet största aktieägarna (eller kända
aktieägargrupperna) per den sista bankdagen i september som önskar
utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Om någon
av de tre till röstetalet största aktieägarna avstår från att utse en
ledamot i valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter
till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem
ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte
styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja
ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska
inte vara valberedningens ordförande.

Om en ägarförändring äger rum bland de till röstetalet största
aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en
ledamot i valberedningen därigenom blir en till röstetalet större
aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i
valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye
storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i
valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som utsetts
av den efter förändringen till röstetalet minsta aktieägaren ska
entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att
entlediga ledamoten och utse en ny ledamot.

Om en ledamot som utsetts av en aktieägare i valberedningen frånträder
sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den
aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en
ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra till
röstetalet större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.
Sådant erbjudande ska gå i turordning till de till röstetalet största
aktieägarna (dvs. först till den till röstetalet största aktieägare
som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare
avstått från sådan rätt, därefter till den till röstetalet näst
största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till
valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.).
Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande vid årsstämma, antal
stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda
ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av
de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens
utskott, revisorer, arvode till revisorer, principer för tillsättande
av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut om principer för
tillsättande av och instruktion avseende valberedning kommer att
hållas tillgängligt enligt avsnittet "Handlingar" nedan.

Punkt 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare enligt följande. Dessa riktlinjer ska omfatta de
personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i
koncernledningen. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i
den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt koncernen
utanför styrelseuppdraget. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås
efter bolagsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i
befintliga avtal efter denna tidpunkt. De ersättningar som beslutas
av bolagsstämma omfattas inte av dessa riktlinjer.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får ersättningar vederbörligen anpassas för att följa
tvingande regle...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.