Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-13

Hamlet: Delårsrapport 2015-07-01 till 2015-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2015-07-01 - 2015-09-30)

· Intäkterna uppgick till 0 (0) TSEK
· Resultatet före skatt uppgick till -968 (-176) TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -756 (-137) TSEK
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,0300 (-0,0073) SEK före och
-0,0246 SEK efter utspädning

· Soliditeten** uppgick per den 30 september 2015 till 97,2 (87,1)%
Belopp inom parentes ovan och nedan anger motsvarande värde föregående
år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 25 187 500 (18 750 000)
respektive 30 687 500 aktier där 25 187 500 utgör det antal aktier
som var utestående per den 30 september 2015 om hänsyn tas till
tecknade men ännu ej betalda aktier och 30 687 500 aktier utgör det
antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående
teckningsoptioner utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör
det antal aktier som fanns per den 30 september 2014 om hänsyn tas
till att aktien sedan dess genomgått en split.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015/16

· Den 21 juli godkändes Hamlet Pharmas patentansökan i USA rörande
peptidläkemedel. Patentet skyddar två peptider som utgör framtida
läkemedelskandidater. Det skyddar också en alternativ
produktionsmetod. Patentet är giltigt t.o.m. den 24 november 2031.

· Under årsstämman den 27 juli 2015 fattades beslut om att genomföra
en fondemission om 538 125 SEK och göra Bolaget publikt. Vidare
fattades beslut om att genomföra en emission av 2 750 000 Units
bestående av vardera två aktier och två teckningsoptioner av serie
TO1 resp. TO2.

· Den 4 september inleddes tiden för teckning av Units.
Teckningsgraden uppgick till 270% när emissionen stängde den 23
september. Emissionen tillförde Bolaget 24 750 TSEK före
emissionskostnader, vilka uppgick till 2 434 TSEK. Om de
teckningsoptioner som gavs ut i samband med emissionen utnyttjas till
fullo, tillförs Bolaget 12 375 TSEK vid två tillfällen under 2016,
det vill säga ytterligare 24 750 TSEK före emissionskostnader.

· Under perioden utsågs Hamlet Pharmas grundare och
styrelseordförande, Catharina Svanborg till ledamot av Max Planck
Society's Scientific Advisory Board.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 23 oktober inleddes handeln i Hamlet Pharmas aktie och i
Bolagets teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 på AktieTorget.
Aktien har sedan dess varit en av de mest omsatta aktierna på
marknadsplatsen.

· Styrelsen i Hamlet Pharma har haft ett vetenskapligt
rådgivningsmöte med representanter för läkemedelsverket under vilken
Bolaget givits möjligheter att presentera sina planer samt fått
värdefull input inför genomförandet av desamma. Mötet gav stöd för de
planer rörande kliniska studier som presenterats i prospektet inför
noteringen på AktieTorget.

· Hamlet Pharma har haft ett inledande möte med Biovian och påbörjat
planering av produktionsutveckling och inlett avtalsdiskussion.
Bolaget har också knutit till sig internationellt ledande kompetens
gällande produktion av rekombinant HAMLET.

· Kontakter med European Medicines Agency, EMA, har bekräftat att
Familjär Adenomatös Polypos, FAP, som kan leda till koloncancer,
uppfyller kriterierna för Orphan Drug Designation.

Kommenterar

Räkenskapsårets första kvartal har främst präglats av arbetet med att
säkra finansiering för att kunna genomföra våra planer. När
noteringsemissionen väl stängde var vi mycket glada över att ha fått
mer än 860 nya aktieägare, aktieägare som delade vår övertygelse
avseende HAMLET och därför valt att stiga på och vara med på vår
resa. I och med den kraftiga överteckningen kunde många inte få mer
än en mindre del av den tilldelning som de önskade men vi är glada
att alla som tecknade fick tilldelning.

Kapitaltillskottet om knappt 25 MSEK, före emissionskostnader, gör att
vi nu på allvar har kunnat påbörja arbetet mot våra fas II studier
inom blås- respektive koloncancer. Den vetenskapliga rådgivning vi
haft med Läkemedelsverket var uppmuntrande och gav stöd för de planer
som redovisades i prospektet. Vi har också haft möjlighet att ha ett
fördjupat planeringsmöte med Biovian, vår produktionspartner och
bedömer att vi inom kort kan ha ett avtal på plats innebärande att
anpassningen av produktionsprocessen till storskalig produktion av
rekombinant HAMLET kan påbörjas under våren.

För att fördjupa kompetensen inom de nyckelområden som är kritiska för
Hamlet Pharma har vi också börjat knyta till oss konsultkompetens
inom produktion och inom det regulatoriska området. Inom bägge
områdena har vi identifierat välrenommerade resurser som är mycket
intresserade av att assistera i utvecklingen.

Arbetet med patentportföljen har fortskridit och vår patentansökan i
USA rörande peptidläkemedel godkändes i juli. Som beskrevs i
prospektet anser vi att patentfamiljen rörande peptidläkemedel är
intressant för framtiden då den kan komma att utgöra basen för nästa
generations HAMLET läkemedel.

Vi vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till Hamlet, och tacka för
det förtroende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen.
Det är en stor glädje att utveckla HAMLET vidare mot ett godkänt
läkemedel, men också ett mycket stort ansvar. Med tryggad
finansiering för åtminstone de kommande 12 månaderna kan vi nu lägga
full fokus på att utveckla verksamheten och lägga grunden för de
kommande fas II studierna.

Fredrik Herslow och Catharina Svanborg

VD respektive styrelseordförande i Hamlet Pharma AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hamlet/r/delarsrapport-2015-07-01-till-2015-09...
http://mb.cision.com/Main/13052/9866776/444305.pdf
http://mb.cision.com/Public/13052/9866776/8f79e7f157c60fa5.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.