Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

A Group Of Retail Assets: ÅRSSTÄMMA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL) ("AGORA")

Vid årsstämma den 19 maj 2016 i A Group of Retail Assets Sweden AB
beslutades följande:

Årsstämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen
resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning
med 0 kr per stamaktie och totalt 20,00 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdagar för preferensaktien ska vara;
(i) den 30 juni 2016 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2016;
(ii) den 30 september 2016 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober
2016;

(iii) den 30 december 2016 med beräknad utbetalningsdag den 4 januari
2017; och

(iv) den 31 mars 2017 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2017.
Årsstämman beslutade att samtliga nya preferensaktier som kan komma
att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande ska ge rätt till
utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma
välja om de sittande styrelseledamöterna Knut Pousette, Katarina
Hedström Klarin, Rutger Arnhult och Patrik Essehorn. Knut Pousette
valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode oförändrat ska uppgå till
totalt 500 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelseordföranden
och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För ledamot som
utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma
välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som
bolagets revisor. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att
Oskar Wall kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning enligt styrelsens
förslag. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Ledamöterna bör
vara representanter för var och en av de tre till röstetalet största
aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över
registrerade aktieägare. Valberedningen ska utföra de uppgifter som
följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen utser
ordförande inom sig. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot
ska inte vara ordförande för valberedningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av
bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie B
och/eller preferensaktier. Det totala antalet aktier som får
emitteras under bemyndigandet får motsvara en ökning av
aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016. Antalet
stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får
dock högst uppgå till 30 procent av aktiekapitalet som utgörs av
stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2016, och
antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet
får högst uppgå till 30 procent av aktiekapitalet som utgörs av
preferensaktier utgivna vid årsstämman 2016.

För ytterligare information kontakta:
Wilner Anderson, VD
Tel: 0706-08 80 80, e-post: wilner.anderson@agoraretail.se
Agneta Segerhammar, CFO
Tel: 0730-32 24 00, e-post: agneta.segerhammar@agoraretail.se

Fastighetsföretaget AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB) (publ)
- som är listat på Nasdaq First North - fokuserar på
detaljhandelsfastigheter. Affärsidén är att våra hus och platser ska
vara de mest attraktiva mötes- och handelsplatserna på orten. Bolaget
har 22 fastigheter på 16 orter med en sammanlagd yta av ca 235 000
kvadratmeter till ett värde av ca 3,5 miljarder kronor. Målet är att
fortsätta växa både på befintliga orter och nya. Remium Nordic AB är
AGORAS Certified Adviser.

www.agoraretail.se
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets/r/arsstamma-i-a-group...
http://mb.cision.com/Main/12631/2013399/518384.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.