Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Handicare Group AB: Handicare förutser fortsatt stabil organisk tillväxt men lägre resultat än väntat för fjärde kvar...

Handicare Group AB (publ) (Handicare) förutser fortsatt stabil
organisk tillväxt men lägre resultat än väntat för fjärde kvartalet
2018, främst till följd av lagerjusteringar samt kostnader för
organisationsförändringar som uppkommit vid översyn av verksamheten i
samband med vd-tillträde. Nettoomsättningen förväntas öka till 73,9
MEUR (70,4) där den organiska tillväxten är 4%. Handicare uppskattar
att rörelseresultatet (EBIT) kommer att uppgå till 0,4 MEUR (4,4) och
justerad EBITA uppgå till 3,0 MEUR (6,2) för det fjärde kvartalet.
För helåret 2018 förväntas nettoomsättningen öka till 290,9 MEUR
(284,3) där den organiska tillväxten är 4%. EBIT förväntas uppgå till
13,2 MEUR (14,0 MEUR) och justerad EBITA uppgå till 21,8 MEUR (26,2).

Staffan Ternström, som tillträdde som ny VD i augusti 2018, har gjort
en genomgång av verksamheten under det fjärde kvartalet 2018. Som ett
resultat har kostnader identifierats relaterade till lagerjusteringar
(1,4 MEUR), organisationsförändringar (1,0 MEUR), och till följd av
införandet av nytt affärssystem i Nordamerika och inom Vehicle
Accessibility (0,8 MEUR). Därtill har Handicare haft en ogynnsam
pris- och produktmix under delar av det fjärde kvartalet som bedöms
ha påverkat resultatet negativt med 1,2 MEUR.

Som tidigare kommunicerats i samband med delårsrapporten för januari
till september 2018 bedriver Handicare ett antal initiativ i syfte
att säkerställa lönsam tillväxt. Som en del i detta är Handicare i
slutskedet av en organisatorisk översyn vilken innebär ett antal
planerade förändringar under första kvartalet 2019, framförallt inom
den nordamerikanska verksamheten. Relaterade engångskostnader bedöms
uppgå till 1,0 MEUR och belastar i sin helhet det fjärde kvartalet
2018.

Vidare sker ytterligare integration av Handicares verksamhet inom
olika segment och geografier. Detta innefattar implementering av ett
gemensamt ERP-system. Under året övergick den nordamerikanska
verksamheten samt Vehicle Accessibility till det nya ERP-systemet.
Integrationen mellan det nya ERP-systemet och Handicares order- och
logistiksystem har varit utmanande. Vid vår årliga interna revision
av systemen identifierades kostnader relaterade till tidigare kvartal
2018 om 0,8 MEUR. Dessa belastar i sin helhet det fjärde kvartalet.

Under det fjärde kvartalet har vi aktivt förvärvat marknadsandelar via
produktlanseringar och tillfälliga priskampanjer, framförallt i vissa
geografier inom Stairlifts. Dessa resulterade i god volymtillväxt men
lägre genomsnittspriser. Vidare hade vi en ogynnsam produktmix på ett
par marknader. Sammantaget påverkar dessa effekter resultatet
negativt med 1,2 MEUR under det fjärde kvartalet. Som ett resultat av
detta påskyndas arbetet med att säkerställa att prisstrategi och
säljkanaler utnyttjas optimalt, vilket haft viss positiv effekt i
slutet av det fjärde kvartalet.

Trots ett lägre resultat var kassaflödet bra under kvartalet. Som ett
resultat minskade nettoskulden till 80,5 MEUR (92,0 MEUR per 30
september 2018). Detta motsvarar 3.1x förväntad justerad EBITDA för
helåret 2018 om 25,7 MEUR.

Sammantaget förändrar inte utfallet för det fjärde kvartalet vår
bedömning av Handicares utveckling under 2019 där vi bedömer att
utsikterna är goda för fortsatt organisk tillväxt och
marginalförbättring.

Den finansiella informationen i detta pressmeddelande är preliminärt
och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Handicares Bokslutskommuniké 2018 har flyttats fram till den 6
februari 2019 kl 08.00.

En telefonkonferens kommer att hållas av Staffan Ternström, VD och
koncernchef, och Stephan Révay, CFO, kl. 10.00 CET den 21 januari
2019. För att medverka använd följande länk för registrering i förväg
http://emea.directeventreg.com/registration/7598429

Ange konferens ID-nummer 7598429.
För ytterligare information kontakta:
Staffan Ternström, CEO, +46 725 490 029

Stephan Révay, CFO, +46 729 666 532

Denna information är sådan som Handicare Group AB (publ) är skyldig
att publicera enligt MAR, Market Abuse Regulation Act, EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21
januari 2019 kl 08.00.

Definitioner:

Organisk tillväxt: avser intäktstillväxt exklusive (i) tillväxt
hänförlig till förvärv och avyttringar, och (ii) tillväxt hänförlig
till fluktuationer i valutakurser.

Justerad EBITA: Resultat före ränta, skatt och avskrivningar,
exklusive Övriga specificerade poster. Övriga specificerade poster
omfattar transaktionskostnader, integrationskostnader,
omstruktureringskostnader, kostnader för börsnotering, kostnader för
återkallelse och övriga effektivitetsprojekt.

Justerad EBITDA: Resultat före ränta, skatt, av- och nedskrivningar,
exklusive Övriga specificerade poster. Övriga specificerade poster
omfattar transaktionskostnader, integrationskostnader,
omstruktureringskostnader, kostnader för börsnotering, kostnader för
återkallelse och övriga effektivitetsprojekt.

Framtidsinriktad information

I den mån detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad
information så baseras den på Handicares koncernlednings nuvarande
förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som
framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen
garanti lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara
korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera
väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade
informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar
avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och
andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser.

Staffan Ternström, CEO, +46 725 490 029

Stephan Révay, CFO, +46 729 666 532

Om Handicare

Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för
funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka
och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft,
produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning.
Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och
koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger
i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien
och i Europa. Under tolvmånadersperioden fram till september 2018
uppgick intäkterna till 287 MEUR och den justerade EBITA-marginalen
till 8,7 %. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien
är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information
www.Handicaregroup.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/handicare-group-ab/r/handicare-forutser-fortsa...
https://mb.cision.com/Main/16020/2722075/979258.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.