Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Halt för Högkullen

wysiwyg_image

Högkullens preferensaktie handelsstoppades på torsdagsmorgonen inför fredagens avlistning. Detta efter att Högkullenstämman beslutat inlösa bolagets preferensaktier. Samtidigt meddelades att avstämningsdatum för inlösen hade skjutits fram.

Aktiespararna protesterade på årsstämman mot den föreslagna inlösen eftersom föreningen ansåg att inlösen missgynnade minoriteten samtidigt som den gynnade huvudaktieägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Huvudägaren lyssnade dock inte på kritiken utan röstade igenom styrelsens förslag med egen majoritet.

Samhällsbyggnadsbolaget företräddes på årsstämman av dess vd Ilija Batljan. Han redogjorde klart och tydligt för processen och förslagen. 

Det var andra gången som huvudägaren klubbade igenom förslaget. Den första gången var på en bolagsstämma som inte var kallad till enligt föreskrivna regler. Istället inkallades den första årsstämman efter att den hade ägt rum!

Att kallelse inte hade utgått berodde på att annonsdatum i Post- och Inrikes Tidningar hade satts till den 18 juni istället för 18 maj. Felet uppdagades inte förrän efter den första årsstämman hade ägt rum den 15 juni.

Efter påpekande om att kallelse hade skett på ett felaktigt sätt,  kallade styrelsen ånyo till årsstämma med samma förslag, men omdaterade styrelsens och revisorns redogörelser.

Aktiespararnas Leo Gillholm hade flera anmärkningar på formalia vid den andra årsstämman, exempelvis rörande dagordningen som inte följde bolagsordningen och därtill även kallelsen som enligt Gillholm hade brister (ABL 7:23 p 1).

Förutom de sedvanliga årsstämmoärendena behandlade årsstämman sådana viktiga förslag som att ändra bolagsordningen och inlösa samtliga preferensaktier. Aktiespararna röstade nej till dessa båda förslag eftersom de syftade till att eliminera minoriteten i Högkullen och under för den ofördelaktiga villkor.

Aktiespararna hävdade för övrigt att Samhällsbyggnadsbolaget inte borde rösta rörande dessa två beslutspunkter på grund av jäv med hänvisning till ABL 7:47. Detta enär besluten torde gynna huvudägaren, dvs. Samhällsbyggnadsbolaget.

Årsstämman fattade likafullt beslut om inlösen som enligt framlagt förslag innebar att samtliga preferensaktier skulle inlöses med avstämningsdag 19 juli.

Avstämningsdagen ändrades emellertid till den 20 juli inom ramen för det justeringsbemyndigande som stämman gav till företagsledningen.

Syftet med att ändra avstämningsdagen till en annan dag än vad stämman först hade beslutat var  - av allt att döma - att inkludera de som handlade i aktien den 18 juli, innan börsstoppet, i den grupp av ägare som omfattas av inlösen.

Handeln på börsen pågick för fullt i Högkullens preferensaktie den 18 juli. De som köpte aktier den dagen kunde, enligt stämmans beslut, bli kvar som ägare efter det att de andra preferensaktieägarna hade löst in. Detta eftersom inte de som handlade aktier på avstämningsdagen hann få sina aktier levererade innan avstämning för inlösen skedde.

Eftersom det tar två dagar att få leverans av aktier skulle de som handlade aktier den 18 juli inte få något inlösenbelopp, m a o inte bli inlösta alls! Enligt vad Aktiespararna erfar så var det för att undvika det som avstämningsdatum förändrades. Iom förändringen skulle även de som köpt preferensaktier strax innan avstämningsdagen för inlösen kunna få sina preferensaktier inlösta.

I samma syfte, dvs. för att undvika att fler nyblivna preferensaktieägare skulle bli kvar i en minoritet bestående av ett fåtal nyblivna preferensaktieägare, stoppades idag - såsom Aktiespararna förstår det - handeln som var beräknad att pågå i ytterligare en månad.

Inlösenlikviden förväntas utbetalas den 24 juli. 

Förutsatt att Samhällsbyggnadsbolagets preferensaktier i Högkullen dras in, enligt vad som stipulerats utan ersättning, före utdelningsdatum så blir det således ingen mer utdelning i Högkullen, givet att avstämningsdagen för utdelningen beslöts vara den 25 juli. Trots det togs alltså  – märkligt nog – ett beslut om utdelning av årsstämman. 

Att beslut fattades om preferensaktieutdelning, trots att den inte kommer att utdelas, var även det något som Aktiespararna invände mot på årsstämman. Ilija Batljan hävdade i replik att på den punkten hade Balder satt praxis.

Författare och bevakare: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.