Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-10-17

Guideline Geo AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Guideline Geo

(NGM: GGEO) Guideline Geo AB (publ), noterat på NGM-Equity,
offentliggör kallelse till extra bolagsstämma i november 2014

Styrelsen för Guideline Geo AB (publ) (”Bolaget
”) välkomnar aktieägare till extra bolagsstämmatisdagen den 4 november 2014
, klockan 10:00, som hålls i Hamilton Advokatbyrås Lokaler på Hamngatan 27 i
Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på stämman ska, dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 28 oktober 2014,
dels anmäla sitt deltagande på stämman senast tisdagen den 28 oktober 2014.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com eller
till: Guideline Geo AB (publ)

Löfströms Allé 1 172 66 Sundbyberg

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära att tillfälligt
föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan
registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd tisdagen
den 28 oktober 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva
sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål på Bolagets webbplats
www.guidelinegeo.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman
skickas till Bolaget under ovanstående adress. Företrädare för juridisk
person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandlingar. Observera att särskild anmälan om
aktieägares deltagande till bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar
utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär
gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Uppgift om antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen
till 7 505 179. Bolaget innehar 177 896 egna aktier.

Förslag till dagordning

1 Öppnande av stämman
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två justeringsmän
5 Fråga om närvarorätt på stämman för den som inte är aktieägare
6 Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7 Godkännande av dagordningen
8 Val av styrelse
9 Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet 2. Val av ordförande vid
stämman

CodeRight AB, ägare till cirka 18,74 procent av aktierna i Guideline Geo AB,
föreslår att Peter Lindgren utses till ordförande för stämman.

8. Val av styrelse

CodeRight AB föreslår att Kjell Husby entledigas som styrelseordförande och
styrelseledamot. CodeRight AB föreslår vidare att Bolagets Jonas Moberg väljs
till ny ordinarie styrelseledamot och att Peter Lindgren väljs till
styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

________________

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen.

Styrelsen

Guideline Geo AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Kjell Husby, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 709 547997

www.guidelinegeo.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.