Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Haldex: Kommuniké från Haldex ABs årsstämma

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
vinstutdelning med ett kontant belopp om två kronor per aktie med
avstämningsdag den 5 maj 2014. Utdelning beräknas utbetalas av
Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan
Charette, Magnus Johansson, Staffan Jufors, Arne Karlsson och Annika
Sten Pärson samt beslutade om nyval av Cecilia Löf. Bolagsstämman
omvalde Göran Carlson som styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen beslutades höjas något i förhållande till
föregående år. Till ordföranden utgår 525 000 kronor och till övriga
styrelseledamöter 210 000 kronor. Därutöver ska ersättning för
utskottsarbete oförändrat utgå med 100 000 kronor till ordföranden
och 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet samt med 50 000
kronor till ordföranden och 25 000 kronor till ledamot av
ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram LTI 2014

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av
ett långsiktigt incitamentsprogram, LTI 2014, samt säkringsåtgärder
med anledning av programmet genom att bemyndiga styrelsen att ingå
aktieswapavtal med tredje part.

Programmet omfattar ca 25 deltagare inom koncernen, inklusive den
verkställande direktören. LTI 2014 innebär i korthet att om vissa
prestationsmål uppnås under räkenskapsåret 2014 kan deltagarna i
programmet tilldelas en rörlig ersättning, av vilket 60 % kommer att
tilldelas kontant och 40 % kommer att tilldelas i form av
personaloptioner. Varje personaloption medför en rätt att
vederlagsfritt och automatiskt under år 2018 erhålla en stamaktie i
Haldex. Prestationsmålen är knutna till vissa nyckeltal för
koncernen: rörelsevinstmarginal och operativt kassaflöde.

Löptiden för programmet är fyra år, med intjänande under 2014 och
därefter en treårig inlåsningsperiod innan aktier kan tilldelas
deltagarna. Utbetalning av eventuellt kontantbelopp kan ske under
våren 2015.

Programmet innebär att deltagarna kan tilldelas maximalt 247 406
aktier och den maximala kostnaden för LTI 2014 uppskattas till 11,5
miljoner kronor.

Eftersom erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av avlagda
röster inte uppnåddes för styrelsens huvudalternativ att bemyndiga
styrelsen att återköpa och överlåta egna aktier till deltagarna i LTI
2014, beslöt stämman enligt styrelsens andra alternativ att bemyndiga
styrelsen att ingå swapavtal med tredje part för att säkerställa
leverans av aktier enligt LTI 2014.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till årsstämman 2015, besluta om förvärv och/eller överlåtelse
av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris
som ryms inom det på börsen vid förvärvstidpunkten gällande
kursintervallet, i syfte att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i
samband med eventuella framtida företagsförvärv samt för att ge
styrelsen ökad möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets
kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.
Bolagets totala innehav av egna aktier får dock ej vid något
tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av bolagets egna aktier får i syfte att finansiera
eventuella företagsförvärv ske antingen på NASDAQ OMX Stockholm eller
på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid
överlåtelsetidpunkten. Överlåtelse av egna aktier får ske med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till ett pris
i nära anslutning till aktiernas börskurs vid tidpunkten för
styrelsens beslut om överlåtelsen.

Fullständig information om varje beslutsförslag kan laddas ner från
www.haldex.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications,
catharina.paulcen@haldex.com eller 070-355 47 04

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 kl. 18:00.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller
egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala
fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till
fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX
Stockholmsbörsen och hade 2013 en omsättning på ca 3,9 miljarder
kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 135 personer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/haldex/r/kommunike-fran-haldex-abs-arsstamma,c...
http://mb.cision.com/Main/1432/9575673/238892.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.