Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-26

Guideline Geo: Kallelse till extra bolagsstämma i Guideline Geo

(NGM: GGEO) Styrelsen för Guideline Geo AB (publ), noterat på
NGM-Equity ("Bolaget"), offentliggör kallelse till bolagets extra
bolagsstämma.

Styrelsen för Guideline Geo välkomnar aktieägare till extra
bolagsstämma fredag den 17 februari 2017, kl. 14.00, som hålls på
Roschier Advokatbyrå AB, Brunkebergstorg 2, 103 90 Stockholm.
Registrering sker från kl. 13.30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska, dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördag den 11 februari 2017,
dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndag den 13 februari
2017.

Anmälan ska ske skriftligen via e-post till stamma@guidelinegeo.com
eller via post till Guideline Geo AB (publ), Löfströms Allé 6A, 172
66 Sundbyberg.

Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuellt
ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära
att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget
namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara
verkställd lördag den 11 februari 2017, vilket innebär att
aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren
härom.

Ombud
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, i original eller som
elektronisk kopia. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett
fullmaktsformulär för detta ändamål på hemsidan. Fullmakten i
original skickas till bolaget under ovanstående adress, eller som
elektronisk kopia till stamma@guidelinegeo.com. Detta bör ske i god
tid före stämman. Företrädare för juridisk person ska också skicka in
en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar, i original eller som elektronisk kopia.
Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till
bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt
vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte
som anmälan till bolagsstämman.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

Uppgift om antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för
kallelsen till 7 505 179. Bolaget innehar 640 140 egna aktier.

Ärenden på stämman / Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om antalet styrelseledamöter
8. Val av ny styrelseledamot
9. Beslut om styrelsearvode
10. Övriga frågor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet
2. Val av stämmoordförande
Peter Lindgren föreslås till ordförande för stämman.

7. Beslut om antalet styrelseledamöter
Investment AB Spiltan och Investment aktiebolaget Chiffonjén föreslår
att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter.

8. Val av ny styrelseledamot
Investment AB Spiltan och Investment aktiebolaget Chiffonjén förslår
att styrelsen utökas med en ledamot och att Anders Gemfors genom
nyval väljs till styrelseledamot, jämte Peter Lindgren (ordförande),
Olle Grinder, Daniel Nilsson, Eva Vati och Krister Nilsson.

9. Beslut om styrelsearvode
Investment AB Spiltan och Investment aktiebolaget Chiffonjén föreslår
att den nya styrelseledamoten erhåller samma arvode som övriga
styrelseledamöter.

Styrelsen
Guideline Geo AB (publ)

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
("MAR"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 08:45 CET.

För ytterligare information kontakta:
Kjell Husby
vd Guideline Geo AB (publ)
tel. +46 70 954 79 97
www.guidelinegeo.com

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi.
Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt
tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster,
övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, undersökning inför
uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt
undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I
koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa
lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie
är noterad på NGM Equity.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/guideline-geo/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/15211/2173144/618985.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.