Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

H & M Hennes & Mauritz AB: KALLELSE TILL H&M:s ÅRSSTÄMMA 2014

Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) kallas till årsstämma
tisdagen den 29 april 2014 kl 15.00 i Victoriahallen,
Stockholmsmässan, Älvsjö i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2014

dels senast onsdag den 23 april 2014 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB, Carola Ardéhn, 106 38 Stockholm, per telefon 08-796 55 00, per telefax 08-796 55 44 eller på bolagets hemsida www.hm.com/arsstamma. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser etc.

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och
telefonnummer (dagtid) samt antal aktier. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga på stämman.
Sådan omregistrering måste vara verkställd per onsdagen den 23 april
2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan
vara tillfällig. Deltagarkort kommer att skickas ut med början den 24
april.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan
www.hm.com/arsstamma.

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anförande av verkställande direktör Karl-Johan Persson med
efterföljande frågestund om bolaget.

4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Val av justeringsmän.
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
8. a. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt
revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har
följts.

b. Redogörelse av bolagets revisor och revisionsutskottets ordförande.
c. Styrelsens ordförande redogör för styrelsens arbete.
d. Ordföranden i valberedningen redogör för valberedningens arbete.
9. Beslut
a. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och om avstämningsdag.

c. Om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och
revisorerna.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
13. Fastställande av principer för valberedningen samt val av
ledamöter till valberedningen.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Stämmans avslutande.
Valberedning
Den nuvarande valberedningen utgörs av Stefan Persson, styrelsens
ordförande och likaså valberedningens ordförande, Lottie Tham,
Liselott Ledin (Alecta), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och
Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder).

Valberedningens beslutsförslag
Punkt 2
Valberedningens förslag: till ordförande vid stämman föreslås advokat
Sven Unger.

Punkt 10 - Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter utan
styrelsesuppleant. (föregående år åtta styrelseledamöter och ingen
suppleant)

Punkt 11 - Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda
ledamöter fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande SEK 1
500 000, ledamot SEK 525 000, ledamöter i revisionsutskottet extra
SEK 100 000 samt ordföranden i revisionsutskottet extra SEK 150 000.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till
styrelsesammansättning, och om antalet ledamöter i revisionsutskottet
är samma som tidigare blir det totala arvodet

SEK 5 525 000, vilket innebär att det totala styrelsearvodet höjs med
500 000 kronor.

Till revisorerna föreslås att, liksom tidigare, arvode utgår enligt
löpande räkning.

Punkt 12 - Valberedningen föreslår följande styrelse: Nyval: Lena
Patriksson Keller och Niklas Zennström. Omval av följande nuvarande
styrelseledamöter: Anders Dahlvig,

Lottie Knutson, Sussi Kvart, Stefan Persson, Melker Schörling och
Christian Sievert.

Bo Lundquist har avböjt omval. Mia Brunell-Livfors har på egen begäran
lämnat sitt styrelseuppdrag i H&M från och med årsskiftet 2013/2014.

Styrelseordförande: Omval av Stefan Persson.

Information om föreslagna nya styrelseledamöter:
Lena Patriksson Keller: Född 1969
Huvudsaklig sysselsättning: arbetande styrelseordförande i Patriksson
Communication.

Arbetslivserfarenhet: arbetat inom modeindustrin i över 20 år med
fokus på varumärkes- och kommunikationsfrågor samt även med inköp,
distribution och sortiment.

Styrelseuppdrag: styrelseledamot i WESC och Elite Hotels samt
styrelseordförande i ASFB, branschorganisationen Association of
Swedish Fashion Brands.

Eget aktieinnehav i H&M: 700 aktier
Närståendes aktieinnehav i H&M: 9 450 aktier
Niklas Zennström: Född 1966
Huvudsaklig sysselsättning: vd för investmentbolaget Atomico, som
fokuserar på snabbrörliga teknikbolag samt engagemang i Zennström
Philanthropies som stödjer verksamheter kopplat till framför allt
klimatförändringen, socialt entreprenörskap, Östersjöns miljö samt
mänskliga rättigheter.

Arbetslivserfarenhet: medgrundare av bland annat investmentbolaget
Atomico,

ip-telefonibolaget Skype, fildelningstjänsten Kazaa och
internetvideotjänsten Joost.

Styrelseuppdrag: styrelseledamot i Rovio, Atomico, Zennström
Philanthropies, Fon, Fab och i The Climate Group.

Aktieinnehav i H&M: 0 aktier
Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på
www.hm.com.

FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN SAMT VAL AV LEDAMÖTER
TILL VALBEREDNINGEN, punkt 13

Valberedningens förslag till ledamöter bygger på tidigare tillämpade
principer för valberedningens sammansättning, nämligen att
valberedningen skall bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga
nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna, såvitt man kan
utläsa av aktieboken, utöver den aktieägare styrelseordföranden må
representera. Även på övriga punkter bygger förslaget på tidigare
tillämpade principer. Valberedningens förslag om val av ledamöter i
valberedningen baserar sig på aktieboken per den 28 februari 2014.

Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 fattar följande beslut.

1. Årsstämman utser styrelsens ordförande samt Lottie Tham, Liselott
Ledin nominerad av Alecta, Jan Andersson nominerad av Swedbank Robur
fonder och Anders Oscarsson nominerad av AMF och AMF Fonder att ingå
i valberedningen. Denna valberedning tillträder sitt uppdrag
omedelbart. Uppdraget varar till dess ny valberedning utsetts.

2. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.
Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostnader för resor
och utredningar.

3. Om inte ledamöterna i valberedningen enas om annat, ska ordförande
i valberedningen vara den som representerar den största aktieägaren.

4. Valberedningen ska till årsstämman 2015 lämna förslag till:
a) val av stämmoordförande
b) beslut om antal styrelseledamöter
c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga
styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott)

d) val av styrelseledamöter
e) val av styrelseordförande
f) beslut om arvode till revisorerna
g) val av valberedning, alternativt beslut om principer för
tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för
valberedningen.

5. Om någon av de aktieägare som nominerat Liselott Ledin, Jan
Andersson eller Anders Oscarsson meddelar valberedningen att
aktieägaren önskar att den som aktieägaren nominerat ska bytas ut
(t.ex. på grund av att vederbörande lämnat sin anställning), ska
valberedningen besluta att vederbörande ledamot ska avgå.

6. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört,
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot; i första hand en ledamot
nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats
av, förutsatt att den aktieägaren fortfarande är en av de fem största
aktieägarna i bolaget.

7. Om någon av de aktieägare som nominerat Liselott Ledin, Jan
Andersson eller Anders Oscarsson inte längre är en av de fem största
aktieägarna i bolaget kan valberedningen besluta att den ledamot som
nominerats av den aktieägaren skall avgå. I så fall, och även i det
fall valberedningen beslutar att den ledamoten inte skall avgå, kan
valberedningen utse ny, respektive ytterligare, ledamot; i första
hand en ledamot nominerad av den aktieägare som då blivit en av de
fem största aktieägarna.

8. Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en
ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga
nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har nominerat en
ledamot till valberedningen.

9. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så
snart som möjligt.

Styrelsens beslutsförslag
UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG, punkt 9 b
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 9:50 kr per aktie.
Styrelsen föreslår måndagen den 5 maj 2014 som avstämningsdag.
Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 8 maj 2014.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE, punkt 14

Styrelsen anser att det är av största vikt att ledande
befattningshavare har marknadsmässig, konkurrenskraftig och attraktiv
ersättning både vad gäller fast och rörlig kompensation utifrån
ansvar och prestation. Styrelsens förslag till ersättningar är för
bolagets och aktieägarnas bästa utifrån ett tillväxtperspektiv då det
bidrar till att motivera och behålla talangfulla och engagerade
ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till riktlinjer inför årsstämman 2014 skiljer sig
från tidigare riktlinjer eftersom förslaget till årsstämman 2014 även
innehåller kompletterande riktlinjer för ersättning till vissa
ledande befattningshavare. Styrelsen har således delat upp
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i två
delar; generella riktlinjer samt kompletterande riktlinjer.

De generella riktlinjerna, som är desamma som antogs vid årsstämman
2013, vänder sig till en grupp ledande befattningshavare om cirka 50
personer och grundar sig på prestationen året innan kopplat till
vissa förutbestämda mätbara mål. De kompletterande riktlinjerna, som
vänder sig till cirka en tredjedel av dessa personer, grundar sig på
en "stanna k...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.