Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-09

GWS Production AB : Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 9 april 2015, hölls extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ),
med organisationsnummer 556776-4674. Nedan följer en sammanfattning av de
beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2015/2019

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av
teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen,
vilken omfattar högst 650 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019, ska ske
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska utge högst 650 000 teckningsoptioner vilka berättigar till
teckning av 650 000 nya aktier i Bolaget.

Teckningsrätt
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, uteslutande tillkomma anställda och nyckelpersoner i bolaget.

Verkställande direktör får erbjudas och tilldelas totalt högst 120 000
teckningsoptioner.

Nyckelpersoner, ledande befattningshavare samt övrig personal får erbjudas och
tilldelas totalt högst 530 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 50
000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren väljer
att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren,
skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner
som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Emissionskurs
Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat
marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av
Black&Scholes-modellen per den 9 april 2015 baserat på en teckningskurs vid
nyttjande av teckningsoptionerna om 300 procent av den genomsnittliga
volymviktade kursen under perioden 25 mars 2015 till och med 9 april 2015,
dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att
avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende
värderingsexpert.

Tid för teckning
Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 10 april 2015 till
och med den 17 april 2015 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt
att förlänga tiden för teckning.

Tilldelningsbeslut och betalning
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas
tecknare omkring den 22 april 2015. Betalning av optionspremien för
teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 29 april 2015. Styrelsen ska
äga rätt att förlänga tiden för betalning.

Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt nyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till högst 52 000 kronor med förbehåll för den
höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av
emissioner m.m.

Villkor för teckningsoptioner

1. Teckningstid för nyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med den 15
mars 2019 till och med den 29 mars 2019, nyttjas för teckning av nyemitterade
aktier i bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna nyttjas vid eventuell
tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation
m.m.

2. Utdelning
Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till
vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens
registrering i aktieboken.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få
ett optionsprogram infört för tilldelning till anställda och nyckelpersoner i
bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i
bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets
utveckling - liksom bolagets aktiekursutveckling - förstärks och att fortsatt
företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

1. I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier öka med
650 000 aktier och aktiekapitalet att öka med 52 000 kronor;

2. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas, baserat på bolagets nuvarande
aktiekapital, motsvarar detta för närvarande en utspädning om högst cirka 5,8
procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till
följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för
teckningsoptionerna.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning
att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av
optionsprogrammet.

För ytterligare information, kontakta VD Andreas Rodman på telefon +46 (0) 708
- 10 13 16 eller mail andreas.rodman@globalwarningsystem.com.
Global Warning System

möter ett växande behov av att skydda anställda och familjemedlemmar på resa,
genom att spåra och ge värdefull information i realtid om katastrofer och
andra hot som kan påverka resenären. Sedermera Fondkommission är bolagets
Certified Adviser.

Kommuniké från extra bolagsstämma
http://hugin.info/163710/R/1910008/681050.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: GWS Production AB via Globenewswire

HUG#1910008

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.