Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-11

Haldex: Extra bolagsstämma i Haldex Aktiebolag

Aktieägarna i Haldex Aktiebolag ("Haldex" eller "Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 augusti 2017 kl.
11.00 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21,
Stockholm.

Styrelsen kallar till extra bolagsstämma med anledning av att
Knorr-Bremse AG ("Knorr-Bremse"), som innehar omkring 14,9 procent av
antalet utestående aktier i Bolaget, har begärt en extra bolagsstämma
för att besluta om Knorr-Bremses förslag till beslut enligt punkt 6 i
nedan föreslagen dagordning.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 11 augusti 2017,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Haldex AB, Wiveca Kivi, Box 507, 261 24 Landskrona eller per telefon 0418-47 61 63 eller per e-mail till anmalan.stamma@haldex.com, senast fredagen den 11 augusti 2017. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ska ge in fullmakt eller annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, http://corporate.haldex.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller
annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering måste vara genomförd per fredagen den 11 augusti 2017
och förvaltaren bör alltså underrättas i god tid före detta datum.
Registreringen kan vara tillfällig.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Beslut om förslag från Knorr-Bremse AG att bolagsstämman beslutar
att stödja och godkänna, och att instruera styrelsen för Haldex AB
att skyndsamt, effektivt och lojalt verkställa bolagsstämmans beslut
att stödja och godkänna, Knorr-Bremses ansökan till
Aktiemarknadsnämnden angående förlängning av acceptperioden i
Knorr-Bremses offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Haldex,
liksom att stödja och samarbeta med Knorr-Bremse, och att instruera
styrelsen för Haldex att skyndsamt, effektivt och lojalt verställa
bolagsstämmans beslut att stödja och samarbeta med Knorr-Bremse, i
samband med förberedelser av anmälningar till konkurrensmyndigheter
avseende Knorr-Bremses förvärv av Haldex och i samband med
förberedelser av därtill relaterade åtaganden.

7. Stämmans avslutande.
C. ÖVRIGT

Upplysningar på stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka
på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets
förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in
frågor i förväg kan göra det till Wiveca Kivi, Haldex AB, Box 507,
261 24 Landskrona.

Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i
Haldex 44 215 970. Haldex innehar 11 705 egna aktier per dagen för
denna kallelse.

Landskrona i juli 2017
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller
kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications,
catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande
tisdagen den 11 juli 2017, kl 14.00.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex
oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och
luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi
lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och
tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och
den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som
marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra
produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över
fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att
säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för
våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq
Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/haldex/r/extra-bolagsstamma-i-haldex-aktiebola...
http://mb.cision.com/Main/1432/2305716/699006.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.