Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-26

Haldex: Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Haldex Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 29 april 2014 kl 16.00 i bolagets lokaler, Instrumentgatan 15,
Landskrona. Kl 15.00 inbjuds aktieägare även att delta i en kort
introduktion till företaget samt en guidad tur av fabriken. Efter
stämman serveras enklare förtäring.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 23 april 2014,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Anna Ellman, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 60 00 alternativt per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast onsdagen den 23 april 2014. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ska ge in fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.haldex.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering måste vara genomförd per onsdagen den 23 april 2014 och
förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum.
Registreringen kan vara tillfällig.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Verkställande direktörens redogörelse.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
för räkenskapsåret 2013,

c) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen, och

d) avstämningsdag för beslutad vinstutdelning.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvode till styrelseledamöter.

11. Fastställande av arvode till revisorerna.

12. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

13. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Beslut om inrättande av

a) ett långsiktigt incitamentsprogram,

b) och säkringsåtgärder med anledning därav.

15. Beslut om

a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier,
och

b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier i samband med företagsförvärv.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1 på
dagordningen)

Valberedningen föreslår att Göran Carlson ska väljas till ordförande
för årsstämman 2014.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 8 (c) på dagordningen)

Styrelsen föreslår en kontantutdelning för verksamhetsåret 2013 om
2,00 kronor per aktie.

Förslag till avstämningsdag avseende utdelning (punkt 8 (d) på
dagordningen)

Som avstämningsdag för kontantutdelningen föreslår styrelsen måndagen
den 5 maj 2014. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta
förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden
AB torsdagen den 8 maj 2014.

Förslag till val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden till
styrelsens ledamöter och revisorerna (punkterna 9 - 12 på
dagordningen)

I oktober 2013 utsågs följande ledamöter till valberedningen inför
årsstämman 2014: Stefan Charette (Creades AB), Anders Algotsson (Afa
Försäkring), Göran Carlson (Göran Carlson gm bolag) och Marianne
Flink (Swedbank Robur Fonder AB). Valberedningen, som vid utgången av
september 2013 representerade 23 procent av aktierna och rösterna i
bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande:

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju stycken, utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Carlson,
Stefan Charette, Magnus Johansson, Staffan Jufors, Arne Karlsson och
Annika Sten Pärson. Vidare föreslås nyval av Cecilia Löf. Göran
Carlson föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

Cecilia Löf, född 1966, är familjeföretagare i Atteviks Bil AB som
bedrivit försäljning och service av personbilar samt tunga fordon
sedan 1945. Cecilia Löf är civilekonom och har under flera år arbetat
för Scania både i Tyskland och Frankrike, samt från huvudkontoret i
Södertälje med export av reservdelar och lastbilar. Under åren
2003-2007 var Cecilia Löf koncernchef i Atteviks Bil AB och fram till
2009 ansvarig för företagets fastighetsförvaltning. Cecilia Löf är
idag arbetande vice ordförande i Atteviks Bil AB, som under 2013
omsatte 1 700 miljoner kronor.

Valberedningen föreslår att två revisorer och två revisorssuppleanter
väljs. Valberedningen föreslår omval av Ann-Christine Hägglund och
nyval av Bror Frid som bolagets revisorer, samt omval av Christine
Rankin Johansson och Cesar Moré som revisorssuppleanter, samtliga för
perioden fram till och med utgången av årsstämman 2015.

Arvodena till styrelsens ledamöter för perioden fram till och med
utgången av årsstämman 2015 föreslås höjas något i förhållande till
föregående år. Styrelsens ordförande ska erhålla 525 000 (500 000)
kronor och var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 210 000
(200 000) kronor. Därutöver ska ersättning för utskottsarbete utgå
oförändrat enligt följande: ordföranden i revisionsutskottet 100 000
kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000 kronor, ordföranden i
ersättningsutskottet 50 000 kronor och ledamot av
ersättningsutskottet 25 000 kronor.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande
räkning.

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (punkt 13 på dagordningen)

Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast
lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner
och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. Den
sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig och ska vara baserad
på prestation. Den fasta lönen ska vara individuell och baserad på
varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning. Den årliga
bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda finansiella och
individuella mål samt ska vara maximerad till 50 procent av den fasta
årslönen. En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i
syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens eller att förmå
individer att flytta till nya tjänstgöringsorter eller nya
befattningar. Sådan ersättning ska inte kunna utgå under längre tid
än 36 månader och ska vara maximerad till motsvarande två gånger den
ersättning befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit.
Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut om långsiktiga
incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och
(för anställda i Sverige) ge rätt att erhålla pension från 65 års
ålder. Vid uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om
12 månader för verkställande direktören och upp till 6 månader för
övriga ledande befattningshavare. Avseende nya anställningsavtal ska
därutöver kunna överenskommas om avgångsvederlag motsvarande högst 12
månaders fast lön. Styrelsen ska ha möjlighet att avvika från
riktlinjerna i enskilda fall där särskilda skäl eller behov
föreligger.

Förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt
incitamentsprogram samt säkringsåtgärder med anledning därav
(punkterna 14 (a) - (b) på dagordningen)

Förslag till beslut om införande av Programmet (punkt 14 (a) på
dagordningen)

Styrelsen för Haldex Aktiebolag (publ) ("Haldex" eller "Bolaget")
föreslår att årsstämman 2014 beslutar om införande av ett
incitamentsprogram ("LTI 2014" eller "Programmet"), vilket i allt
väsentligt motsvarar utformningen av incitamentsprogrammet LTI 2013
som infördes enligt beslut av årsstämman 2013.

Styrelsens samlade bedömning är att LTI 2014 skapar ett enhetligt och
hållbart system för rörlig ersättning inom Haldex-koncernen
("Koncernen"), vilket kommer att motivera till långsiktigt
värdeskapande genom att likställa intresset mellan anställda och
aktieägare.

Syfte och huvudsaklig utformning

LTI 2014 syftar till att:

·
skapa ett program för rörlig ersättning som kommer att bidra till
Haldex förmåga att bibehålla och rekrytera nyckelpersoner och som
kommer att säkerställa att Haldex ersättningsnivåer är
konkurrenskraftiga på den relevanta marknaden,

·
stimulera och motivera de anställda till insatser som kommer att
stärka Bolaget långsiktigt, och

·
skapa ett långsiktigt engagemang i Bolaget hos de anställda och
sammanlänka deras intressen med aktieägarnas genom uppskjuten rörlig
ersättning i form av aktier.

LTI 2014 innebär i korthet att om vissa prestationsmål
("Prestationsmål") uppnås under räkenskapsåret 2014
("Prestationsåret") kan deltagarna i LTI 2014 ("Deltagare" eller
"Deltagarna") i början av år 2015 tilldelas en rörlig ersättning
("Prestationsbeloppet"), av vilket 60 procent ("Kontantbeloppet")
kommer att tilldelas kontant och 40 procent ("Aktiebeloppet") kommer
att tilldelas i form av personaloptioner som är villkorade,
icke-överlåtbara, uppskjutna rätter ("Prestationsrätter") att
vederlagsfritt och automatiskt under år 2018 erhålla en stamaktie i
Haldex ("Prestationsaktie") för varje Prestationsrätt.

Löptiden för LTI 2014 är fyra år, med intjänande under
Prestationsåret. Efter utgången av Prestationsåret kommer tilldelning
av eventuellt Aktiebelopp ske. Utbetalning av eventuellt
Kontantbelopp förväntas ske under våren 2015.

Efter tilldelningen av eventuellt Aktiebelopp kommer Deltagaren att
tilldelas Prestationsrätter varefter en inlåsningsperiod om tre år
("Inlåsningsperioden") följer innan slutgiltig överlåtelse av
Prestationsaktier till Deltagaren beräknas ske år 2018, efter
årsstämman 2018 och före utgången av juni månad 2018.

Uppskjuten rörlig ersättning enligt LTI 2014 är inte
pensionsgrundande.

Deltagare

Programmet kommer att omfatta ca 25 Deltagare inom Koncernen,
inklusive den verkställande direktören.

Deltagare som under Programmets löptid säger upp sig eller b...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.