Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Haldex: Haldex delårsrapport, januari - september 2016: Stabil rörelsemarginal trots fortsatt svagt marknadsläge

Marknadsläget fortsatte vara svagt i Nordamerika under tredje
kvartalet, vilket var den främst bidragande orsaken till lägre
försäljning. Försäljning av skivbromsen ökade markant men
kompenserade inte för minskad försäljning av bromscylindrar och
bromshävarmar. Rörelsemarginalen är i linje med årets första kvartal
trots minskad omsättning. Vinst per aktie för årets första nio
månader har dessutom ökat jämfört med motsvarande period föregående
år.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 076 (1 189) MSEK,
vilket motsvarar en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande
period föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen också
med 10 procent under tredje kvartalet. För årets nio första månader
minskade den valutajusterade omsättningen med 10 procent.

Rörelseresultat för tredje kvartalet exklusive engångsposter uppgick
till 80 (116) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,4 (9,7)
procent. För årets nio första månader uppgick rörelsemarginalen
exklusive engångsposter till 7,3 (9,9) procent. Rörelsemarginalen
inklusive engångsposter uppgick till 6,3 procent för tredje kvartalet
och till 6,9 procent för årets nio första månader.

För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt till 37 (-22) MSEK
och resultat per aktie till 0,82 (-0,50) SEK. För årets nio första
månader uppnåddes 3,29 (3,20) SEK i resultat per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65 (133) MSEK
för tredje kvartalet och till 168 (109) MSEK för årets nio första
månader.

Den 14 juli inleddes en budprocess på Haldex vilken fortfarande löper.
Tre företag har deltagit med bud på olika nivåer. Vid
delårsrapportens publicering kvarstod ett bud från Knorr-Bremse på
125 kr.

Bo Annvik, VD & Koncernchef, har meddelat styrelsen sin uppsägning.
Han kvarstår i sin roll tills vidare. Tre roller i Haldex
ledningsgrupp har tillsatts under kvartalet: SVP North American
Sales, SVP Product Management och SVP R&D.

Nyckeltal juli-september 2016

(motsvarande period föregående år inom parantes)

· Nettoomsättning, MSEK 1 076 (1 189)
· Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK 80 (116)
· Rörelseresultat, MSEK 68 (8)
· Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 7,4 (9,7)
· Rörelsemarginal, % 6,3 (0,7)
· Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1 14,6 (23,3)
· Avkastning på sysselsatt kapital, %1 14,1 (14,3)
· Resultat efter skatt, MSEK 37 (-22)
· Resultat per aktie, SEK 0,82 (-0,50)
· Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK 65 (133)

1) Rullande tolv månader

Nyckeltal januari-september 2016

(motsvarande period föregående år inom parantes)

· Nettoomsättning, MSEK 3 320 (3 725)
· Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK 244 (368)
· Rörelseresultat, MSEK 232 (256)
· Rörelsemarginal exkl. engångsposter, % 7,3 (9,9)
· Rörelsemarginal, % 6,9 (6,9)
· Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1 14,6 (23,3)
· Avkastning på sysselsatt kapital, %1 14,1 (14,3)
· Resultat efter skatt, MSEK 147 (143)
· Resultat per aktie, SEK 3,29 (3,20)
· Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK 168 (109)

1) Rullande tolv månader

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

"Tredje kvartalet präglades till stor del av den budsituation som
Haldex befinner sig i. Att fortsätta driva verksamheten mot
överenskomna mål och enligt tidigare fastlagd strategi blir primärt
fokus, för att på så sätt säkerställa att omsättning och lönsamhet
bibehålls. Utfallet för tredje kvartalet var i linje med årets
tidigare kvartal. Det svagare marknadsläget i Nordamerika fortsatte
vilket påverkar försäljningen markant. Rörelsemarginalen var på samma
nivå som tidigare kvartal vilket är en rimlig nivå med nuvarande
omsättning.

Nordamerika

Den officiella prognosen för antal producerade fordon i Nordamerika
har försämrats kvartal för kvartal vilket är i linje med vår egen
bedömning. I likhet med årets tidigare kvartal har ungefär hälften av
den försäljningsnedgång vi haft under tredje kvartalet varit
relaterat till bromscylindrar. Det är framför allt kopplat till vår
starka position inom Trucksegmentet, som haft den största nedgången i
Nordamerika, och enbart en mindre del kopplat till
produktåterkallelsen. Vi kan även se minskad försäljning av
bromshävarmar till följd av det svagare marknadsläget.

Skivbromsen fortsätter att skapa uppmärksamhet i Nordamerika. Mindre
affärer fortsätter att tecknas och vi arbetar intensivt med att säkra
ett större kontrakt på den amerikanska marknaden inom
trailersegmentet innan årets slut, vilket skulle vara av stort
strategiskt värde.

Produkter för tillväxt

Skivbromsförsäljningen har ökat markant under kvartalet. Det ligger i
linje med tidigare annonserade förväntningar på att denna
produktkategori ska öka i år, för att successivt trappas upp till
ännu högre volymer under de närmsta åren. Dessutom har försäljningen
av EBS ökat, vilket är ytterligare en framtidsprodukt för Haldex där
stora investeringar görs inom produktutveckling. Det är mycket
glädjande att se att båda dessa produktområden, som vi satsar
utvecklingsresurser på, har växande omsättning.

I spåren av produktåterkallelsen, som påverkat Haldex väsentligt sedan
slutet av 2014, har ett större kvalitetsarbete genomförts internt.
Produktportföljen har genomlysts med ambitionen att Haldex produkter
inte bara ska nå upp till de säkerhetskrav branschen har utan med god
marginal överträffa dessa. Som del av denna process har vi beslutat
att ytterligare validera den bromscylinder som var orsaken till
produktåterkallelsen och lansera den efter årsskiftet istället för i
höst. Vi vill på alla sätt säkerställa att den produkt vi nu lanserar
överträffar kundernas förväntningar.

Samarbete kring elektromekaniska bromsar

Under andra kvartalet annonserade vi ett joint venture med kinesiska
VIE. Vi kommer gemensamt utveckla elektromekaniska bromsar för
elektriska kommersiella fordon. Under tredje kvartalet har det
gemensamma arbetet tagit flera steg framåt. Personal har rekryterats,
lokaler tagits i bruk och olika prototyper har börjat testas. Det är
med stor tillförsikt vi ser på det framtida samarbetet och hur vi kan
utveckla produkter för denna snabbt växande marknad.

Osäkerhet till följd av budsituationen

Sedan den 14 juli när första budet lades på Haldex har vårt primära
mål varit att fortsätta driva verksamheten enligt tidigare uppställda
mål och jag skulle vilja påstå att vi lyckats bra internt. Det som
emellertid påverkat oss negativt är kundernas reaktioner. Denna höst
är det ett flertal stora kontrakt där leverantörer ska väljas. Vissa
av dessa kontrakt sträcker sig fem år framåt i tiden med ytterligare
eftermarknadsförsäljning därefter. Hur Haldex kommer utvecklas som
bolag är därför av avgörande betydelse vid valet av leverantör. Så
länge ägarsituationen är oklar blir Haldex därmed ett osäkert kort
för kunderna. Vi arbetar intensivt med att motverka budens inverkan
på pågående affärsdiskussioner. I arbetet med att säkerställa ett
skivbromskontrakt hos en lastbilstillverkare har vi en god dialog om
lösningar för att minska osäkerheten, men det finns en överhängande
risk att vi kommer förlora affären om ägarsituationen inte klarnar
inom kort. Det kommer i sin tur påverka våra tillväxtmöjligheter på
lång sikt.

Vidare mot ny tjänst

För en vecka sedan fattade jag det svåra beslutet att säga upp mig som
VD för Haldex. Det har varit mycket givande år sedan jag 2012 började
arbetet med strategin och vägen mot lönsam tillväxt. Den intensiva
budsituation som bolaget befinner sig i är i sig ett tecken på att
det vi gemensamt skapat på Haldex är uppskattat och värderas högt.
Bakom mig finns en mycket stark ledningsgrupp som tillsammans med mig
kommer fortsätta leda bolaget åt rätt håll tills min efterträdare är
utsedd.

Marknadsutsikter

Vår bedömning av marknaden är i princip oförändrad jämfört med
tidigare kvartal. Marknaden i Europa ser stabil ut under 2016 med
något ökad orderingång, medan Nordamerika bedöms fortsätta utvecklas
mycket svagt. I Indien fortsätter den positiva utvecklingen, men vi
förväntar oss ingen väsentlig förbättring i Brasilien under 2016.
Kina har haft ett bra första halvår med tecken på att andra halvåret
blir något svagare.

Vi håller fast vid vår bedömning att 2016 är ett år då vi fortfarande
kommer att känna av händelserna i Nordamerika och får svårt att visa
tillväxt. Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet
där rörelsemarginalen under årets första nio månader visar en
realistisk nivå under rådande marknadssituation."

Fullständig delårsrapport

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på
http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter
eller på http://news.cision.com/se/haldex

Press- och analytikermöte

Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid
vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Bo Annvik,
VD och koncernchef, och Åke Bengtsson, ekonomi- och finansdirektör.
Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med
frågor via telefon.

Datum/tid: Tisdagen den 25 juli kl 11.00

Presskonferensen webbsänds på:
https://wonderland.videosync.fi/2016-10-25-haldex-q3-report

Delta i telefonkonferensen:

Sverige: 08-56 64 26 99

UK: +44 20 3008 9808

US: +1 85 5831 5947

Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du
kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats:
http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv,
eller kontakta:

Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Åke Bengtsson, CFO, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications,
catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra
enligt EUs marknadsmissbruksförordning samt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av
den person som anges som mediakontakt i denna rapport, tisdagen den
25 juli 2016, kl 07:20.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex
oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och
luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi
lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och
tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och
den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som
marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.