Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

Handelsbanken: Handelsbankens bokslutskommuniké januari - december 2018

Sammanfattning januari - december 2018, jämfört med
januari - december 2017

· Tillväxt i affärsvolymer i samtliga hemmamarknader.
· Räntabiliteten på eget kapital ökade till 12,8% (12,3).
· Rörelseresultatet steg med 5% till 22 013 mkr (21 025). Justerat
för engångsposter steg rörelseresultatet med 3%.

· Periodens resultat efter skatt steg med 8% till 17 357 mkr (16
102).

· Resultatet per aktie steg till 8,93 kr (8,28).
· Intäkterna steg med 5% till 43 770 mkr (41 674). Justerat för
engångsposter steg intäkterna med 4%.

· Räntenettot ökade med 5% till 31 286 mkr (29 766).
· Provisionsnettot steg med 5% till 10 247 mkr (9 718).
· K/I-talet steg till 47,7% (45,5).
· Kreditförlustnivån enligt IFRS 9 uppgick till 0,04% (0,08 enligt
IAS 39).

· Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 16,8% (22,7) efter
föreslagen utdelning. Finansinspektionens beslut att flytta
riskviktsgolvet för svenska bolån till Pelare 1 minskade
kärnprimärkapitalrelationen med 5,5 procentenheter. Den totala
kapitalrelationen uppgick till 21,0% (28,3).

· Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 5,50 kronor per aktie
samt att det befintliga återköpsmandatet förlängs ytterligare ett år.

Sammanfattning fjärde kvartalet 2018, jämfört med tredje kvartalet
2018

· Rörelseresultatet minskade med 1% till 5 288 mkr (5 344). Justerat
för engångsposter var minskningen 5%.

· Periodens resultat efter skatt sjönk med 2% till 4 016 mkr (4 106)
och resultatet per aktie minskade till 2,07 kr (2,11).

· Räntabiliteten på eget kapital minskade till 11,6% (12,1).
· Intäkterna ökade med 3% till 11 083 mkr (10 728) men justerat för
engångsposter var ökningen 1%.

· Räntenettot var i stort sett oförändrat och uppgick till 7 872 mkr
(7 862). Aktiviteten på upplåningsmarknaderna var fortsatt hög.

· K/I-talet steg till 49,8% (48,1).
· Kreditförlustnivån uppgick till 0,06% (0,04).
Från klockan 7.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens
tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir

Ytterligare information lämnas av:
Anders Bouvin, President and Group Chief Executive
Tel: 08-22 92 20

Rolf Marquardt, CFO
Tel: 08-22 92 20

Lars Höglund, Head of Investor Relations
Tel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2019
klockan 7.00 CET.

För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handelsbanken/r/handelsbankens-bokslutskommuni...
https://mb.cision.com/Main/3555/2732973/986217.pdf

Författare Cision