Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Handicare Group AB: Delårsrapport Januari - juni 2019

God utveckling inom trapphissar och fortsatt fokus på Patient
Handling. Goda utsikter för andra halvåret 2019

Andra kvartalet 2019

· Intäkterna minskade till 69,4 MEUR (70,0)
· Den organiska tillväxten var -1,8% (7,2)
· Bruttomarginalen uppgick till 42,3% (44,0)
· Justerad EBITA uppgick till 6,5 MEUR (7,2) och motsvarande
marginal var 9,3% (10,2)

· EBIT ökade till 4,9 MEUR (3,8) och motsvarande marginal var 7,1%
(5,4)

· Periodens resultat (totalt) ökade till 6,4 MEUR (4,8)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 0,7 MEUR (7,4)
· Affärsområdet Puls avyttrades. Köpeskillingen uppgick till 10,9
MEUR

· Pernilla Lindén utsågs till CFO med start från 14 augusti 2019
· Erik Østby utsågs till ny Executive Vice President Patient
Handling Europa från 12 augusti 2019

Första halvåret 2019

· Intäkterna ökade till 136,6 MEUR (135,3)
· Den organiska tillväxten var -0,5% (4,0)
· Bruttomarginalen uppgick till 42,0% (43,3)
· Justerad EBITA uppgick till 11,5 MEUR (11,9) och motsvarande
marginal var 8,4% (8,8)

· EBIT uppgick till 8,5 MEUR (7,3) och motsvarande marginal var 6,2%
(5,4)

· Periodens resultat (totalt) ökade till 9,9 MEUR (7,0)
· Justerat operativt kassaflöde uppgick till 0,9 MEUR (7,2)
Koncernchefens kommentar
Detta var ett kvartal med blandad utveckling. Vi rapporterade en
fortsatt god försäljning av trapphissar, som svarar för 55% av den
totala försäljningen, där den organiska tillväxten uppgick till 4,6%.
Utvecklingen inom Patient Handling Nordamerika började långsamt att
gå åt rätt håll. I linje med förväntan redovisades organisk tillväxt
om 4,8% jämfört med det första kvartalet 2019. Som en viktig del i
vår strategi har vi fokuserat verksamheten genom avyttringen av Puls.
Utvecklingen inom Vehicle Accessibility och Patient Handling var dock
utmanande vilket bidrog till att totala intäkter minskade med -0,8% i
rapporterad valuta jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Utvecklingen i det andra kvartalet
Intäkterna minskade organiskt med -1,8% (7,2%) under det andra
kvartalet, vilket i huvudsak förklaras av svag utveckling för Patient
Handling. Intäkterna inom Accessibility växte organiskt med 1,1%.
Inom Accessibility, fortsatte Stairlifts att växa snabbare än
marknaden med en organisk tillväxt om 4,6%. Stairlifts Nordamerika
rapporterade organisk tillväxt om 5,6 % jämfört med det andra
kvartalet 2018, vilket var det starkaste kvartalet under 2018. Vidare
är det glädjande att vår nya trapphiss (1100) togs emot väl när den
lanserades på den mycket viktiga engelska marknaden. Vehicle
Accessibility redovisade negativ organisk tillväxt som ett resultat
av en avvaktande marknad för den danska verksamheten. Patient
Handling rapporterade negativ organisk tillväxt om -8,6%. Intäkterna
inom Patient Handling Nordamerika minskade med -9,2%, i huvudsak
drivet av lägre försäljning till institutionella kunder i USA. Den
europeiska verksamheten påverkades negativt av lageruppbyggnad hos
vissa större distributörer under det första kvartalet.

Justerad EBITA uppgick till 6,5 MEUR (7,2) i det andra kvartalet. Den
justerade EBITA-marginalen minskade till 9,3% (10,2%) som ett
resultat av en lägre bruttomarginal. Bruttomarginalen minskade till
42,3% (44,0%) drivet av produktmix. Rörelsekostnaderna minskade, både
nominellt och i förhållande till intäkter, vilket förklaras av lägre
personalkostnader för administrativ personal, en effekt av den
omstrukturering som gjordes under det andra kvartalet 2018.

Patient Handling Nordamerika
Den nya ledningsgruppen, som tillsattes under det första kvartalet,
har fortsatt arbetet med att förfina vår "Commercial
Excellence"-strategi och vår "go-to-market"-strategi, samt förbättra
vår "Order-to-cash"-process. Under det andra kvartalet innebar detta
att:

· Vi förbättrade effektivitet och uppföljning inom
försäljningsprocessen. Detta resulterade i en ökad försäljning
jämfört med det första kvartalet 2019.

· Vi utvärderade säljstyrkans prestation samt geografiska närvaro i
USA. Ett resultat av detta var att omkring 30% av den institutionella
säljkåren i USA byttes ut i slutet av det andra kvartalet. Vidare
inleddes rekrytering av en ny säljchef för institutionella kunder i
USA samt rekrytering till en nyinrättad corporate account-roll.

· Två nyckelpersoner ("customer service director" samt "logistics
director") rekryterades för att stärka vår "order-to-cash" -process.

Under kvartalet har jag tillbringat mycket tid med den nordamerikanska
verksamheten. Jag ser förbättringar på flera områden men det finns
fortsatt utmaningar. Sammantaget innebär detta att det finns risk för
att vårt tidigare kommunicerade mål om återgång till organisk
tillväxt under andra halvåret 2019 förskjuts 1-2 kvartal.

Avyttring av Puls
Under kvartalet avyttrades Puls till Mediq International BV. Detta är
ett viktigt steg i strategin att fokusera på Handicares
kärnverksamhet. Avyttringen skapar ytterligare utrymme för tillväxt
(både organisk och genom förvärv) och expansion av Handicares
kärnverksamhet. Köpeskillingen uppgick till 106 MNOK (10,9 MEUR).

Goda utsikter för andra halvåret 2019
Utvecklingen under det första halvåret 2019 var inte tillfredställande
med en organisk tillväxt om -0,5% och en justerad EBITA-marginal om
8,4%. Utsikterna för det andra halvåret 2019 är dock bättre för
flertalet av våra verksamheter samtidigt som vi fortsätter
omställningsarbetet i Nordamerika. Med beaktande av detta bedömer vi
att den organiska tillväxten i intäkter för det andra halvåret 2019
kommer motsvara vårt tillväxtmål, vilket uppgår till 4% till 6% på
medellång sikt. Den justerade EBITA-marginalen förväntas öka under
det andra halvåret 2019 jämfört med det första halvåret 2019 (8,4%).

Staffan Ternström
VD och koncernchef

Revisorsgranskning
Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av
bolagets revisorer.

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och
koncernchef, och Pernilla Lindén, CFO, kl. 10.00 CET den 14 augusti
2019. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg

http://emea.directeventreg.com/registration/2081967
(http://emea.directeventreg.com/registration/3359669)

En presentation kommer att finnas tillgänglig på
www.handicaregroup.com/investors.

Datum för finansiella rapporter
Delårsrapport januari - september 2019 24 oktober 2019
Bokslutskommuniké 2019 12 februari 2020

För mer information kontakta:
Staffan Ternström, CEO, tel +46 725 490 029
Pernilla Lindén, CFO & IR, tel +46 708 775 832

Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14
augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Framtidsinriktad information
I den mån denna rapport innehåller framtidsinriktad information så
baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande förväntningar.
Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan
framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas för
att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta.
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört
med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på
bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och
konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och
variationer i valutakurser.

Om Handicare
Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för
funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka
och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, samt
produkter för anpassningar av fordon. Handicare är en global aktör
med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av
marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och
tillverkning och montering sker på fem platser i Nordamerika, Asien
och Europa. Under tolvmånadersperioden fram till juni 2019 uppgick
intäkterna till 271 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till
7,5%. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 100 och aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information,
www.handicaregroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handicare-group-ab/r/delarsrapport-januari---...
https://mb.cision.com/Main/16020/2880566/1089651.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.