Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-04

Gullberg & Jansson: Nyemissionför ägarspridning i Gullberg & Jansson AB (publ)

I syfte att bredda ägandekretsen genom att öka antalet aktieägare i
bolaget och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i
Gullberg & Jansson-aktien, samt att tillföra bolaget ytterligare
kapital för att kunna möta den höga omsättningstillväxten som skapats
genom slutförda företagsförvärv av Poolvärlden AB och Stads & Park
Produkter i Stockholm AB, så kommer Gullberg & Jansson genomföra ett
erbjudande riktat till allmänheten i Sverige att teckna sammanlagt
högst 590 000 st. aktier i Gullberg & Jansson. Befintliga aktieägare
i Gullberg & Jansson kan också teckna i emissionen.
Anmälningsperioden löper 5 april till och med 15 april 2016. Det
totala antalet aktier i bolaget före emissionen är 7 994 027 aktier,
efter genomförd apportemission den 31 mars. Nyemissionen ger upphov
till en utspädningseffekt om högst 6,9 %.

Gullberg & Jansson har haft en genomsnittlig, årlig
nettoomsättningsökning på +32 % under perioden 2013-2015, vilket
bidragit till att företaget uppnått en väsentlig resultatförbättring
varje år och högsta kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget
Bisnode.

- Vårt team har under de senaste åren arbetat intensivt med att skapa
ett av de mest snabbväxande och finansiellt solida
miljöteknikföretagen i Sverige. Det känns roligt att nu kunna bjuda
in allmänheten till att teckna aktier i Gullberg & Jansson till
förmånliga villkor, säger Gullberg & Janssons VD, Alex Molvin.

Priset i erbjudandet kommer att fastställas till ett belopp
motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen
för Gullberg & Jansson-aktien under perioden 5 april - 15 april 2016,
dock lägst 5,10 kronor per aktie och högst 6,10 kronor per aktie.
Priset i erbjudandet kommer att offentliggöras den 15 april. Om
erbjudandet fulltecknas kommer Gullberg & Jansson att tillföras cirka
3,0 - 3,6 miljoner kronor, före emissionskostnader på cirka 0,3 MSEK.
Mangold Fondkommission är emissionsinstitut för nyemissionen.

Emissionen i sammandrag · Lägsta teckningspost: 1 000 st. aktier
(därefter jämna poster om 100 aktier) · Teckningsperiod: 5 april - 15
april 2016 · Teckningskurs: 90 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen under perioden 5 april - 15 april 2015,
dock lägst 5,10 kronor per aktie och högst 6,10 kronor per aktie ·
Courtage: 0 kronor · Sista anmälningsdag: 15 april 2016, klockan
24.00 · Information om tilldelning: Omkring den 21 april 2016 ·
Likviddag: 3 bankdagar efter information om tilldelning, d.v.s.
omkring den 26 april 2016 · Tilldelningsprincip: Den som tecknar i
nyemissionen har samma möjlighet till tilldelning oavsett när anmälan
sker under teckningsperioden. Observera att vid överteckning kan
tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än man önskat
teckna. · Leverans av aktier: så snart erlagd likvid inkommit, kommer
tecknade aktier att levereras direkt till respektive tecknares
depå/VP-konto, vilket möjliggörs genom lån från befintlig aktieägare.

Informationsträffar för allmänheten · Aktietorgets Investerarträff, 12
april kl. 17.30-20.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Anmälan
sker till: inbjudan@herslowpartners.se · Aktiespararna i Mellanskånes
Aktieträff, 13 april kl. 18.30 på Bil-Månsson (Volvohuset),
Vikhemsgatan 2, Eslöv. Anmälan sker via hemsidan på
www.aktiespararna.se · Informationsträff med lunch i Helsingborg, 14
april kl. 11.30-13.00, på Gullberg & Janssons huvudkontor,
Hortensiagatan 7, Helsingborg. Anmälan sker till
info@gullbergjansson.se · Informationsträff i Stockholm, 14 april kl.
18.00-20.00 på Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1,
Stockholm. Anmälan sker till stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Gullberg & Jansson aktien under treveckorsperioden 11 mars - 1 april
2016 Gullberg & Jansson aktien under treveckorsperioden 11 mars - 1
april 2016 uppvisade en kursutveckling om 1 %. Under
treveckorsperioden uppgick aktieomsättningen i Gullberg & Jansson
till totalt 327 697 st. aktier, motsvarande ett totalt värde på 2 072
268 kronor. Den dagliga aktieomsättningen i Gullberg & Jansson
uppgick i genomsnitt till 21 846 st. aktier, motsvarande ett
genomsnittligt dagligt värde på 138 151 kronor. Gullberg & Jansson
aktien handlades under 100 % av antalet möjliga handelsdagar, d.v.s.
under 14 av totalt 14 möjliga handelsdagar. Sista betalkurs vid
periodens slut den 1 april blev 6,35 kronor, vilket motsvarade ett
börsvärde på 50 762 071 kronor, beräknat på 7 994 027 aktier, vilket
är det totala antalet aktier efter genomförd apportemission den 31
mars. Högsta och lägsta kurs under treveckorsperioden uppgick till
9,00 kronor respektive 5,45 kronor. Den volymvägda genomsnittliga
betalkursen för Gullberg & Jansson aktien under perioden 11 mars - 1
april 2016 uppgick till 6,32 kr per aktie.

Styrelsen avser att besluta att ge ut de nya aktierna med stöd av
befintligt bemyndigande. Styrelsen eftersträvar hög spridning, att
Bolaget får en bred ägarbas och att förutsättningarna för en god
likviditet i aktien erhålls. Styrelsen bedömer att priset i
erbjudandet är marknadsmässigt och anser sammantaget att erbjudandet,
som för att kunna tillgodose de ovan angivna syftena, sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att bidra till att
skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. Erbjudandet är riktat
till allmänheten och befintliga aktieägare i Gullberg & Jansson kan
också teckna i emissionen. Erbjudandet är villkorat av att inga
omständigheter inträffar som enligt styrelsens bedömning innebär att
det inte ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja
erbjudandet. Memorandum för nyemissionen, vars emissionsbelopp
understiger 2,5 miljoner euro, finns tillgängligt på
www.gullbergjansson.se och www.aktietorget.se

För ytterligare information Alex Molvin, VD, E-post:
alex.molvin@gullbergjansson.se, Tel: +46 708 25 39 90

Gullberg & Jansson AB (publ) Adress: Hortensiagatan 7, 256 68
Helsingborg, Tel: +46 42 311 15 00, Fax: +46 42 34 02 10 E-post:
info@gullbergjansson.se, www.gullbergjansson.se

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med affärsidén
att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och
klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Gullberg &
Jansson är marknadsledande leverantör av pooltak och poolvärmepumpar
i Norden. Gullberg & Jansson äger också dotterbolagen Poolvärlden AB
inom swimmingpoolbranschen, samt Stads&Park Produkter i Stockholm AB
inom grönytebranschen. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med
kortnamnet GJAB och bolaget har högsta kreditvärdighet AAA hos
kreditvärderingsföretaget Bisnode.

Viktig information Informationen i detta pressmeddelande är inte
avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt
eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland. Distribution av detta
pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner.
Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande
om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i
Gullberg & Jansson i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken
utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en
uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper
omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering
eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska
Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act").
Gullberg & Jansson avser inte att registrera någon del av
nyemissionen i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras
eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller Nya Zeeland.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gullberg---jansson/r/nyemissionfor-agarspridni...
http://mb.cision.com/Main/11641/9948231/495871.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.