Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Gunnebo: Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma 2017

Gunnebo AB:s årsstämma hölls onsdagen den 5 april 2017 i Göteborg.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2016.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning
till aktieägarna för 2016 om 1,20 kronor per aktie (föregående år
1,00 kronor) samt att fredagen den 7 april 2017 skall vara
avstämningsdag för utdelning.

Val av styrelse
Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Göran Bille, Charlotte
Brogren, Bo Dankis, Eva Elmstedt, Mikael Jönsson och Martin
Svalstedt. Anna Borg valdes till ny ledamot i styrelsen. Martin
Svalstedt omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2017 om totalt 2 000 000
kronor, exklusive utskottsarvode, att fördelas med 500 000 kronor
till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för
utskottsarbete) och 250 000 kronor vardera till övriga
bolagsstämmovalda ledamöter, samt särskild ersättning för
utskottsarbete med 50 000 kronor till respektive ordföranden i
styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott och med 30 000
kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning
och dess uppgifter.

Val av revisor
Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017/2021)
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av
ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017/2021) samt
säkringsåtgärder med anledning av programmet innebärande
bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om riktad emission av
inlösen- och omvandlingsbara C-aktier (med 1/10 röst och utan rätt
till vinstutdelning) till tredje part samt återköp av dessa aktier
samt överlåtelse av stamaktier till deltagare i programmet.

Programmet omfattar 20 deltagare anställda inom koncernen, inklusive
den verkställande direktören. LTI 2017/2021 innebär i korthet att
deltagarna erhåller, beroende på uppfyllelsen och utvecklingen av tre
olika prestationsmål under räkenskapsåret 2017, vederlagsfritt aktier
på tilldelningsdagen som infaller efter årsstämman 2021 men före den
30 juni 2021. Det maximala antalet aktier som kan erhållas ska
motsvara 20 procent av deltagarens faktiska utbetalade lön 2017, dock
med vissa begränsningar angående högsta antal aktier som kan
tilldelas. En förutsättning för att deltagaren ska erhålla aktier är
att deltagaren behållit sin anställning inom koncernen fram till
utgången av 2020.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 212 986
aktier (ytterligare 53 247 aktier avser säkring av kostnader för
sociala avgifter) och den maximala kostnaden för LTI 2017/2021
uppskattas till cirka 8,5 miljoner kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande bemyndigande för
styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om emission
av aktier.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, VD och koncernchef, tel: 010-2095 000, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel: 010-2095 026 eller
e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av
säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering,
tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet
till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella
fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 6 100 Mkr och 5 600 anställda i
28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas
samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/gunnebo/r/kommunike-fran-gunnebo-ab-s-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/893/2231124/653798.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.