Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Gullberg & Jansson: Delårsrapport januari - september 2017

Omsättningstillväxt på 74% i tredje kvartalet gav upphov till ett
förbättrat resultat.

Niomånadersperioden, januari - september 2017

· Nettoomsättning 79,2 (50,7) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 6,3 (4,3) MSEK*
· Resultat efter skatt 4,4 (3,0) MSEK**
· Resultat per aktie 0,51 (0,40) SEK
· Soliditet 69 (82) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
niomånadersperioden med totalt -0,5 (-0,4) MSEK

Tredje kvartalet 2017

· Nettoomsättning 25,6 (14,7) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 2,3 (0,4) MSEK*
· Resultat efter skatt 1,6 (0,1) MSEK**
· Resultat per aktie 0,19 (0,01) SEK
· Soliditet 69 (82) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
tredje kvartalet med totalt -0,2 (-0,2) MSEK

Väsentliga händelser

· Moderbolaget Gullberg & Jansson och dotterbolaget Gullberg &
Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden) integrerade sina verksamheter
inom swimmingpoolbranschen

VD Alex Molvin kommenterar
"Omsättningstillväxten på 74 % i tredje kvartalet gav upphov till ett
förbättrat resultat för Gullberg & Jansson-koncernen. Vi är nöjda med
den ökade försäljningen och ökade vinsten inom vårt största
affärsområde Gullberg & Jansson of Sweden. Inom det mindre
affärsområdet Stads & Parkprodukter har ett handlingsprogram
implementerats för att långsiktigt växa och utveckla affärsområdet,
vilket kortsiktigt har belastat resultatet under niomånadersperioden.
Sammantaget sett ledde detta till att koncernen uppvisade ett
förbättrat rörelseresultat, EBITA på 6,3 (4,3) MSEK under
niomånadersperioden 2017.

Vi har under niomånadersperioden haft en omsättningstillväxt på 56 %
tack vare en positiv verksamhetsutveckling i affärsområdet Gullberg &
Jansson of Sweden. Koncernens rörelsemarginal minskade till 7,3 (7,8)
% under niomånadersperioden. Den lägre rörelsemarginalen berodde
främst på produktmixförändringar och höjda inköpspriser. Vi fick även
ökade personalkostnader och ökade externa kostnader eftersom vi
arbetar med en offensiv satsning för att öka försäljningen. Den höga
tillväxttakten skapades via genomförd verksamhetsintegration och
lyckad marknadslansering av nya miljösmarta poolprodukter som är
energibesparande och ger hög användningskomfort. Affärsområdet Stads
& Parkprodukters rörelseresultat minskade jämfört med föregående år,
till följd av en något lägre omsättning och implementering av ett
handlingsprogram.

Koncernens omsättningstillväxt på 56% visar att vi har goda
förutsättningar att skapa en lönsam tillväxt för helåret 2017,
jämfört med föregående år. Orderstocken har också under hela året
varit betydligt större än föregående år."

Allmänt om verksamheten
Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson
AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB
inom swimmingpoolbranschen och Stads & Parkprodukter i Stockholm AB
inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs
som självständiga affärsområden. Alex Molvin är VD i moderbolaget
samt dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden, medan Gaétan Boyer
är VD i Stads- och Parkprodukter samt Sales Manager på Gullberg &
Jansson of Sweden. Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden
AB) och Stads & Parkprodukter förvärvades den 29 februari 2016,
vilket innebär att 2016 års siffror endast avser mars-septembers
månads räkenskaper.

Tredje kvartalet 2017
Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet
uppgick till 25,6 (14,7) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 2,3
(0,4) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (0,1) MSEK och
resultat per aktie uppgick till 0,19 (0,01) SEK.
Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.

Den höga omsättningstillväxten på 74 % gav upphov till ett förbättrat
resultat och berodde främst på genomförd verksamhetsintegration och
lyckad marknadslansering av miljösmarta poolprodukter i affärsområdet
Gullberg & Jansson of Sweden.

Gullberg & Jansson of Sweden
Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för tredje kvartalet
uppgick till 24,1 (1,5) MSEK med ett rörelseresultat på 2,7 (0,1)
MSEK. Verksamheten inom swimmingpoolbranschen i Gullberg & Janssons
moderbolag och Gullberg & Jansson of Sweden (f.d. Poolvärlden AB)
integrerades i dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB per den
1 januari 2017. Den koncerninterna verksamhetsintegrationen medför
att redovisade siffror för 2017 avseende Gullberg & Jansson of Sweden
blir väsentligt annorlunda jämfört med redovisade siffror för 2016.

Gullberg & Jansson of Swedens höga omsättningstillväxt under tredje
kvartalet berodde på genomförd integration av verksamheterna i
Gullberg & Jansson och Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg &
Jansson of Sweden AB), som förvärvades i februari 2016. Under 2017
lanserades också en mängd nya miljösmarta poolprodukter, som är
energibesparande eller ökar komforten för swimmingpoolägare, vilket
bidragit till den höga tillväxttakten. Försäljningen av nästa
generations miljösmarta poolvärmepumpar från Gullberg & Jansson, som
lanserades i november 2016, har gått bättre än förväntat.
Poolvärmepumparna är WiFi-kompatibla, tystgående och vissa är också
utrustade med inverterkompressor för högsta möjliga energibesparing.
Det måttbeställda pooltaket Leia från Gullberg & Jansson var en annan
produktnyhet 2017, som snabbt blev en storsäljande produkt. Pooltaket
Leia är ett lågt, exklusivt pooltak med automatisk sektionslåsning
och hjul på ena sidan och skena på andra sidan. Försäljningen av
miljösmarta poolprodukter som t.ex. poolrobotar, saltklorinatorer och
automatisk pH- och klorstyrningsprodukter från den franska
kvalitetstillverkaren Zodiac har ökat väsentligt.

Stads & Parkprodukter
Stads & Parkprodukters nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick
till 1,5 (1,2) MSEK med ett rörelseresultat på -0,3 (-0,2).

Väsentliga händelser
I februari offentliggjordes det att moderbolaget Gullberg & Jansson
och dotterbolaget Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden)
integrerade sina verksamheter inom swimmingpoolbranschen med syfte
att utvinna intäkts- och kostnadssynergier. Integrationen genomfördes
redovisningsmässigt från och med den 1 januari 2017. Dotterbolaget
Gullberg & Jansson of Sweden AB (f.d. Poolvärlden) förvärvade via en
inkråmsöverlåtelse verksamheten inom swimmingpoolbranschen från
moderbolaget Gullberg & Jansson. Moderbolaget har därmed renodlats
till att endast utföra administrativa och koncerngemensamma tjänster.
Gullberg & Jansson of Sweden kommer att marknadsföra sig under
varumärket Gullberg & Jansson och fokusera sina marknads- och
säljaktiviteter till Sverige, Danmark, Norge och Finland. Tidigare
offentliggjorda marknadssatsningar utanför Norden kommer att avslutas
under 2017 utan någon förväntad resultatpåverkan.

Koncernens finansiella ställning
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 11,0 (11,0)
MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,0
(2,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 69 (82) %. Eget kapital uppgick
till 33,8 (32,5) MSEK, motsvarande 3,94 (3,79) SEK per aktie.
Koncernens goodwill uppgick till 5,4 (6,1) MSEK. Räntebärande skulder
uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Nettot av räntebärande tillgångar och
räntebärande skulder, d.v.s. räntebärande nettotillgångar, uppgick
till 11,0 (11,0) MSEK.

Moderbolaget
Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner och dess medarbetare
är aktiva i den operativa verksamheten i dotterbolaget Gullberg &
Jansson of Sweden. Nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet
till 1,7 (11,9) MSEK och utgörs av management fee för kostnader
huvudsakligen hänförliga till dotterbolaget Gullberg & Jansson of
Swedens verksamhet. Moderbolagets nettoomsättning för tredje
kvartalet 2017 är en koncernintern transaktion som har eliminerats i
koncernens nettoomsättning. Moderbolagets nettoomsättning för 2016
avser intäkter från moderbolagets dåvarande verksamhet inom
swimmingpoolbranschen. Verksamheten inom swimmingpoolbranschen i
Gullberg & Janssons moderbolag och Gullberg & Jansson of Sweden AB
(f.d. Poolvärlden AB) integrerades i dotterbolaget Gullberg & Jansson
of Sweden AB per den 1 januari 2017. Den koncerninterna
verksamhetsintegrationen medför att redovisade siffror för 2017
avseende Gullberg & Janssons moderbolag blir väsentligt annorlunda
jämfört med redovisade siffror för 2016. Rörelseresultatet uppgick
till -0,1 (0,4) MSEK. Likvida medel uppgick till 2,7 (10,2) MSEK.
Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt 2 medarbetare som är
aktiva i den operativa verksamheten i Gullberg & Jansson.

Utformningen av delårsrapporten
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De
redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som
användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av
bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information
9 november 2017, Delårsrapport januari - september 2017
27 februari 2018, Bokslutskommuniké 2017
31 maj 2018, Delårsrapport januari - mars 2018 och årsstämma
29 augusti 2018, Delårsrapport januari - juni 2018
8 november 2018, Delårsrapport januari - september 2018
28 februari 2019, Bokslutskommuniké 2018
Framtidsutsikter
Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att
ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av
miljösmarta poolprodukter i Sverige och övriga Norden.

Affärsområdet Stads & Parkprodukter har som strategi att stärka sin
marknadsposition på den professionella grönytemarknaden i Sverige och
Norge. Stads & Parkprodukter marknadsför ett produktsortiment som är
fokuserat på miljövänliga, batteridrivna grönytemaskiner för
professionell park- och grönyteskötsel.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla
lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Under 2017
finns det en betydande marknadspotential för affärsområdena Gullberg
& Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter att öka sin
försäljning. Sammantaget sett ligger detta till grund för styrelsens
prognos om att koncernens rörelseresultat för 2017 förväntas att
överstiga rörelseresultatet för 2016.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads & Parkprodukter
har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av
inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen.
Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje
kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än
första och fjärde kvartalet. Bolagets försäljning är väderkänslig och
påverkas positivt av varmt och soligt väder.

...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.