Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Hansa Medical: Hansa Medical föreslår riktad nyemission

· Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) ("Hansa Medical" eller
"Bolaget") föreslår en riktad nyemission av aktier om cirka 185
miljoner kronor.

· Teckningskursen i emissionen föreslås uppgå till 70 kronor per
aktie.

· Emissionen riktas till utvalda internationella
specialistinvesterare inklusive HBM Healthcare Investments, Sectoral
Asset Management, Sphera Funds Management och Aescap samt svenska
institutionella och strategiska investerare inklusive Carnegie Asset
Management, AFA Försäkringar,

KK-stiftelsen, Thomas Olausson och Unionen.
· Aktieägare representerande cirka 45 procent av aktierna och
rösterna i Hansa Medical har förbundit sig att rösta för emissionen
vid extra bolagsstämman.

· Styrelsen har idag offentliggjort en kallelse till extra
bolagsstämma för beslut om emissionen (se separat pressmeddelande med
kallelse till extra bolagsstämma för fullständiga detaljer).

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE
REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER
INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I HANSA
MEDICAL I NÅGON JURISDIKTION.

Bakgrund och motiv
För att säkra fortsatt värdeutveckling för Bolaget av dess projekt
föreslår styrelsen en riktad emission av nya aktier.
Emissionslikviden kommer i första hand att användas för att
finansiera utvecklingen av läkemedelskandidaten IdeS för en ansökan
om marknadsgodkännande av IdeS för behandling vid
njurtransplantation. Emissionen möjliggör även för Bolaget att
säkerställa ett ökat ägande av institutionella svenska och
internationella investerare som kompletterar Bolagets redan starka
ägare. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för Hansa Medical
att utvecklas till att bli ett läkemedelsbolag med produkter på
marknaden i egen regi.

"Den föreslagna riktade nyemissionen förväntas säkerställa nödvändigt
kapital för att kunna utveckla vår läkemedelskandidat IdeS fram till
inlämning av ansökan om marknadsgodkännande för behandling med IdeS
inför njurtransplantation", säger Hansa Medicals vd Göran Arvidson.

"Kapitalet, inklusive vår befintliga kassa, kommer även att möjliggöra
fas II-studier för att undersöka IdeS säkerhet och effekt i en rad
prioriterade indikationer, som till exempel de allvarliga autoimmuna
sjukdomarna trombotisk trombocytopen purpura (TTP), anti-GBM sjukdom
och Guillain-Barrés syndrom (GBS), samt
transplantationsindikationerna antikroppsmedierad avstötning (AMR)
efter njurtransplantation och blodgruppsinkompatibel
njurtransplantation (ABOi). Vår långsiktiga vision är att etablera
IdeS som en mycket effektiv och snabb terapi för antikroppsaktivering
i en lång rad olika sjukdomstillstånd där det medicinska behovet idag
är stort."

Emissionen
Styrelsen har beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om
en riktad emission av högst 2.642.857 aktier. Teckningskursen i
emissionen uppgår till 70 kronor per aktie vilket sammantaget tillför
Bolaget cirka 185 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett s.k. private
placement-förfarande. Den riktade emissionen kommer att tecknas fullt
ut, enligt ingångna avtal, av ett antal utvalda internationella
specialistinvesterare inklusive HBM Healthcare Investments, Sectoral
Asset Management, Sphera Funds Management och Aescap samt svenska
institutionella och strategiska investerare inklusive Carnegie Asset
Management, AFA Försäkringar, KK-stiftelsen, Thomas Olausson och
Unionen.

Aktieägare som representerar omkring 45 procent av aktierna och
rösterna i Hansa Medical, inklusive Nexttobe AB, Gladiator och
Farstorps Gård AB, har förbundit sig att rösta för emissionen vid den
extra bolagsstämman.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget
på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som
Bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget
med strategiska och institutionella investerare, vilket även stöds av
Bolagets största aktieägare, som själva inte deltar i emissionen.
Genom emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 2.642.857 kronor
till 35.054.860 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 8
procent av såväl antalet aktier och röster.

Extra bolagsstämman kommer att hållas den 21 november 2016 i Bolagets
lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Rådgivare
Hansa Medical har i samband med transaktionen anlitat Zonda Partners
som rådgivare, Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och
Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 8:30.

_____________________________

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i
vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren
av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta
pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga
regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna
några värdepapper i Hansa Medical i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i
Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Hansa
Medical har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av
aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt
har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

Om IdeS
IdeS, en unik molekyl med helt ny behandlingsmekanism, är ett enzym
som specifikt klyver IgG antikroppar. IdeS har utvärderats i en fas
I-studie på friska försökspersoner och i en fas II-studie i
sensitiserade patienter som väntar på njurtransplantation. Resultaten
visar att IdeS är mycket effektivt för att minska
anti-HLA-antikroppar till nivåer som är acceptabla för
transplantation samt har en fördelaktig säkerhetsprofil. Effekten och
säkerheten för IdeS inom transplantation utvärderas för närvarande i
tre pågående fas II-studier i sensitiserade njurpatienter i Sverige
och USA. IdeS har även behandlingspotential inom en rad olika
ovanliga autoimmuna sjukdomar där en fas II studie med IdeS i
förvärvad TTP pågår.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande
enzymer. Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas
som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential inom
transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt
fokuserar på utveckling av nya antikroppsmodulerande enzymer samt
HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion (förutseende) av svår
sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är baserat i Lund och
bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/hansa-medical-foreslar-riktad-...
http://mb.cision.com/Main/1219/2104866/577481.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.