Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-06

Guideline Geo AB: Delårsrapport för jan - sep 2015

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Efter ett rekordstarkt första halvår följer ett svagt tredjekvartal främst p g
a sent inkomna större ordrar, samt turbulens kring styrelse- och
ledningsfrågor. Bolagets största aktieägare CodeRight AB begärde en extra
bolagsstämma för att byta ut styrelsen i bolaget. På extrastämman som hölls
27 oktober, efter periodens slut, röstade dock majoriteten av aktieägarna för
valberedningens förslag. Detta innebar att de styrelseledamöter som är
oberoende av CodeRight AB omvaldes samt att ytterligare två styrelsemedlemmar
som är oberoende av CodeRight AB valdes in i styrelsen, medan övriga
stämmovalda styrelseledamöter entledigades. Den nya styrelsesammansättningen
ger Guideline Geo och dess personal arbetsro för att kunna gå vidare i
förverkligandet av bolagets vision. Det svagare tredje kvartalet till trots,
levererar bolaget ett nytt omsättningsrekord för de första nio månaderna.

Tredje kvartalet 2015 (juli - september)

* Intäkterna uppgick till 25,7 (34,5) MSEK
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,8 (5,3) MSEK
* Rörelsemarginalen uppgick till -10,9% (15,3%)
* Resultatet efter skatt uppgick till -2,7 (4,2) MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till -0,37 (0,56) SEK
* Periodens kassaflöde uppgick till 1,3 (0,3) MSEK
* Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2015 till 122,4
(130,5) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 77,3% (82,3%)
* Likvida medel uppgick vid periodens slut till 10,7 (14,4) MSEK

Kommentar tredje kvartalet 2015

Det tredje kvartalet, med intäkter på 25,7 MSEK påverkades av att inga
leveranser avseende större enskilda beställningar genomfördes under
kvartalet. Bolaget mottog dock i slutet av kvartalet ett antal större
beställningar om sammanlagt 11,9 MSEK. Verksamheten påverkades under
kvartalet negativt av intern turbulens med anledning av avskedandet av
bolagets vice VD och därtill kopplade styrelse- och ledningsfrågor. Genom att
valberedningens förslag till styrelse vann omröstningen på den extra
bolagsstämman den 27 oktober har denna turbulens nu i stora drag eliminerats.

Kvartalets rörelseresultat på -2,7 MSEK belastades av offensiva satsningar i
personal och kompetensuppbyggnad för att möta ökad efterfrågan på våra
produkter och tjänster, men belastades också med ökade kostnader för direkt
material, vilka är av engångskaraktär, samt oförutsedda advokat- och
rådgivningskostnader under kvartalet.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

* Bolaget erhöll beställningar från Kina och Sydkorea på MALÅ MIRA
markradarsystem till ett värde av 6 MSEK. MALÅ MIRA markradarsystem
användes bland annat vid den sensationella arkeologiska upptäckten av Super
Stonehenge i England i år.
* Bolaget erhöll strategiskt viktiga beställningar på geofysiska instrument,
utbildning och träning från Latinamerika på 3,6 MSEK och från Kenya på 2,3
MSEK.
* Aktieåterköpsprogrammet fortsatte under kvartalet.
* Bolagets Director Product Market and Development Johanna Kindahl Malmsjö
valde att lämna bolaget för nya utmaningar.
* Bolagets vice VD, tillika delägare i CodeRight AB (den största enskilda
aktieägaren i Guideline Geo AB), avskedades den 24 augusti 2015 på grund av
illojalitet mot bolaget och dess ledning.
* Ett pressmeddelande daterat den 4 september redogjorde för ett dokument,
funnet i tidigare vice VDs arbetsdator, som gav anledning att anta att
CodeRight AB tillsammans med en extern investerare planerade ta över
Guideline Geo AB och avnotera bolaget från börsen. CodeRight AB dementerade
den 7 september övertagsplaner av bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Bolaget har förstärkt sin kommersiella organisation genom att anställa
Johan Koel som Regional Sales Manager EMEA och Anders Ridström i rollen som
Regional Sales Manager Asia Pacific.
* Bolaget har beslutat att påbörja rekrytering av ett flertal tjänster, bl a
inom försäljningsorganisationen för att kunna möta ökade kundförfrågningar
och inom produktutvecklingsorganisationen för att ytterligare stärka
produktprogrammen.
* Bolaget höll extra bolagsstämma den 27 oktober på begäran av den största
aktieägaren CodeRight AB. Bolagsstämman valde i enlighet med
valberedningens förslag följande styrelseledamöter för tiden till nästa
ordinarie årsstämma: Peter Lindgren och Olle Grinder genom omval, samt
Daniel Nilsson och Kjell Husby genom nyval. Till styrelseordförande utsågs
Peter Lindgren. Resultatet av bolagsstämman ger Guideline Geo och dess
personal arbetsro för att kunna gå vidare i förverkligandet av bolagets
vision.

Intäkter och resultat tredje kvartalet 2015

Under det tredje kvartalet 2015 uppgick koncernens intäkter till 25,7 (34,5)
MSEK. Intäkterna minskade med -8,8 MSEK motsvarande 26% jämfört med
motsvarande kvartal föregående år. Det tredje kvartalet 2014 var ett
rekordkvartal, med två stora beställningar till nyckelkund i Asien.

Ökningen av de operativa kostnaderna på 0,7 MSEK jämfört med samma kvartal
föregående år förklaras främst av fler anställda, oförutsedda advokat- och
rådgivningskostnader, och valutaeffekter avseende det amerikanska
dotterbolaget. De operativa kostnaderna har minskats genom att bolaget har
löst upp 0,5 MSEK av omstruktureringsreserveringen från det fjärde kvartalet
2014.

Kostnader av engångskaraktär rörande kostnad för sålda varor har belastat
tredje kvartalet med 1,4 MSEK.

Koncernens resultatandel från intresseföretaget Second Square uppgick till 0,0
(-0,4) MSEK, vilket är en följd av att innehavet i Second Square skrevs ned
till noll vid årsskiftet.

Under tredje kvartalet 2015 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -2,8 (5,3)
MSEK, vilket innebär en försämring med 8,1 MSEK jämfört med motsvarande
kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var -10,9% (15,3%) under tredje
kvartalet 2015.

Resultatet efter skatt uppgick till -2,7 (4,2) MSEK, motsvarande ett resultat
per aktie på -0,37 (0,56) SEK.

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97,
E-post:info@guidelinegeo.com

www.guidelinegeo.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.