Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

Handicare Group AB: Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Handicare

Carnegie, Bank of America Merrill Lynch och DNB Markets (tillsammans
"Managers") har meddelat Handicare Group AB (publ) ("Handicare" eller
"Bolaget") och Cidron Systems S.à r.l.[1] ("Huvudaktieägaren") att
övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att
stabiliseringsperioden avslutas.

I samband med börsnoteringen av Handicare och noteringen av Bolagets
aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet") utfärdade Huvudaktieägaren
en option till Managers att förvärva ytterligare upp till 2 563 847
befintliga aktier i Handicare ("Övertilldelningsoptionen"), för
utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dag för
handel i Handicares aktier på Nasdaq Stockholm. Carnegie har
utnyttjat Övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kommer Huvudaktieägare
att äga 37 048 900 aktier i Handicare, motsvarande en ägarandel om
cirka 62,9 % av det totala antalet aktier i Handicare.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan Erbjudandet,
och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Carnegie, som
stabiliseringsagent för Managers räkning, beslutat att avsluta
stabiliseringsperioden.

För mer information, vänligen kontakta:

Asbjørn Eskild, VD och koncernchef
Telefon: +47 905 633 04
E-post: asbjorn.eskild@handicare.no

Boel Sundvall, Investor Relations
Telefon: +46 723 747 487
E-post: boel.sundvall@handicare.com
Denna information är sådan information som Handicare Group AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 17:45 (CET).

Om Handicare
Handicare är en ledande global leverantör av förflyttningshjälpmedel
på marknaderna inom Accessibility och Patient Handling mätt i
intäkter. Bolaget erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet
och rörligheten för äldre och funktionshindrade personer, samt för
att förbättra bekvämligheten och säkerheten i arbetsmiljön för de
personer som vårdar dem. Handicares erbjudande omfattar ett brett
utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttningar,
lyft och byte av kroppsställning, produkter för
tillgänglighetsanpassningar av fordon samt medicinsk utrustning.
Handicare bedriver verksamhet under tre affärsområden: Accessibility,
Patient Handling och Puls.

Handicare förvärvades av Huvudaktieägaren år 2010. Sedan dess har
Handicare anpassat sin företagsstruktur, produktportfölj och
plattform för att kunna fokusera på sina kärnverksamheter
Accessibility och Patient Handling, vilket har underlättats av bland
annat avyttringen av Mobility-verksamheten (rullstolar) i september
2015 samt förvärvet av Prism Medical under 2016. På senare år har
Bolaget genomfört ett flertal automatiserings- och inköpsinitiativ
och påbörjat implementeringen av sin Commercial Excellence-strategi
för organisk tillväxt och ökad lönsamhet. Till följd av denna
omvandling av verksamheten, som även innefattade en flytt av
huvudkontoret 2015, från Moss i Norge till Kista i Sverige, anser
Handicare att det är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt
som ledare inom tillhandahållande av förflyttningshjälpmedel och
sjukvårdsutrustning till äldre och funktionshindrade och de som
vårdar dem.

Som ett resultat av Bolagets strategiska och operativa initiativ har
Handicare under de senaste tre åren uppnått stark organisk tillväxt
och operativa förbättringar. Under perioden 2014 till 2016 var den
genomsnittliga organiska tillväxten för Accessibility och Patient
Handling - Handicares huvudsakliga affärsområden - 5 %, samtidigt som
den totala omsättningen ökade från 231,8 miljoner euro för året som
slutade 31 december 2014 till 274,5 miljoner euro (pro forma) för
året som slutade 31 december år 2016, motsvarande en årlig
genomsnittlig tillväxttakt om 9 %, vilket översteg tillväxten på
Handicares huvudmarknader med cirka 5 %[2]. Därutöver har Handicare
förbättrat den justerade EBITA-marginalen från 4,3 % under 2014 till
7,2 % under 2016.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller
förvärva värdepapper emitterade av Bolaget i någon jurisdiktion där
ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig.
Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har
publicerats och finns tillgängligt på Handicares hemsida. Detta
meddelande bör läsas tillsammans med, och är kvalificerat med
hänvisning till, prospektet.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"),
annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess
nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder
i en medlemsstat, "Prospektdirektivet"), adresseras och riktas detta
pressmeddelande endast till kvalificerade investerare i den betydelse
som avses i Prospektdirektivet.

Detta dokument och den information som det innehåller får inte
distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett
erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper
som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att
registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas
eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett
tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte
omfattas av krav på registrering i enlighet med Securities Act. Det
finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri
i USA eller att lämna något erbjudande till allmänheten i USA att
förvärva värdepappren.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta dokument och annat
material avseende de värdepapper som omnämns häri till, samt är
investeringar och investeringsaktiviteter till vilka detta dokument
hänför sig tillgängliga enbart för, och kommer sådana företas enbart
företas av, "kvalificerade investerare" (som de definieras i artikel
86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) och
som är (i) personer med professionell erfarenhet av frågor relaterade
till investeringar vilka omfattas av definitionen av "professionella
investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");
eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet vilka omfattas av Artikel
49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns
gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta
personer bör inte företa några handlingar på basis av detta dokument
och bör inte agera på eller förlita sig på det.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan utgöra framåtriktade
uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte
utgör historiska fakta och kan identifieras genom ord som "tror",
"uppskattar", "förutser", "förväntar", "antar", "prognostiserar",
"åsyftar", "kunde", "kommer", "bör", "skulle", "enligt beräkningar",
"är av uppfattningen", "må", "planerar", "fortsätta", "potentiell",
"förutspår", "projekterar", "indikerar", "har som målsättning",
"avser", "sannolik", "kan få", "såvitt är känt" och liknande uttryck.
Detta gäller särskilt uttalanden avseende framtida resultat,
finansiell ställning, kassaflöden, planer för och förväntningar på
Bolagets verksamhet och förvaltning, framtida tillväxt och lönsamhet
och allmänna regulatoriska och ekonomiska förhållanden samt andra
omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalande baseras
på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på
ytterligare antaganden, såsom en frånvaro av förändringar av rådande
politiska, juridiska, skatterelaterade, marknadsrelaterade eller
ekonomiska förhållanden eller av tillämpliga lagar, föreskrifter
eller regler (inklusive, men inte begränsat till,
redovisningsprinciper, redovisningsmässig behandling och
skatteregler), vilka, individuellt eller som helhet, skulle vara
väsentliga för Bolagets rörelseresultat eller dess förmåga att
bedriva verksamhet. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var
rimliga när de gjordes, är dessa antaganden föremål för betydande
kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra
viktiga faktorer, som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som
ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter,
eventualiteter och andra viktiga faktorer kan få faktiska händelser
att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått antyds genom sådana framåtriktade uttalanden. Du bör
även särskilt granska avsnittet med titel "Riskfaktorer" i prospektet
för vidare information.

Potentiella investerare bör inte fästa otillbörlig tilltro till de
framåtriktade uttalandena häri och rekommenderas starkt att läsa den
detaljerade beskrivningen av faktorer som har en påverkan på Bolagets
verksamhet och den marknad på vilken Bolaget bedriver verksamhet,
vilka inkluderats i prospektet.

Informationen, åsikterna och de framåtriktade uttalandena som ingår i
detta pressmeddelande uttalar sig endast om förhållandena per detta
datum, och är föremål för förändringar utan avisering. Ingen av
Bolaget, Managers och till dem närstående företag åtar sig något
ansvar för att uppdatera, granska eller revidera några
framåtblickande uttalanden för att reflektera händelser som inträffar
eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta
meddelande.

Förvärv av investeringar till vilka detta pressmeddelande hänför sig
kan utsätta en investerare för en betydande risk för att förlora hela
det investerade beloppet. Personer som överväger att genomföra sådana
investeringar bör konsultera en auktoriserad person specialiserad på
rådgivning avseende sådana investeringar. Detta pressmeddelande utgör
inte en rekommendation gällande Erbjudandet. Värdet på aktier kan
minska såväl som öka. Potentiella investerare bör konsultera en
professionell rådgivare om lämpligheten av Erbjudandet för den
berörda personen.

Managers agerar uteslutande för Bolaget och inte för någon annan i
anslutning till Erbjudandet. De kommer inte att betrakta någon annan
person som deras respektive klient i relation till Erbjudandet och
kommer vare sig att vara ansvariga i förhållande till någon annan än
Bolaget för att ge det skydd som ges till deras respektive klienter
eller för att ge rådgivning i relation till Erbjudandet, innehållet i
detta pressmeddelande eller någon transaktion, överenskommelse eller
annan fråga som det refereras till häri.

I anslutning till Erbjudandet kan Managers eller något till dem
närstående bolag teckna sig för en andel av aktierna i Erbjudandet
som en huvudposition och i den egenskapen behålla, köpa, sälja,
erbjuda till försäljning för egen räkning sådana aktier och andra
värdepapper i Bolaget eller relaterade investeringar i anslutning
till Erbjudandet eller annars. Följaktligen bör referenser...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.