Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-04

Hansa Medical: Kommuniké från årsstämma i Hansa Medical AB (publ)

Hansa Medical AB (publ) avhöll den 3 juni 2014 sin årsstämma. Vid
stämman fattades bl.a. följande beslut:

Utdelning
Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att omvälja Bo Håkansson, Stina Gestrelius,
Fredrik Lindgren, Birgit Stattin Norinder, Per-Olof Wallström och
Cindy Wong till styrelseledamöter, samt att välja Anders Blom till ny
styrelseledamot. Bo Håkansson omvaldes som styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska
utgå med 300 000 kronor till styrelseordförande och med 100 000
kronor vardera till övriga ledamöter, utom Anders Blom som är
anställd som verkställande direktör i bolagets nästa största ägare
Nexttobe AB.

Årsstämman beslutade att nyvälja auktoriserade revisorn Dan
Kjellqvist, verksam vid KPMG AB i Malmö, till revisor för bolaget
intill slutet av årsstämman 2015. Arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler
eller teckningsoptioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av
konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot
kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på
villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska
inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av
bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och
antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt
för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen,
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka
likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller
möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om
emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen
vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Lund den 3 juni 2014
Hansa Medical AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD Hansa Medical AB
Mobil: 46 707 17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Hansa Medical bedriver klinisk utveckling och kommersialisering av
innovativa läkemedel och diagnostikmetoder för allvarliga och
sällsynta sjukdomar inom inflammation. Projektportföljen omfattar en
marknadslanserad diagnostikprodukt, en läkemedelskandidat i klinisk
utveckling samt ett prekliniskt forskningsprojekt. Bolagets
huvudägare är Bo Håkansson genom Farstorps Gård AB och Nexttobe AB.
Hansa Medical är marknadsnoterat på First North, en del av NASDAQ
OMX, Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Informationen i
detta pressmeddelande är information som Hansa Medical AB (publ) ska
offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 4 juni 2014 kl. 09:10.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hansa-medical/r/kommunike-fran-arsstamma-i-han...
http://mb.cision.com/Main/1219/9596294/252668.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.