Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-01

Hancap: Kallelse till årsstämma för Hancap

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR HANCAP

Aktieägarna i Hancap AB (publ), 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 30 juni 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på
Montörsgatan 9 i Halmstad.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2015, dels anmäla sitt
deltagande till Bolaget senast onsdagen den 24 juni 2015.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt:
e-post: oskar.santesson@hancap.se, eller per brev: Hancap AB (publ),
Montörsg. 9, 302 62 Halmstad. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller
organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av
serie A samt serie B, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att
medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande
anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall
registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de
personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den
juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakt är giltig ett år efter
utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta
särskilt anges. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis
bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan.
Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på
årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via
Bolagets hemsida, www.hancap.se, samt skickas utan kostnad till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom
värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens
försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt
att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall
vara verkställd senast onsdagen den 24 juni 2015 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordföranden vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Information från Bolagets VD.
8. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning.
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
12. Bestämmande av:
(a) Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av
stämman.
(b) Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av stämman.
13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.
14. Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter,
revisor och eventuella revisorssuppleanter.
15. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens 10 §
tredje stycket.
16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission.
17. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 9: Beslut dels om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dels angående
avstämningsdagar för utdelning

Utdelning på utestående preferensaktier av serie A
Förutsatt att stämman antar styrelsens förslag till beslut om ändring av
bolagsordningen i punkt 15 ("Ändringen"), föreslår styrelsen att utdelning
på preferensaktier serie A intill årsstämman 2016, i enlighet därmed, ska
lämnas kvartalsvis, med 0,875 kronor per preferensaktie av serie A, dock
högst 3,50 kronor. På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden
AB föreslås att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 0,88 kronor
och varannan gång till 0,87 kronor.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15
september 2015 (0,88 kronor), 15 december 2015 (0,87 kronor), den 15 mars
2016 (0,88 kronor) och den 15 juni 2016 (0,87 kronor). Utbetalning från
Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 september 2015, den 18 december
2015, den 18 mars 2016 och den 20 juni 2016. Utdelning till innehavare av
preferensaktier av serie A uppgår till högst 14 999 999 kronor baserat på 4
285 714 utestående preferensaktier av serie A.

Därtill föreslår styrelsen, förutsatt att beslutar om Ändringen och baserat
på att Bolaget den 24 mars 2015 kommunicerat att rätt till utdelning ska
beräknas från och med den 1 april 2015, att utdelning ska ske om
ytterligare 0,723 kronor (avrundas till 0,73 kronor på grund av tekniska
begränsningar hos Euroclear Sweden AB) per preferensaktie om serie A
("Initial Utdelning"). Avstämningsdag för utdelning föreslås till den 2
juli 2015. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 7 juli
2015. Initial Utdelning till innehavare av preferensaktier av serie A
uppgår till högst 3 128 571,22 kronor baserat på 4 285 714 utestående
preferensaktier av serie A.

Utdelning på preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras
Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att besluta om nyemission av bl.a. preferensaktier av serie A.
Under förutsättning att bolaget emitterar preferensaktier av serie A under
tiden fram till årsstämman 2016, föreslår styrelsen att utdelning på
samtliga nya preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras av
styrelsen med stöd av bemyndigandet - sammanlagt högst 5 750 000
preferensaktier av serie A - intill årsstämman 2016 ska lämnas kvartalsvis
med 0,875 kronor, dock högst 3,50 kronor, från och med den dag de blivit
införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med
bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15
september 2015 (0,88 kronor), 15 december 2015 (0,87 kronor), den 15 mars
2016 (0,88 kronor) och den 15 juni 2016 (0,87 kronor). Utbetalning från
Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 september 2015, den 18 december
2015, den 18 mars 2016 och den 20 juni 2016.

Första gången utbetalning av utdelning på de preferensaktier av serie A som
kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet kan komma att ske är vid
den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter
det att respektive preferensaktier av serie A har registrerats vid
Bolagsverket.

Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer utdelning på
preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras med stöd av
bemyndigandet högst uppgå till 20 125 000 kronor.

Utdelning på utestående preferensaktier av serie B och stamaktier
Styrelsen föreslår vidare, enlighet med bolagets bolagsordning 10 § sjunde
stycket, att ingen utdelning lämnas såvitt avser preferensaktier av serie
B. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas avseende
stamaktier.

Återstående medel efter utdelning på utestående preferensaktier av serie A
och, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, preferensaktier av serie A som
kan komma att emitteras, minst 250 350 136 kronor, balanseras i ny räkning.

Punkterna 12-14: Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna; val av
styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och
eventuell/a revisorssuppleant/er

Bolagets största aktieägare som representerar 98,1 procent av kapitalet och
99,8 procent av rösterna har lämnat följande förslag avseende punkterna
12-14 att:

* styrelsen skall uppgå till tre ledamöter, utan suppleanter;
* antalet revisorer skall vara en, utan revisorssuppleant;
* styrelsearvode till styrelseordförande skall utgå med ett årligt
belopp om 300 000 kronor. Övriga ledamöter skall erhålla 150 000
kronor vardera. Ingen ersättning utgår dock till av Bolaget anställd
styrelseledamot;
* stämman beviljar att styrelseledamot ska kunna, om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att
det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera
styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar
styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som
motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag;
* revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
* samtliga befintliga styrelseledamöter: Rickard Backlund, Tonny
Nielsen och Frank Teneberg omväljs som styrelseledamöter;
* Rickard Backlund omväljs som styrelseordförande; och
* Per-Arne Petersson omväljs som revisor för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningens 10 § tredje stycket

Den befintliga bolagsordningens 10 § tredje stycket lyder som följer:

"Utbetalning av utdelning på Preferensaktier serie A skall göras
kvartalsvis med ett belopp om 0,875 kronor per Preferensaktie serie A och
det första utdelningsgrundande kvartalet inleds den 16 september 2015.
Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 15 mars, 15
juni, 15 september och 15 december varje år. För det fall sådan dag ej är
bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag, skall
avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning
skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen."

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 10 § tredje stycke ändras och ges
följande lydelse:

"Utbetalning av utdelning på Preferensaktier serie A skall göras
kvartalsvis med ett belopp om 0,875 kronor per Preferensaktie serie A och
det första utdelningsgrundande kvartalet inleds den 16 juni 2015.
Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna skall vara 15 mars, 15
juni, 15 september och 15 december varje år. För det fall sådan dag ej är
bankdag, d.v.s. dag som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag, skall
avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning
skall ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen."

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission
preferensaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie...

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.