Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-26

Gunnebo: Beslut vid Gunnebos extra bolagsstämma

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får
inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras,
publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess
territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of
Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan
jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala
värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se
avsnittet "Viktig information" i slutet av detta pressmeddelande.

Vid den extra bolagsstämman i Gunnebo AB (publ) som hölls idag
godkändes styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Villkoren i nyemissionen berättigar den som på avstämningsdagen den 28
augusti 2019 är registrerad som aktieägare i Gunnebo att erhålla en
(1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie. Fyra (4)
teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny stamaktie.
Teckningskursen är 19 kronor per stamaktie.

Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer den att
tillföra Gunnebo cirka 363 Mkr före emissionskostnader.

Nyemissionen kommer medföra att antalet aktier ökar från 77 050 848
aktier (varav 76 448 581 stamaktier och 602 267 aktier av serie C)
till högst 96 162 993 aktier (varav 95 560 726 stamaktier och 602 267
aktier av serie C). Aktiekapitalet kommer att öka från 385 254 240
kronor till högst 480 814 965 kronor. För de aktieägare som avstår
att teckna aktier i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om
totalt 19 112 145 nya aktier, motsvarande cirka 19,9 procent av det
totala antalet aktier i Gunnebo efter nyemissionen.

Emissionslikviden kommer primärt att användas till att minska den
tillfälligt utökade bruttoskuldsättning som förvärvet av det
tjeckiska tillträdeskontrollbolaget Cominfo a.s medfört.
Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 240 Mkr på skuldfri basis.
Resterande del av emissionslikviden kommer att användas till att öka
Gunnebos finansiella handlingsutrymme genom att ytterligare minska
koncernens bruttoskuldsättning, vilket möjliggör för Gunnebo att
kunna ta tillvara på marknadsmöjligheter och realisera koncernens
strategi för lönsam tillväxt.

Preliminär tidplan

26 augusti 2019: Sista handelsdag i Gunnebo-aktien inklusive rätt att
delta i nyemissionen

27 augusti 2019: Första handelsdag i Gunnebo-aktien exklusive rätt att
delta i nyemissionen

28 augusti 2019: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

28 augusti 2019: Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i
aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför
rätt att delta i nyemissionen

2-13 september 2019: Handel i teckningsrätter

2-17 september 2019: Teckningsperiod

2-27 september 2019: Handel i betalda tecknade aktier (BTA)

20 september 2019: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i
nyemissionen

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-283339

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Gunnebo AB i någon
jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Gunnebo kommer endast att ske genom det prospekt som Gunnebo beräknar
kunna offentliggöra omkring den 28 augusti 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får
inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller
distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i
USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA
samt District of Columbia) ("USA"), Australien, Hongkong, Kanada,
Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte
något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier utgivna av Gunnebo ("Värdepapper") till någon person i
nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt
United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas,
utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än
Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan
ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra
länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell
lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med
undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Gunnebos aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara
säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel,
kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och
högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra
affärsområden: Safe Storage (38 procent av Koncernens försäljning),
Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och
Integrated Security (21 procent).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500
anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific
och Amerika.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/gunnebo/r/beslut-vid-gunnebos-extra-bolagssta...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.