Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-23

Gripen Oil & Gas: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Gripen Oil & Gas AB (publ), org nr 556693-8014 kallas
härmed till en extra bolagstämma den 28 januari 2016 kl. 10.00 i
bolagets lokaler på Engelbrektsgatan 7, 2 trp,114 32 Stockholm.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 22 januari 2016, dels senast kl. 12.00 den 22
januari 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering bör begäras i god tid före den 22
januari 2016 hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget
under adress Gripen Oil & Gas AB (publ), Engelbrektsgatan 7, 2 trp,
114 32 Stockholm eller per e-post till info@gripenab.com. Vid anmälan
ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt
antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två)
anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt
och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för
fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.gripenab.com. Den
som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska
kunna uppvisas vid stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om att antagande av ny bolagsordning:
a) Beslut om nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
b) Beslut om att ändra aktiekapitalets gränser
7. Beslut avseende avnotering av bolagets aktie
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emittering av nya aktier
9. Stämmans avslutande

Förslag under punkt 6; Beslut om att antagande av ny bolagsordning:

a) Beslut om nedsättning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med

10 175 522,20 SEK för avsättning till fri fond att användas enligt
beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan
indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 SEK
per aktie till 0,005 SEK per aktie. Det noteras att Bolagsverkets
tillstånd till beslutet om minskning av aktiekapitalet erfordras.
Efter det att minskningsbeslutet registrerats uppgår aktiekapitalet
till 535 553,80 SEK fördelat på 107 110 760 aktier med ett kvotvärde
om 0,005 SEK per aktie.

Det föreslagna beslutet genomförs såsom ett led i att skapa en ökad
flexibilitet mellan bolagets fria och bundna kapital.

b) Beslut om att ändra aktiekapitalets gränser

Som en följd av förslaget om minskning av bolagets aktiekapital enligt
punkt 6.a) föreslås att en ny bolagsordning antas där aktiekapitalets
gränser ändras till lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

Bolagsstämmans beslut enligt punkt 6.a)-b) ovan skall fattas som ett
beslut.

Förslag under punkt 7; Beslut avseende avnotering av bolagets aktie

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolaget ska vidta
samtliga de åtgärder som förutsätts för att bolaget ska avnoteras när
styrelsen bedömer det lämpligt och praktiskt genomförbart.

Bakgrunden till förslaget att avnotera aktien är den nuvarande
marknadsplatsen motvilja att erbjuda handel för bolag med verksamhet
utanför Sverige. Baserat på den nuvarande utmanande marknaden för
prospektering och utvinning av georesurser och svårigheten att
lönsamt utvinna olja och gas i Sverige gör styrelsen bedömnigen att
det är viktigt för bolaget att ha flexibilitet och manöverutrymme att
utvärdera projekt och bolag även utanför Sveriges gränser.

Styrelsen vill utvärdera alternativa marknadsplatser för handel i
Gripen Oil & Gas:s aktier. Bolaget kommer att återkomma så snart det
finns någon ny information avseende marknadsplats för handel i
bolagets aktier.

Förslag under punkt 8; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emittering av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen
bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot
kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid
utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till
marknadsvärdet. Styrelsens beslut om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd
ökning av antalet aktier i bolaget med högst 292 889 240 aktier,
motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 464 446,20 SEK,
förutsatt att stämman godkänner förslagen under punkterna 6 a) och b)
ovan.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så
bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta
beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för
ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget och/eller för att
möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter. För giltigt
beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala
antalet aktier och röster i bolaget till 107 110 760. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Övrigt
Förslag till beslut under punkterna 6-8 ovan kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman.
Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats
www.gripenab.com under samma period. Kopior på handlingarna sänds på
begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i december 2015
Styrelsen i Gripen Oil & Gas AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gripen-oil---gas/r/kallelse-till-extra-bolagss...
http://mb.cision.com/Main/11656/9889948/460554.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.