Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Handicare Group AB: Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet visade på stärkt organisk tillväxt inom Accessibility
och starkt kassaflöde medan Patient Handling USA var fortsatt svagt

Fjärde kvartalet 2019

· Intäkterna uppgick till 68,8 MEUR (69,2)
· Den organiska tillväxten var 1,2%
· Bruttomarginalen uppgick till 40,6% (37,5)
· Justerad EBITA uppgick till 4,8 MEUR (2,8) och motsvarande
marginal var 7,0% (4,1)

· EBIT uppgick till -7,1 MEUR (0,2) och motsvarande marginal var
-10,3% (0,3)

· Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till
-11,5 MEUR (0,9)

· Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter
utspädning uppgick till -0,20 EUR (0,01)

· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 5,8 MEUR (9,1)
· Den strategiska översynen fortgår och ledde till att Handicare
Auto A/S avyttrades under december med en realiserad förlust om 9,3
MEUR som har bokförts inom Övriga specificerade poster.

· Tom Vorpahl lämnade rollen som Executive Vice President
Nordamerika 22 november

Helåret 2019

· Intäkterna uppgick till 271,0 MEUR (269,8)
· Den organiska tillväxten var 1,1%
· Bruttomarginalen uppgick till 41,5% (42,0)
· Justerad EBITA uppgick till 21,0 MEUR (20,7) och motsvarande
marginal var 7,8% (7,7)

· EBIT uppgick till 4,6 MEUR (12,0) och motsvarande marginal var
1,7% (4,5)

· Periodens resultat (inklusive avvecklad verksamhet) uppgick till
2,3 MEUR (11,4)

· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 13,6 MEUR (17,2)
· Affärsområdet Puls avyttrades i maj och Handicare Auto A/S (del av
Accessibility) avyttrades i december

· Resultat per aktie (inklusive avvecklad verksamhet) före och efter
utspädning, uppgick till 0,04 EUR (0,19 EUR), styrelsen föreslår 0,07
EUR (0,05 EUR) i utdelning för 2019**

Koncernchefens kommentar
Det är med delade känslor som jag sammanfattar ett händelserikt 2019.
Å ena sidan blev tillväxten och koncernresultatet en stor besvikelse
beroende på fortsatt motvind för Patient Handling i USA, ett mycket
svagt 2019 för Vehicle Accessibility Danmark samt den Brexit-oro som
drabbade försäljningen i Stairlifts UK under tredje kvartalet. Å
andra sidan är jag nöjd med utvecklingen inom Stairlifts som med
fortsatt god lönsamhet växte snabbare än marknaden. Jag är också nöjd
med vårt åtgärdsprogram som trots fördröjd vändning inom Patient
Handling USA, lett fram till ett operationellt starkare bolag med
goda framtidsutsikter.

Vi inledde året fast beslutna att lägga grunden för en långsiktigt
stabil verksamhet med kapacitet att nå våra finansiella mål.
Förbättringsprogrammet sjösattes i början av 2019 och har under året,
med undantag av Patient Handling USA, resulterat i ökad
säljeffektivitet drivet av organisationsförändringar, nytt
incitamentsprogram samt ökad säljaktivitet och kvalitet. Inom Patient
Handling USA försenades genomförandet och efter ytterligare
ledningsförändringar har vi sett en tydlig positiv förändring.
Slutligen har vi ytterligare stärkt vårt erbjudande genom förbättrad
produkt- och servicekvalitet samt ett breddat produkterbjudande.

Finansiellt blev 2019 ett svagt år och vi nådde inte målet om att
leverera en stabil organisk tillväxt och förbättrade marginaler för
koncernen 2019. Nettoomsättningen växte marginellt och den justerade
EBITA-marginalen var marginellt högre jämfört med 2018. Accessibility
växte organiskt med 5,5 procent under 2019 och den justerade
EBITA-marginalen uppgick till 13,5 procent. Patient Handling hade
ännu ett svagt år vilket förklaras av fortsatt svag försäljning inom
Institutional Sales USA. Affärsområdets omsättning minskade med 8,0
procent och justerad EBITA-marginal uppgick till 7,6 procent för
helåret.

Lönsam tillväxt för Accessibility i fjärde kvartalet
Under fjärde kvartalet uppvisade Accessibility en stabil organisk
tillväxt om 4,8 procent och omsättningen uppgick till 48,8 MEUR
(48,3). Affärsområdet visade också förbättrad lönsamhet och den
justerade EBITA-marginalen uppgick till 12,7 procent (10,8). Justerat
för avyttringen av Vehicle Accessibility Danmark uppgick justerad
EBITA-marginal till 13,6 procent.

Stairlifts-affären visade en stark organisk tillväxt på 6,6 procent i
det fjärde kvartalet. Sett till de enskilda marknaderna levererade
Nordamerika enligt plan och växte med 24 procent, medan UK återgick
till tillväxt efter Brexit-oron som drabbade tredje kvartalet.
Flertalet övriga marknader uppvisade fortsatt stark organisk
tillväxt. Stairlifts-affärens framgång beror på att vi har ett starkt
varumärke och ett attraktivt premiumerbjudande. Vi har också varit
framgångsrika i att möta en ökande efterfrågan och ta
marknadsandelar. Lanseringen av vår senaste trapphiss är en stor
succé och visar vikten av produktutveckling och innovation. Avseende
marginalutvecklingen finns det fortfarande förbättringspotential
genom ökad operationell effektivitet.

Den norska Vehicle Accessibility-affären uppvisade god organisk
tillväxt för helåret, men fjärde kvartalet blev jämförelsevis svagt
då motsvarande period föregående år var osedvanligt stark.

Fortsatt motvind i Patient Handling USA fjärde kvartalet
I kontrast till Accessibility blev fjärde kvartalet fortsatt svagt för
Patient Handling. Omsättningen minskade organiskt med 6,0 procent och
uppgick till 20,0 MEUR (20,9). Förbättringsåtgärderna fick effekt på
verksamheterna i Kanada och Europa som utvecklades stabilt jämfört
med föregående år. I november ersattes ledningen i Nordamerika då
åtgärdsprogrammet för Patient Handling USA inte blev effektivt
implementerat. Nu har vi en ny ledning på plats som tagit itu med
problemen inom försäljningen till kundgruppen sjukhus och andra
vårdinrättningar (Institutional sales). Förseningen av våra åtgärder
i USA till trots ser vi tecken på en positiv utveckling där våra
åtgärder börjar få effekt på den löpande verksamheten. Detta märks
bland annat genom att vi mot slutet av kvartalet fått ett ökat
inflöde av nya kunder samt att vi blivit bättre på att behålla och
utveckla vår befintliga kundbas. Det nya ledningsteamet i Nordamerika
gör ett bra arbete med att effektivisera försäljningsprocessen och vi
har idag ställt om så att organisationen säljer hela erbjudandet.

Strategisk översyn fortgår
Den strategiska översyn som påbörjades i slutet av oktober ledde till
att vi under fjärde kvartalet avyttrade aktierna i Handicare Auto A/S
(Vehicle Accessibility Danmark). Avyttringen är positiv ur ett
koncernperspektiv genom att den frigör ledningsresurser och möjliggör
ökat fokus på utveckling av de verksamhetsdelar i koncernen som vi
bedömer har potential att leverera långsiktigt hållbar och lönsam
tillväxt.

I syfte att öka transparensen mellan olika verksamhetsdelar kommer vi
att dela upp affärsområdet Accessibility i två separata affärsområden
för 2020; Accessibility och Vehicle Accessibility.

Den strategiska översynen fortgår och vi återkommer så snart vi har ny
väsentlig information.

Redo att leverera mot långsiktiga mål
Handicare är idag ett operationellt starkare bolag och vi har en
tydlig uppfattning om vart vi ska och vad som krävs. Vi ser positiva
tecken i verksamheten och jag vill tacka alla engagerade och
kompetenta medarbetare som i sitt möte med kunderna arbetar hårt för
att underlätta deras vardagsliv. Med deras engagemang bygger vi ett
skarpare och mer fokuserat Handicare - redo att leverera mot våra
långsiktiga mål.

Staffan Ternström
VD och koncernchef

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisorer

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och
koncernchef, och Pernilla Lindén, CFO, kl. 10.00 CET den 12 februari
2020. För att medverka använd följande länk för registrering i
förväg: http://emea.directeventreg.com/registration/2854228

En presentation kommer att finnas tillgänglig på
www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter och årsstämma
Delårsrapport Januari - mars 2020 23 april 2020
Årsredovisning v.14 2020
Årsstämman 6 maj 2020
Delårsrapport April - juni 2020 17 juli 2020
Delårsrapport Juli - september 2020 5 november 2020

För mer information kontakta:
Staffan Ternström, CEO, tel +46 725 490 029
Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12
februari 2020 kl. 08.00 CET.

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så
baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar.
Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan
framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för
att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta.
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört
med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på
bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och
konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och
variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för
funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka
och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt
produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör
med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av
marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och
tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien
och Europa. Under helåret 2019 uppgick intäkterna till 271 MEUR och
den justerade EBITA-marginalen till 7,8%. Antalet medarbetare uppgick
till 1 040 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer
information, www.handicaregroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handicare-group-ab/r/bokslutskommunike-2019,c...
https://mb.cision.com/Main/16020/3033244/1192318.pdf

Författare Cision News