Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Gullberg & Jansson: Gullberg & Jansson AB (publ.) delårsrapport januari - september 2019

Marknadssatsningar och fokus på lönsamhet gav ökad omsättning och
förbättrat resultat.

Juli-september 2019

· Nettoomsättning 33,6 (30,5) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 5,0 (1,7) MSEK*
· Resultat efter skatt 3,7 (1,2) MSEK**
· Resultat per aktie 0,44 (0,14) SEK
· Soliditet 71 (68) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
första halvåret med totalt -0,2 (-0,2) MSEK

Januari-september 2019

· Nettoomsättning 108,1 (85,9) MSEK
· Rörelseresultat, EBITA 16,4 (5,1) MSEK*
· Resultat efter skatt 12,3 (3,5) MSEK**
· Resultat per aktie 1,44 (0,41) SEK
· Soliditet 71 (68) %

* Rörelseresultat, EBITA, definieras som rörelseresultat före
goodwillavskrivningar

** Goodwillavskrivningar har påverkat resultatet efter skatt för
första halvåret med totalt -0,5 (-0,5) MSEK

VD kommenterar

"Genom ytterligare marknadssatsningar och fokus på lönsamhet ökade
omsättningen och resultatet förbättrades jämfört med föregående år.
Nettoomsättningen ökade med 26% och rörelseresultatet ökade med 246%
jämfört med samma period 2018.

Årets tre första kvartal 2019 har utvecklats enligt plan. Ökad närvaro
hos våra kunder och vår nya digitala marknadsföringsstrategi, vår nya
hemsida, riktade säljaktiviteter och katalog har synliggjort oss mer
på marknaden. Våra pågående marknadssatsningar inom affärsområdet
Stads&Park Produkter gav upphov till en ökad omsättning och ett
bättre resultat jämfört med samma period 2018."

Allmänt om verksamheten

Gullberg & Jansson-koncernen består av moderbolaget Gullberg & Jansson
AB (publ) samt de två dotterbolagen Gullberg & Jansson of Sweden AB
inom swimmingpoolbranschen och Stads&Park Produkter i Stockholm AB
inom professionella grönytebranschen. Båda dessa dotterbolag drivs
som självständiga affärsområden.

Tredje kvartalet 2019

Gullberg & Jansson-koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet
uppgick till 33,6 (30,5) MSEK med ett rörelseresultat, EBITA på 5,0
(1,7) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 3,7 (1,2) MSEK och
resultat per aktie uppgick till 0,44 (0,14) SEK.
Goodwillavskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK.

Den högre omsättningen under tredje kvartalet gav upphov till ett
bättre resultat jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade
med 10% under tredje kvartalet. Tillväxten i kvartalet är lägre än
tillväxten för perioden januari-september. Detta beror på att
marknadsaktiviteter varierar mellan kvartalen bland annat på grund av
väder och andra yttre faktorer.

Gullberg & Jansson of Sweden

Gullberg & Jansson of Swedens nettoomsättning för tredje kvartalet
uppgick till 31,5 (29,4) MSEK med ett rörelseresultat på 5,0 (2,2)
MSEK. Den högre omsättningen under tredje kvartalet gav upphov till
ett förbättrat resultat, jämfört med föregående år. Nettoomsättningen
ökade med 7% och resultatet förbättrades med 126%.

Stads&Park Produkter i Stockholm AB

Stads&Park Produkters nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick
till 2,1 (1,1) MSEK med ett rörelseresultat på -0,0 (-0,6) MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 26,4 (10,2)
MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 3,5
(3,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 71 (68) %. Eget kapital uppgick
till 45,9 (34,4) MSEK, motsvarande 5,34 (4,01) SEK per aktie.
Koncernens goodwill uppgick till 4,1 (4,8) MSEK. Räntebärande skulder
uppgick till 0,0 (0,3) MSEK.

Moderbolaget

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen
uppgick för tredje kvartalet till 1,2 (1,2) MSEK och utgörs av
management fee för kostnader huvudsakligen hänförliga till
dotterbolaget Gullberg & Jansson of Swedens verksamhet.
Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Likvida medel uppgick
till 0,8 (0,8) MSEK. Moderbolaget hade vid periodens utgång totalt en
(1) medarbetare (VD Peter Bäck).

Utformningen av delårsrapporten

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De
redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpats är samma som
användes i senaste årsredovisningen. Rapporten har inte granskats av
bolagets revisor.

Kalendarium och tidpunkter för ekonomisk information

28 februari 2020 Bokslutskommuniké 2019

Framtidsutsikter

Affärsområdet Gullberg & Jansson of Sweden har som strategi att
ytterligare stärka sin ställning som ledande leverantör av
miljösmarta poolprodukter i Norden. Affärsområdet Stads&Park
Produkter har som strategi att stärka sin marknadsposition på den
professionella grönytemarknaden i Sverige och Norge.

Affärsområdena Gullberg & Jansson of Sweden och Stads&Park Produkter
har en säsongsmässig omsättnings- och resultatvariation till följd av
inriktningen på swimmingpoolmarknaden, respektive grönytebranschen.
Säsongsvariationen innebär normalt sett att andra och tredje
kvartalet är väsentligt bättre omsättnings- och resultatmässigt än
första och fjärde kvartalet.

Gullberg & Jansson-koncernens målsättning är att långsiktigt bibehålla
lönsam tillväxt, både organiskt och genom företagsförvärv. Styrelsen
har valt att inte lämna någon resultatprognos för 2019.

Helsingborg den 12 november, 2019

Gullberg & Jansson AB (publ)

Peter Bäck

Verkställande direktör

För ytterligare information

Peter Bäck, VD, E-post: peter.back@gullbergjansson.se, Tel: +46 706 46
46 63

Denna information är sådan information som Gullberg & Jansson är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 november 2019.

Gullberg & Jansson AB (publ)
Adress: Hortensiagatan 7, 256 68 Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00,
Fax: +46 42 34 02 10 E-post: info@gullbergjansson.se, Hemsida:
www.gullbergjansson.se, Org.nr.: 556690-5989

Gullberg & Jansson AB (publ) i Helsingborg är ett miljöteknikföretag
med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för
energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk.
Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gullberg & Jansson of
Sweden inom swimmingpoolbranschen samt Stads&Park Produkter inom
professionella grönytebranschen. Gullberg & Jansson of Sweden är
marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar i Norden.
Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market med kortnamnet GJAB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gullberg---jansson/r/gullberg---jansson-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/11641/2959558/1139873.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.