Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-05

Hansa Medical: Kallelse till extra bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Hansa Medical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 29 oktober
2018 kl. 10.00 i Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägarna i Hansa Medical AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma den 29 oktober 2018 kl. 10.00 i Hansa Medicals lokaler
på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och
avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid extra bolagsstämman har den som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 23 oktober 2018, dels senast den 23 oktober 2018
till bolaget anmäler sin avsikt att delta vid bolagsstämman. Anmälan
kan ske skriftligt till adress Hansa Medical AB (publ), Box 785, 220
07 Lund eller via e-post till egm@hansamedical.com. Vid anmälan ska
anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon
dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 oktober 2018
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa på ovanstående adress
senast den 23 oktober 2018. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida, www.hansamedical.com, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

0) Öppnande

1) Val av ordförande vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Godkännande av dagordning

4) Val av en eller två justeringsmän

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

7) Avslutning

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission (punkt 6)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om emission av nya stamaktier, dock att sådana emissioner
sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående
stamaktier i bolaget per dagen för den extra bolagsstämman. Sådant
emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya
aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra
villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella
flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt
utöka bolagets aktieägarkrets.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de
ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
genomförande av beslutet.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier i bolaget till 38 904 889, varav 38 183 125 av
aktieslaget stam och 721 764 av aktieslaget C. Bolaget innehar totalt
721 764 egna aktier av aktieslaget C. Det totala antalet röster i
bolaget uppgår till 38 255 301,4, varav bolaget innehar 72 176,4
röster. Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.hansamedical.com, minst tre veckor före stämman. Handlingarna
sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i oktober 2018

Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/kallelse-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/1219/2636287/921646.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.