Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

Hamlet: Kallelse till årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB, 556568-8958, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 22 november 2018 kl. 17.30 i Gamla Börssalen,
Malmö Börshus med adress Skeppsbron 2, 211 20 Malmö. Samling från
klockan 16.30 med kaffe och lätt förtäring.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 november
2018, och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast
måndagen den 19 november 2018, helst före klockan 16.00.

Anmälan görs skriftligen till Hamlet Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan
32, 222 42 Lund eller per e-post info@hamletpharma.com. Vid anmälan
uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två)
eller företrädas av ombud bör uppge detta vid anmälan. För ombud
krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i
original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman.

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste
giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida
www.hamletpharma.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg låta
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 16 november 2018 och
bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara
tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Anföranden av bland annat styrelsens ordförande och VD

9. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna

12. Val av styrelse

13. Beslut om antal revisorer

14. Beslut om arvode till revisorer

15. Val av revisor

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

17. Övriga ärenden

18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor 13 859
638 balanseras i ny räkning.

Val av stämmoordförande, styrelse, revisor samt arvode till styrelse
och revisor (punkterna 2 samt 10-15)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar
mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget
lämnat följande förslag.

Till stämmoordförande föreslås, Jan Zetterberg, som är bolagets
jurist. Vidare föreslås fem styrelseledamöter utan suppleant. Arvode
till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 50 000 kronor
till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd
räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Bengt Furberg,
Bengt Westermark, Christer Köhler och Helena Lomberg. Vidare föreslås
omval av Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Martin
Henriksson, som revisor till nästkommande årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt
16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som
berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får uppgå till högst 4 600 000 stycken, motsvarande en
utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för
närvarande finns utestående i bolaget.

Emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med genom kvittning, eller med villkor.
Vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller
förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrig information

När kallelsen utfärdas är totalt antal aktier och röster i bolaget 30
624 899.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse och andra handlingar
som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den
föreslagna dagordningen, finns tillgängliga på bolagets kontor,
Klinikgatan 32 i Lund för aktieägarna tre veckor före stämman.
Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats
(www.hamletpharma.com) samt skickas därefter till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.

Malmö i oktober 2018

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma,
+46 709 42 65 49

catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling
baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av
två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya
verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet
alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra. Utvecklingen syftar
till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och
prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men
har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier
som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot
hudpapillom i en placebokontrollerad klinisk studie och orsakar
utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos
patienter med blåscancer. Alpha1H är den syntetiska variant av
HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska
prövningar. Alpha1H dödar olika typer av tumörceller och visar
behandlingseffekter mot blåscancer i djurmodell. Hamlet Pharma har nu
startat en klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med
blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka
sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hamlet/r/kallelse-till-arsstamma-i-hamlet-phar...
http://mb.cision.com/Main/13052/2645846/927542.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.