Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Haldex: Haldex bokslutskommuniké, januari - december 2019

Stora framsteg mot ett starkare och mer lönsamt Haldex

Fjärde kvartalet 2019

· Omsättningen minskade med 7 % och uppgick till 1 141 (1 225) MSEK.
Valutajusterat minskade omsättningen med 11 %.

· Justerat rörelseresultat uppgick till 44 (38) MSEK, motsvarande en
justerad rörelsemarginal på 3,8 (3,1) %.

· Justerad rörelsemarginal exklusive investeringar i ny teknik
uppgick till 4,9 %.

· Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -133 (-12) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -3,36 (-0,49) SEK.
· Operativt kassaflöde uppgick till 239 (199) MSEK. Justerat för
IFRS16-effekten blev kassaflödet 230 MSEK i det fjärde kvartalet.

· Den 8 oktober respektive den 22 oktober presenterades två större
produktionsförändringar. De beräknas ge årliga besparingar på 75 MSEK
när flytten av produktionen slutförts och medför engångskostnader på
172 MSEK, varav 162 MSEK belastar 2019.

· Kostnadsbesparingsåtgärder har lett till sänkta försäljning- och
administrationskostnader med 27 MSEK valutajusterat jämfört med
motsvarande kvartal 2018.

Helåret 2019

· Omsättningen ökade med 1 %, och uppgick till 5 151 (5 119) MSEK.
Valutajusterat minskade omsättningen med 5 %.

· Justerat rörelseresultat uppgick till 317 (305) MSEK, motsvarande
en justerad rörelsemarginal på 6,1 (6,0) %.

· Justerad rörelsemarginal exklusive investeringar i ny teknik
uppgick till 6,9 %.

· Rapporterat rörelseresultat uppgick till 105 (255) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,12 (3,46) SEK.
· Operativt kassaflöde uppgick till 328 (274) MSEK, motsvarande 263
MSEK inklusive justering för IFRS 16.

· Styrelsen föreslår, med tillämpning av bolagets vedertagna
principer för vinstutdelning och mot bakgrund av bolagets
effektiviseringsåtgärder, att ingen utdelning lämnas.

Helene Svahn, VD & Koncernchef, kommenterar:

Ett intensivt fjärde kvartal avslutar ett händelserikt år som präglats
av stort fokus på effektivisering, sänkta försäljnings- och
administrationskostnader samt utvecklingen av vår nya teknik.
Satsningarna på ny teknik utvecklades över förväntan och de kinesiska
myndigheternas godkännande av vårt elektromekaniska bromssystem har
öppnat för ett flertal testinstallationer. Vår joint venture Haldex
VIE har därmed gått in i en aktivare fas, och vi räknar med att inom
några år ha vårt elektromekaniska bromssystem installerat på ett
stort antal elektriska bussar. Vi har även haft en positiv utveckling
i Europa med både förlängda och fördjupade samarbeten med
världsledande lastbilstillverkare.

Året inleddes med en genomgående hög nyproduktionsnivå för lastbilar
och släpvagnar under första halvåret. Dock avtog produktionen under
tredje kvartalet, och nedgången förstärktes kraftigt under fjärde
kvartalet. Året slutade med en global nedgång i antal nybyggda
lastbilar på 3 procent och släpvagnar med cirka 8 procent. Våra
viktigaste marknader, Europa och Nordamerika, drabbades hårdast.

Den lägre efterfrågan på nya fordon slog hårt mot vår försäljning av
OE-produkter till lastbilar och släpvagnar som valutajusterat
minskade med cirka 18 procent respektive 16 procent under kvartalet.
Nedgången balanserades dock genom att vår eftermarknadsförsäljning
för helåret 2019 låg kvar på samma nivå som föregående år. Den ökande
andelen eftermarknad i produktmixen bidrog till en förbättrad
bruttomarginal.

För helåret uppgick omsättningen till 5 151 MSEK. Det justerade
rörelseresultatet (exklusive engångskostnader) förbättrades och
uppgick till 317 MSEK. Den justerade rörelsemarginalen exklusive
investeringar i ny teknik uppgick till 6,9 procent. Med denna
positiva utveckling i ryggen känns det ännu mer motiverande att vi
fortsätter vår plan med följande fyra fokusområden:

Sänkta försäljnings- och administrationsomkostnader och ökad
kostnadskontroll

Det är glädjande att se att våra åtgärder för ökad effektivitet och
lönsamhet i basverksamheten får genomslag. Under fjärde kvartalet
sänkte vi våra försäljnings- och administrationskostnader med 14
procent vilket motsvarar 27 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal
2018. Framåt ser vi ytterligare möjligheter att förbättra lönsamheten
genom fortsatta effektiviseringsåtgärder. Målet är att nå 10 procent
i justerad rörelsemarginal, exklusive investeringar i ny teknik, till
utgången av 2022.

Ökade skalfördelar inom produktion
Under fjärde kvartalet presenterades omstruktureringar som innebär att
vi lägger ned två produktionsenheter. Åtgärden beräknas ge årliga
besparingar på cirka 75 MSEK genom att produktionen flyttas till
befintliga anläggningar med betydande skalfördelar. Omstruktureringen
medför engångskostnader som beräknats till 172 MSEK, varav 162 MSEK
belastar 2019. Sammanlagt har vi under kvartalet tagit
omstruktureringskostnader på 175 MSEK för att höja lönsamheten i
basaffären.

Effektivare marknadsbearbetning
Vi har fokuserat på att stärka vår närvaro på attraktiva marknader och
inom produktnischer där vi har ett starkt erbjudande och en stark
position. Vi ser potential i Asien med en stor obearbetad marknad
inom till exempel skivbromsar för lastbilar och bromssystem för
elektrifierade fordon. Industrins omställning mot nya tekniska
fordonslösningar är en följd av ökade krav på säkerhet och
miljöförbättringar från myndigheterna i framförallt Kina. Samtal
pågår därför med flera intressanta stora industriella partners i
syfte att flytta fram våra positioner ytterligare inom dessa områden.
Vi måste också säkerställa att vår andel av reservdelsmarknaden
storleksmässigt står i paritet med vår installerade bas hos
befintliga fordonstillverkare. Under kvartalet har vi börjat bearbeta
logistikföretag i Östeuropa.

Fortsatt investering i ny teknik
Haldex har en unik position som stark innovatör och global
bromsspecialist. Under 2019 har vi investerat stora belopp i
utvecklingen av ett öppet och integrerbart bromssystem anpassat för
framtidens elektrifierade och självkörande tunga fordon. Det
innefattar bland annat ett högprecisionspneumatiskt bromssystem (Fast
Acting Brake Valves), elektromekaniska bromssystem och en öppen
arkitektur för integration av fordonets dynamiska kontrollsystem.
Fördelarna med de nya systemen är bland annat lägre energibehov,
högre prestanda, öppen kommunikation av data och kostnadseffektiv
systemintegration.

Vår utvecklingsstrategi bygger på att vi utvecklar vårt skalbara
system i nära samarbete med våra partners. Samarbetet genom Haldex
VIE avseende det elektromekaniska bromssystemet är ett utmärkt
exempel på hur vi tillsammans med partners utvecklar ett säkert och
effektivt bromssystem, primärt för elektriska kommersiella fordon.
Under kvartalet har vi nått betydande milstolpar då vi framgångsrikt
har kunnat testinstallera systemet i flera kunders fordon efter att
vi fått produktgodkännandet från de kinesiska myndigheterna. Under
kvartalet har vi även slutfört en första prototypinstallation
tillsammans med en av de största fordonstillverkarna i Europa, vilket
är ett nödvändigt steg för att komma vidare med utveckling av
kundspecifika lösningar för den europeiska marknaden.

Sammanfattningsvis har vi under 2019 tagit flera viktiga steg mot ett
lönsammare och starkare Haldex. Tillväxt och lönsamhet i
kärnverksamheten är vår första prioritet. Samtidigt har vi
framgångsrikt drivit utvecklingen av våra nya koncept. Vi för idag
samtal med världsledande tillverkare av tunga fordon, släpvagnar och
utvecklare av nya logistiklösningar. Samtalen har stärkt vår tro på
att Haldex har en unik möjlighet att i en konsoliderad marknad
positionera sig som en oberoende leverantör av öppna system som
möjliggör för våra partners att lösa sina utmaningar. Nyckeln till
fortsatt framgång är att vi fortsätter vara nytänkande, nyfikna och
beslutsamma.

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till alla
medarbetare som under året bidragit till att göra Haldex starkare och
mer kapabelt att utveckla sin fulla långsiktiga potential.

Helene Svahn
VD & koncernchef

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på
https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/ eller på
http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte
Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid
vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Helene
Svahn, VD & koncernchef samt Andreas Larsson, CFO. Presentationen
kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.

Datum/tid: Torsdagen den 13 februari kl. 11:00.

Presskonferensen webbsänds på:
https://tv.streamfabriken.com/haldex-q4-2019

Delta i telefonkonferensen:
SE: +46 8 505 583 69
UK: +44 33 33 00 92 71
US: +1 83 38 23 05 90

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du
kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats.

Haldex Kapitalmarknadsdag 2 april 2020
Vänligen registrera ditt deltagande senast den 19 mars via denna länk
www.haldex.com/sv/kapitalmarknadsdag där även mer information kommer
att finnas tillgänglig innan eventet.

För ytterligare information, besök
https://haldex.com/sv/corporate/investerare/ eller kontakta:

Helene Svahn, VD och koncernchef
Tfn: 0418-476000

Andreas Larsson, CFO
Tfn: 0418-476000

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex
oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och
luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi
lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och
tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och
den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som
marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra
produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över
fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att
säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för
våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm
och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
13 februari 2020 kl. 07:20.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/haldex/r/haldex-bokslutskommunike--januari---......

Författare Cision News