Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Hamlet: Delårsrapport juli 2015 - mars 2016

Huvudsakliga händelser

- Hamlet Pharma noterades på AktieTorget och handel inleddes efter kraftigt övertecknad emission.

- Vetenskapliga konsultationer med Läkemedelsverket genomfördes

- Grundläggande verkningsmekanism för HAMLET publicerad i Scientific Communications - en av Nature tidskrifterna.

- Design av kommande blåscancerstudie diskuterad med ordförande för European Bladder Cancer Society.

- Ledande internationell forskare knuten till Hamlet Pharma som extern rådgivare, gällande storskalig produktion av HAMLETAll-Ala

- Patentansökan godkänd i Australien ger skydd av metodik för produktion av rekombinant alfa-laktalbumin.

- Avtal träffat med Lunds universitet säkrar rätt till erfarenheter och framtida forskningsresultat.

- Etablerat en företagsstruktur med samtliga kompetensområden som krävs för att driva bolaget framåt.

- Rekryterat ny VD. Mats Persson har lång erfarenhet av läkemedels-utveckling.

- Intensifierat kontakten med media och spridit information om HAMLET bland annat via videofilm och intervjuer på Biostock

Siffror

Första tre kvartalen (2015-07-01 - 2016-03-31)

- Intäkterna för första tre kvartalen uppgick till 0 (0) TSEK

- Resultatet före skatt uppgick till -3 703 (-373) TSEK

- Resultatet efter skatt uppgick till -3 455 (-292) TSEK

- Resultatet per aktie* uppgick till -0,1372 (-0,0155) SEK före och
-0,1126 SEK efter utspädning

Tredje kvartalet (2016-01-01 - 2016-03-31)

- Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK

- Resultatet före skatt uppgick till -1 251 (-115) TSEK

- Resultatet efter skatt uppgick till -976 (-91) TSEK

- Resultatet per aktie* uppgick till -0,0388 (-0,0048) SEK före och
-0,0318 SEK efter utspädning

- Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2016 till 96,9 (94,0)%

Belopp inom parentes ovan och nedan anger motsvarande värde föregående
år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 25 187 500 (18 750 000)
respektive 30 687 500 aktier där 25 187 500 utgör det antal aktier
som var utestående per den 31 mars 2016 och 30 687 500 aktier utgör
det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående
teckningsoptioner utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör
det antal aktier som fanns per den 31 mars 2015 om hänsyn tas till
att aktien sedan dess genomgått en split.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2015/2016

Patent
Patentansökan i Australien från 2010 godkändes och patent beviljades.
Patentet skyddar metodik för produktion av rekombinant
alfa-laktalbumin, som är en kritisk beståndsdel i HAMLET-komplexet.
Proteinet bildar HAMLET genom att binda en fettsyra, och båda
komponenterna krävs för att HAMLET ska döda tumörceller. Patent har
tidigare beviljats i USA, Japan och i sju Europeiska länder. De
beviljade patenten är giltiga t.o.m. 8 januari 2030.

Patent som skyddar det rekombinanta proteinet är väsentliga för att
säkra utvecklingen av rekombinant HAMLET till läkemedel. I ansökan
nämns också möjligheten att i framtiden använda delar av det
rekombinanta proteinet (peptid läkemedel).

Forskningsavtal med Lunds universitet
Avtal som reglerar det långsiktiga samarbetet kring HAMLET®ingicks
mellan Hamlet Pharma och Lunds universitet. Avtalet säkrar att Hamlet
Pharma får tillgång till de forskningresultat, som utgör basen för
den fortsatta utvecklingen av HAMLET®till ett godkänt läkemedel.
Hamlet Pharma äger genom avtalet rätt att utnyttja specifika delar av
den kunskap och kompetens, som byggts upp i forskargruppen på Lunds
universitet. Avtalet reglerar även forskargruppens fortsatta
medverkan i utvecklingen av HAMLET till ett godkänt läkemedel och
säkerställer också bolagets rätt till framtida resultat. Kostnaderna
för detta arbete täcks genom anslag från Hamlet Pharma.

Ny VD
Hamlet Pharmas styrelse beslutade att utse Mats Persson till VD från
och med 21 mars 2016. Hamlet Pharmas verksamhet är på väg mot
kliniska prövningar och bolaget behöver förstärkning av kompetens och
erfarenhet av läkemedelsutveckling i klinisk fas. Bolaget kommer att
fokusera på att driva arbetet mot fas II studier av blåscancer och
andra cancerformer och därmed utvecklingen HAMLET®mot ett godkänt
läkemedel. Mats Persson har mer än 20 års erfarenhet av klinisk
forskning och utveckling från stora och medelstora läkemedelsföretag.

Kontakter med aktieägare och allmänhet
Vi har med hjälp av TV4 producerat en film om HAMLET som kan ses på
YouTube https://youtu.be/a4C4ddXmbBo och på Hamlet Pharma's hemsida.
Där finns även intervjuer, som gjorts av BioStock med Catharina
Svanborg (grundare och styrelseordförande) och Mats Persson (ny VD
för HAMLET Pharma).

Forskning och Utveckling
Vi har karaktäriserat HAMLETs effekter på cellernas energimaskineri,
eftersom HAMLET fungerar som en bred kinashämmare. Vi har också visat
att HAMLET påverkar cellmembraner på ett nytt sätt, och därmed tagit
ett steg närmare att förstå varför just tumörcellerna svarar på
HAMLET. Nu fokuserar forskningen på HAMLETs struktur och exakt vilka
delar av HAMLET molekylen som ansvarar för de celldödande effekterna.
Arbetet görs med peptider, dvs. mindre delar av molekylen som
tillsammans med fettsyran har visat likartade effekter som hela
HAMLET komplextet. Kunskap om peptiderna är väsentlig för att leda
utvecklingen mot nästa generation av HAMLET läkemedel.

KOMMENTARER

Visionen kring HAMLET förverkligas och bolaget arbetar intensivt med
de olika moment, som krävs för att nå fram till Fas II studier och
ett godkänt läkemedel. Genom styrelseledamöterna Bengt Westermark och
Bengt Furberg har bolaget tillgång till ovärderlig erfarenhet av
läkemedelsutveckling och cancerforskning. Bolaget har redan etablerat
en företagsstruktur med internationell expertis på patentjuridik, som
resulterat i nya beviljade patent och med erfaren juridisk kompetens
har bolaget slutit ett forskningsavtal med Lunds Universitet. Bolaget
anlitar också ledande internationella experter på proteinkemi och har
engagerat centra för kliniska prövningar och produktion av HAMLET.

Intresset för Hamlet Pharma och HAMLET är fortsatt väldigt stort. Vi
har många besökare på vår hemsida och har ökat antalet aktieägare
sedan börsintroduktionen. Vi har för avsikt att intensifiera
kommunikationen kring bolaget och ett led i detta är dels Biostocks
intervjuer med oss, som ni kan finna på vår hemsida och filmen om
HAMLET, som gjorts i samarbete med TV4. Vi vill gärna slå ett extra
slag för denna som vi själva tycker beskriver historikern och
möjligheterna med HAMLET på ett enkelt och bra sätt.

Fokus under tredje kvartalet har varit på produktion av rekombinant
HAMLET och design av kliniska studier. Diskussionerna med
Läkemedelsverket har gett oss riktlinjer som vi har stor nytta av i
det fortsatta arbetet.

Under tredje kvartalet har vi också fokuserat på forskningen i tidig
fas och vi är mycket stolta över avtalet vi fick med Lunds
Universitet. Det finns en oerhört stor kompetens hos forskargruppen i
Lund kring HAMLET och HAMLET:s effekter på tumörceller. Detta ger oss
möjlighet att designa de kliniska studierna optimalt då vi tar
tillvara viktig kunskap som genereras av forskargruppen. Avtalet
säkerställer också rättigheterna till framtida uppfinningar vilket är
viktigt ur ett kommersiellt perspektiv för bolaget.

En annan viktig tillgång för bolaget är patentportföljen och vi kan
konstatera att under det tredje kvartalet fick vi ytterligare patent
beviljade som stärker oss och försvarar våra positioner för
framtiden. För övrigt fortsätter arbetet med patent som baserar sig
på forskargruppens arbete. Inte minst inom peptidområdet som kan bli
en efterföljare till HAMLET är det viktigt att tidigt säkerställa
rätten till uppfinningarna.

''Som ny VD vill jag avslutningsvis säga att jag är oerhört tacksam
för att få vara med på denna fantastiskt spännande resa med HAMLET.
Att få möjlighet att vara delaktig i framtagandet av nya mediciner
för patienter med stort medicinsk behov är både spännande och
ansvarsfullt. Jag skall tillsammans med teamet göra mitt yttersta för
att HAMLET skall bli en ny framgångsrik behandlingsterapi'' säger
Mats Persson.

För teckningsoptioner TO1 är inlösentiden satt till 10-24 maj. Följ
instruktionerna från er bank/förvaltare eller ta del av informationen
som finns på vår hemsida.

Vi hörs snart igen. Nästa gång är det helårsrapporten.

Mats Persson och Catharina Svanborg
VD respektive styrelseordförande i Hamlet Pharma AB

Hamlet Pharma AB
Hamlet Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling
baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av
två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya
verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet
alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra. Utvecklingen syftar
till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och
prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men
har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier
som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot
hudpapillom i en placebokontrollerad klinisk studie och orsakar
utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos
patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier
rörande blåscancer och koloncancer, två svårbotade och vanliga
cancerformer.

Intäkter och resultat
Hamlet Pharmas omsättning uppgick under räkenskapsårets första nio
månader till 0 (0) TSEK. Kostnaderna har primärt utgjorts av
kostnader för fortsatt utvecklingsarbete som utförts av Lunds
Universitet och dess forskningsgrupp som på Hamlet Pharmas uppdrag
arbetar med dels forskning kring HAMLET:s verkningsmekanismer och
dels med förberedelser av produktion av rekombinant HAMLET och
framställning av referensmaterial i form av humant HAMLET.

Vidare har Bolaget under de tre första kvartalen haft kostnader för
konsultationer kring kliniska studier samt för patent och ledning av
bolaget. Rörelseresultatet för de tre första kvartalen uppgick till
-3 703 (-373) TSEK. Omsättningen under räkenskapsårets tredje kvartal
uppgick till 0 (0) TSEK och rörelseresultatet till -1 251 (-115)
TSEK.

Enligt de redovisningsprinciper som Bolaget följer och som beskrivs
närmare nedan skall värdet av uppskjuten skatt i sparande underskott
aktiveras vilket ger en bokföringsmässig positiv skatteeffekt när
Bolaget uppvisar förlust. I och med den gjorda kapitalanskaffningen
och den utspädning av huvudägarens ägande som denna innebar kan
Bolaget inte fullt ut tillgodogöra sig de underskottsavdrag som
hänför sig till tiden före ägarförändringen. Hamlet Pharma har därför
under innevarande räke...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.