Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-02

Hansa Medical: Kallelse till Årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma den
3 juni 2014 kl. 18.00 i hörsalen intill bolagets lokaler på
Scheelevägen 22 i Lund. Dörrarna öppnas kl. 17.30 och efter stämman
bjuder bolaget på lättare förtäring.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 27 maj 2014, dels senast den 27 maj 2014 kl. 12.00 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt
under adress Hansa Medical AB, Box 785, 220 07 Lund, via e-post till
arsstamma@hansamedical.com, per telefon till 046-16 56 70 eller per
fax 046-12 77 75. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den
27 maj 2014 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som
förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta
registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 den 27 maj 2014. Om
fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska
fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas
vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.hansamedical.com, och sänds på begäran till
aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter

13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler

18. Avslutning
Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av
arvoden (punkt 2, 12-16)

Förslag föreligger
att Bo Håkansson väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av sju ledamöter,
att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande
och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter utom
Anders Blom,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Bo Håkansson, Stina Gestrelius,
Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per Olof Wallström och
Cindy Wong samt att nyval sker av Anders Blom,

att Bo Håkansson omväljs till styrelseordförande, samt
att auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist väljs till revisor. Dan
Kjellqvist, som föreslås för nyval, är verksam vid KPMG i Malmö.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska
inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av
bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och
antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt
för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen,
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka
likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller
möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om
emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen
vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt 17 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget
och på bolagets webbplats och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören
ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan
ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska
situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till
dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Lund i maj 2014
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av
innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och
sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en
marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk
utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets
huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB.
Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ
OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/kallelse-till-arsstamma-i-hans...
http://mb.cision.com/Main/1219/9578140/239850.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.