Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Guideline Geo AB: Delårsrapport för jan-sep 2016

Efter ett svagt första halvår följer ett starkt tredjekvartal. En stark
orderingång under andra och tredje kvartalet ligger till grund för en bra
nettoomsättning. Detta i kombination med kostnadskontroll ger ett
rekordstarkt rörelseresultat på 5,4 MSEK. Bolagets verksamhet har en
oregelbundenhet avseende stora order från bolagets nyckelkunder och
utleveranser inom ramen för befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar
variation i nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet.

Nettoomsättning och resultat för perioden jan-sep 2016 är lägre än motsvarande
period 2015, vilket huvudsakligen förklaras av det svaga första kvartalet.
Dock är orderingång under jan-sep 2016 högre än motsvarande period 2015.

Under tredje kvartalet förvärvades hälften av aktierna i programvarubolaget
Aarhus GeoSoftware ApS, vilket under perioden bidragit positivt till
resultatet om 0,2 MSEK. Genom detta förvärv säkrar bolaget tillgång till
kompletterande teknologi och kompetens för att realisera målsättningen att
integrera sensorer med tolknings- och visualiseringsmjukvaror.

Tredje kvartalet 2016 (juli - september)

* Intäkterna uppgick till 33,8 (25,3) MSEK
* Nettoomsättning uppgick till 31,0 (22,8) MSEK
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,4 (-2,8) MSEK
* Rörelsemarginalen uppgick till 15,8% (-11,0%)
* Resultatet efter skatt uppgick till 4,1 (-2,7) MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till 0,55 (-0,37) SEK
* Periodens kassaflöde uppgick till 0,3 (1,5) MSEK
* Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2016 till 118,3
(122,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 69,9% (77,3%)
* Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,2 (10,7) MSEK

Första nio månaderna 2016 (januari - september)

* Intäkterna uppgick till 84,0 (93,9) MSEK
* Nettoomsättning uppgick till 75,3 (86,3) MSEK
* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,1 (2,4) MSEK
* Rörelsemarginalen uppgick till -6,1% (2,5%)
* Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 (1,8) MSEK
* Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (0,24) SEK
* Periodens kassaflöde uppgick till -2,1 (-3,6) MSEK
* Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2016 till 118,3
(122,4) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 69,9% (77,3%)
* Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,2 (10,7) MSEK

Kommentar tredje kvartalet 2016

Det tredje kvartalet, med nettoomsättning på 31,0 MSEK, är väsentligt starkare
jämfört med det tredje kvartalet 2015 då omsättningen uppgick till 22,8 MSEK.

Den goda utvecklingen i Asien, Afrika och Latinamerika under det andra
kvartalet, fortsatte även under det tredje kvartalet. Dessutom har Bolaget
under perioden noterat framgångar i Mellanöstern och Europa. I Nordamerika
har situationen fortsatt varit utmanande. Fokus har legat på att se över
organisation och marknadsmodell, i syfte att stärka vår position på
marknaden.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

* Bolaget introducerade en ny resistivitetsmätare Terrameter LS 2, som bland
annat är skalbar i flera olika konfigurationer beroende på kundens behov
och kan fjärrstyras trådlöst.
* Bolaget förvärvade hälften av aktierna i programvarubolaget Aarhus
GeoSoftware ApS. Härigenom säkrar Bolaget tillgång till kompletterande
teknologi och kompetens som krävs för att realisera målsättningen att
integrera sensorer med tolknings- och visualiseringsmjukvara. Förvärvet var
villkorat av licensgivarens godkännande, vilket har erhållits, varvid köpet
nu är fullständigt genomfört.
* Bolaget har beslutat att utvärdera en försäljning av Bolagets fastigheter
för att synliggöra värden som ligger utanför Bolagets kärnverksamhet.
* Den svaga inledningen på året, i kombination med återköp av aktier,
aktieutdelning och företagsförvärv har lett till en försämrad likviditet,
vilket kan leda till att Bolaget behöver öka den kortfristiga upplåningen.
* Bolaget har erhållit en order på geofysiska instrument för kartläggning av
bland annat vattenförekomster i Etiopien till ett värde av 2,6 MSEK.
Instrumenten ingår i ett större samordnat program (One Wash National
Program - OWNP) sponsrat av UNICEF och världsbanken i syfte att komma till
rätta med aktuella vatten-, sanitets- och hygienproblem.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Bolaget har erhållit order på geofysiska instrument för kontinuerlig
mätning av slitage och kondition av vägar, från strategisk kund i Asien
till ett sammanlagt värde av 3,8 MSEK.

Intäkter och resultat tredje kvartalet 2016

Under det tredje kvartalet 2016 uppgick koncernens nettoomsättning till 31,0
(22,8) MSEK. Nettoomsättningen ökade med 8,2 MSEK vilket motsvarar en ökning
med 36% jämfört med samma kvartal föregående år.

Minskningen av rörelsens operativa kostnader (övriga externa kostnader och
personalkostnader) på 0,5 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år
förklaras av att personalkostnaderna reducerats genom EU-finansierad
forskning och utveckling om 0,6 MSEK under perioden. Minskningen ska också
ses mot bakgrund av att de operativa kostnaderna under det tredje kvartalet
2015 reducerats genom upplösning av omstruktureringsreserveringen om 0,5 MSEK
från det fjärde kvartalet 2014. Upplösningen av omstruktureringsreserv
möjliggjordes av att flyttkostnaderna 2015 blev lägre än beräknat.

Koncernens resultatandel från det under kvartalet förvärvade intressebolaget
Aarhus GeoSoftware uppgick till 0,2 MSEK.

Under tredje kvartalet 2016 uppgick koncernens rörelseresultat (EBIT) till 5,4
(-2,8) MSEK, vilket innebär en förbättring med 8,1 MSEK jämfört med
motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var 15,8% (-11%) under
tredje kvartalet 2016.

Resultatet efter skatt uppgick till 4,1 (-2,7) MSEK, motsvarande ett resultat
per aktie på 0,55 (-0,37) SEK för perioden.

Bolaget har under kvartalet inte haft påverkan av valutaomräkning avseende
nettoomsättning eller rörelseresultat.

Kommentar första nio månaderna 2016

Nettoomsättning och resultat under jan-sep 2016 är lägre än för motsvarande
period 2015, vilket huvudsakligen förklaras av det svaga första kvartalet.
Det första kvartalet 2016 påverkades av att en stor del av orderstocken
utlevererades under det fjärde kvartalet 2015. Nettoomsättningen under årets
första nio månader minskar till 75,3 MSEK från 86,3 MSEK 2015 och som en
konsekvens av detta minskar rörelseresultatet till -5,1 MSEK från 2,4 MSEK.
Bolaget bedömer att nedgången beror på tillfälliga fluktuationer i
orderingång och leveranser till kund snarare än någon varaktig förändring i
efterfrågan på Bolagets produkter. Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet
avseende stora order från Bolagets nyckelkunder och utleveranser inom ramen
för befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar variation i
nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet.

Väsentliga händelser under första nio månaderna 2016

Utöver vad som redovisats för det tredje kvartalet har följande händelser
rapporterats:

* Bolaget är del av ett konsortium som erhållit 1 miljon Euro för
EU-finansierad forskning och utveckling av metoder och processer för
geoteknisk kartläggning av urbana stadsmiljöer, där Bolagets instrument är
nyckelkomponenter. Bolagets andel av EU anslaget uppgår till 2,3 MSEK under
en två-års period.
* Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till utdelning
motsvarande 0,30 SEK per aktie.
* På årsstämman drogs förslaget avseende Bemyndigande om förvärv och
överlåtelse av egna aktier tillbaka, sedan det stod klart att förslaget
inte hade förutsättningar att vinna bifall på årsstämman.
* Under januari 2016 introducerades en förbättrad version av MALÅ Ground
Explorer med en WiFi-funktion för fjärrstyrning.
* Bolagets marknadschef för Nordamerika lämnade Bolaget i januari 2016.
* Bolagets Regional Sales Manager EMEA lämnade Bolaget i mars 2016.
* Under mars introducerade Bolaget en ny extern webb för att underlätta
kommunikation till marknaden, kunder, partners och återförsäljare.
* Återköpsprogrammet av egna aktier fortsatte under det första kvartalet, och
avslutades i samband med årsstämman.
* Bolaget har planenligt påbörjat rekrytering av ett flertal tjänster, bland
annat inom försäljningsorganisationen för att öka vår marknadsnärvaro, och
inom produktutveckling för att ytterligare stärka produktprogrammen.

Intäkter och resultat första nio månaderna 2016

Under årets första nio månader 2016 uppgick koncernens nettoomsättning till
75,3 (86,3) MSEK. Nettoomsättningen minskade med 10,9 MSEK motsvarande 13%
jämfört med samma period föregående år.

Minskningen av rörelsens operativa kostnader (övriga externa kostnader och
personalkostnader) på 1,1 MSEK jämfört med samma period föregående år
förklaras främst av lägre personalkostnader samt genom EU-finansierad
forskning och utveckling om 0,6 MSEK under perioden. Övriga externa kostnader
har ökat vilket delvis förklaras av att Bolaget under första nio månaderna
2015 löste upp 0,5 MSEK av omstruktureringsreserv från det fjärde kvartalet
2014. Upplösningen möjliggjordes av att flyttkostnaderna 2015 blev lägre än
beräknat.

Rensat för EU-finansiering om 0,6 MSEK under januari-september 2016 och för
upplöst omstruktureringsreserv om 0,5 MSEK under jämförelseperioden, har
operativa kostnader minskat med 1,0 MSEK under jan-sep 2016 jämfört med samma
period förra året. Kostnadsminskningen har uppstått trots att Bolaget under
perioden även har haft kostnader av engångskaraktär såsom i en ny
webbplattform.

Bolagets resultatandel från intressebolaget Aarhus GeoSoftware uppgick till
0,2 (0,0) MSEK.

Under årets första nio månader 2016 uppgick Bolagets rörelseresultat (EBIT)
till -5,1 (2,4) MSEK, vilket innebär en minskning med 7,5 MSEK jämfört med
motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen var -6,1% (2,5%) under
året första nio månader 2016.

Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 (1,8) MSEK, motsvarande ett resultat
per aktie på -0,54 (0,24) SEK för perioden.

Nettoeffekt av valutaomräkning har under årets första nio månader uppgått till
en negativ påverkan om 0,3 MSEK på nettoomsättning, positiv påverkan på
rörelsekostnaderna om 0,1 MSEK, och en negativ påverkan på rörelseresultat om
0,3 MSEK.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet var positivt
och uppgick till 1,0 (5,7) MSEK. Det totala kassaflödet under perioden
uppgick till 0,3 (1,5) MSEK. I kassaflödet ingår ökade räntebärande
kortfristiga skulder med 2,7 MSEK, ökade räntebärande långfristiga skulder
med 6 MSEK i samband med köp av 50% av aktierna i Aarhus GeoSoftware,
minskning av lager med 3,6 MSEK, minskning av kortfristiga skulder med 4,1
MSEK, amorteringar med 0,5 MSEK, ökning av fodringar med 5,5 MSEK, samt
investeringar i form av balanse...

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.