Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-20

Hamlet: Kallelse till extra bolagsstämma i Hamlet Pharma AB (publ)

Val av revisor

Aktieägarna i Hamlet Pharma AB, 556568-8958, kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 19 januari 2016 kl. 13.00, Malmö Börshus
med adress Skeppsgatan 2, 211 20 Malmö. Skälet till att hålla denna
bolagsstämma är val av revisor då nuvarande revisor på egen begäran
önskar lämna uppdraget.

Rätt att delta i stämman.

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 januari 2017,
och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen
den 16 januari 2017, helst före klockan 16.00.

Anmälan görs skriftligen till Hamlet Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan
32, 222 42 Lund eller per e-post info@hamletpharma.com. Vid anmälan
uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två)
eller företrädas av ombud bör uppge detta vid anmälan. För ombud
krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i
original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman.

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste
giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida
www.hamletpharma.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg låta
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 13 januari 2017 och
bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara
tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av revisor
8. Övriga ärenden
9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Val av revisor (punkt 7)

Styrelsen föreslår att auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young
AB utses till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ernst & Young AB har meddelat att för det fall de väljs så kommer
Ernst & Young AB att utse auktoriserade revisorn Martin Henriksson
till huvudansvarig revisor.

Övrig information

När kallelsen utfärdas är totalt antal aktier och röster i bolaget 30
624 899.

Malmö i december 2016

Hamlet Pharma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta

Catharina Svanborg, Styrelseordförande och grundare av Hamlet Pharma,
+46-709 42 65 49

Catharina.svanborg@med.lu.se

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57

mats.persson@hamletpharma.com

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på AktieTorget, är ett bolag
som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande
protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga
molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta
fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention
av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har
samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som
gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot
hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar
utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos
patienter med blåscancer. Hamlet Pharma avser inleda fas II studier
rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga
cancerformer. HAMLET är ett av Hamlet Pharma registrerat varumärke.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hamlet/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-ha...
http://mb.cision.com/Main/13052/2153152/605882.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.