Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

Gunnebo: Kallelse till årsstämma i Gunnebo AB (publ)

Gunnebo AB (publ), org.nr 556438-2629, håller årsstämma tisdagen den
21 april 2020 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg.
Inregistrering från klockan 15.30.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2020,

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 15 april 2020, helst före klockan 16.00, via bolagets webbplats www.gunnebogroup.com, per telefon 010-209 50 20 eller under adress Gunnebo AB, Årsstämman, Box 5181, 402 26 Göteborg, varvid även eventuella biträden ska anmälas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom
förvaltaren låta inregistrera aktierna i eget namn, så att
aktieägaren är registrerad i aktieboken onsdagen den 15 april 2020.
Aktieägare bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda
dag. Registreringen i eget namn kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst
fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Gunnebo AB:s hemsida, www.gunnebogroup.com. Fullmakten i original bör
insändas till Gunnebo AB i god tid före årsstämman under ovanstående
adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis/motsvarande behörighetshandling för den
juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen,
revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2019

7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b. disposition beträffande vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktörerna

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelsens ordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

15. Beslut om ändring av bolagsordning
16. Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat
incitamentsprogram för 2020 (LTIP 2020), och (B) säkringsåtgärder med
anledning av programmet innefattande beslut om (1) bemyndigande för
styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (2)
bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3)
överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTIP 2020

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
av aktier

18. Årsstämmans avslutande
Valberedningens förslag till beslut

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode,
revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande
samt val av revisor (punkterna 1, 9 - 13).

Valberedningen för Gunnebo AB, som består av Dan Sten Olsson,
ordförande (Stena Adactum), Mikael Jönsson (Vätterledens Invest),
Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring), vilka tillsammans
representerar aktieägare som innehar cirka 54 procent av röstetalet
för samtliga aktier i bolaget, samt Martin Svalstedt (styrelsens
ordförande), föreslår följande.

Punkt 1: Martin Svalstedt som ordförande vid årsstämman.

Punkt 9: Sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode med belopp om totalt 2 100 000 kronor (1 800 000 kronor), exklusive utskottsarvode, att fördelas med 700 000 kronor (500 000 kronor) till ordföranden och 280 000 kronor (260 000 kronor) vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Ersättning för uppdrag i revisionsutskottet med belopp om 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden och 35 000 kronor (30 000 kronor) till ledamot. Ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet med 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden och 35 000 kronor (30 000 kronor) till ledamot. Särskild ersättning för uppdrag i styrelseutskott utgår dock inte till styrelsens ordförande.

Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Anna Borg Saether, Charlotte Brogren, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin Svalstedt samt nyval av Panu Routila till ordinarie styrelseledamot. Göran Bille har avböjt omval till styrelseledamot och Martin Svalstedt har avböjt omval till styrelsens ordförande. En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på bolagets hemsida: www.gunnebogroup.com. Styrelseledamot som föreslås för nyval presenteras nedan.

Panu Routila, född 1965, har erfarenhet från ett flertal ledande befattningar inom internationell verksamhet. Tidigare befattningar inkluderar roller som verkställande direktör på Konecranes PLC och verkställande direktör för Ahlström Capital Oy. Panu Routila är för närvarande styrelseordförande i Patria Oy och styrelseledamot i Trelleborg AB samt Conficap Oy och har tidigare varit styrelseordförande i Ahlstrom Oyj och i Vacon Oyj. Panu Routila har en magisterexamen i företagsekonomi.

Punkt 12: Nyval av Panu Routila till styrelsens ordförande.

Punkt 13: Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Styrelsens förslag till beslut

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att
disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande
följande.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för
medlemmar av Gunnebos koncernledning och gäller för anställningsavtal
som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman 2020 samt
för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter.
Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av
bolagsstämman.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än
svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande
sådana regler eller fast lokal praxis, samt kunna erbjuda
konkurrenskraftiga förmåner i de länder där personerna är bosatta,
varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska
tillgodoses.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och
tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess
hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla
kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda
konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor på
aktuell marknad för respektive ledande befattningshavare. Dessa
riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en
marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning, vilket
förväntas bidra till Gunnebos affärsstrategi, långsiktiga intressen
och hållbarhet.

Koncernledningens totala ersättning ska bestå av fast kontantlön,
rörlig kontantersättning (bonus), pensionsförmåner samt andra
förmåner. Bolagsstämman kan därutöver - och oberoende av dessa
riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade
ersättningar. Den fasta lönen ska beakta den enskildes position,
kompetens, ansvarsområden, prestation samt erfarenhet och ska normalt
omprövas varje år. Den fasta lönen ska också utgöra basen för
beräkning av bonus. Bonusen ska vara beroende av hur på förhand
bestämda mätbara kvantitativa och kvalitativa kriterier uppfylls.
Kriterierna omfattar bestämda mätbara mål som berör till exempel
tillväxt, vinst och kostnadsutveckling inom koncernen, samt
individuella mål, vilka ska vara utformade så att de främjar bolagets
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.
Bonusen ska för koncernledningen, inklusive verkställande direktören,
vara maximerad till högst 50 procent av den fasta årliga
kontantlönen.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande
sjukförsäkring, vara premiebestämda. Bonus ska inte vara
pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska,
beroende på ålder och lönenivå, uppgå till högst 35 procent av den
fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska
pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om
inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt
tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Bonus ska vara
pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande
kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren.
Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35
procent av den fasta årliga kontantlönen. Pensionsålder ska vara 65
år. Andra förmåner får innefatta bl.a. privat sjukvårdsförsäkring och
bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent
av den fasta årliga kontantlönen.

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv
månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag
får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta
kontantlönen för två år för verkställande direktören och ett år för
övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från
befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst nio månader,
utan rätt till avgångsvederlag. Därutöver kan ersättning för
eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller
delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och
ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga
intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa
bolagets ekonomiska bärkraft.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att § 9 (ii) i bolagsordningen ändras enligt nedan,
för att vara förenlig med den förväntade nya lydelsen av
aktiebolagslagen, och att nuvarande § 9 (v) p. 13 i bolagsordningen
tas bort samt att vissa redaktionella ändringar genomförs.

Föreslagen lydelse § 9 (ii)

§ 9 Bolagsstämma

ii) Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolaget...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.