Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Handicare Group AB: Kommuniké från årsstämma i Handicare Group AB (publ)

Vid Handicares årsstämma, som hölls idag den 8 maj 2019 i Stockholm,
fattades huvudsakligen följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; beslut om
dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen; beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslöt om
utdelning om 0,05 euro per aktie med den 10 maj 2019 som
avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske omkring den
17 maj 2019. Årsstämman beviljade vidare styrelseledamöterna och den
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till styrelseledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 180
000 kronor, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450
000 kronor, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå
med 100 000 kronor, att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska
utgå med 50 000 kronor, att arvode för ersättningsutskottets
ordförande ska utgå med 50 000 kronor samt att arvode till ledamot i
ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor.

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att arvode
till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer

Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att antalet
ledamöter ska vara sju (7) och om omval av ledamöterna Lars Marcher,
Joakim Andreasson, Jonas Arlebäck, Maria Carell, Johan Ek, och Claes
Magnus Åkesson samt nyval av Christina Lindstedt. Beslöts vidare i
enlighet med valberedningens förslag att välja Lars Marcher som
styrelsens ordförande.

Årsstämman beslöt även i enlighet med valberedningens förslag avseende
val av revisor, innebärande omval av Ernst & Young AB, med
auktoriserade revisorn Stefan Andersson-Berglund som huvudansvarig
revisor, intill slutet av årsstämman 2020.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att anta styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram genom (A) riktad
nyemission av teckningsoptioner och (B) godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om införande av
ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen.
Programmet innebär att högst 1 211 804 teckningsoptioner ges ut till
det av Handicare helägda dotterbolaget Handicare AB för att senare
överlåtas till deltagarna i programmet. Överlåtelse av
teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid
överlåtelsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som
anges i styrelsens förslag.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum
under perioden från och med den 17 maj 2022 till och med den 19 juni
2022. Teckningskursen ska som utgångspunkt motsvara 126,0 procent av
det volymvägda genomsnittet av Handicares stängningskurs 10
handelsdagar efter årsstämman den 8 maj 2019, dock lägst aktiens
kvotvärde. En deltagare ska inom ramen för incitamentsprogrammet
kunna erhålla en subvention från koncernen uppgående till 50 procent
av det belopp som deltagaren ska erlägga för teckningsoptionerna. Den
maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,0 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Karlsson, Communication & Sustainability Director
Telefon: +46 734 21 50 50
E-post: ir@handicare.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 15:00 CET.

Om Handicare

Handicare Group erbjuder lösningar för att öka oberoendet för
funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för
vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka
och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft,
produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning.
Handicare Group är en global aktör med försäljning i över 20 länder
och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret
ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i
Nordamerika, Asien och i Europa. Under 2018 uppgick intäkterna till
291 MEUR. Antalet medarbetare uppgick till cirka 1 200 och aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information,
www.handicaregroup.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/handicare-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/16020/2806913/1039929.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.