Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

HANZA Group: HANZA: Bokslutskommuniké 2018

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq
First North Stockholm, presenterar i dag sin bokslutskommuniké för år
2018. Bolaget tog ett stort utvecklingssteg under föregående år och
har inlett år 2019 med ett strategiskt förvärv. Bolaget ser en god
efterfrågan, föreslår en utdelning om 25 öre per aktie och förbereder
ett byte till börsens huvudlista, Nasdaq Stockholm Small Cap, under
första halvåret 2019.

FJÄRDE KVARTALET (1 oktober - 31 december 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 432,8 MSEK (357,8).
· Koncernens rörelseresultat uppgick till -3,1 MSEK (6,4).
Under kvartalet avslutades ett så kallat CORE projekt i koncernens
produktionsanläggning i Narva, vilket medförde en nedskrivning av
tillgångar om -10,9 MSEK. Exklusive denna post, samt direkta
kostnader för listbyte (se nedan), uppgår koncernens rörelseresultat
till 10,1 MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -9,7 MSEK (1,3), vilket
motsvarar -0,33 SEK per aktie, såväl före som efter utspädning
(0,05).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,8 MSEK
(19,0).

· HANZA förbereder ett listbyte till börsens huvudlista, Nasdaq
Stockholm Small Cap. Listbytet bedöms genomföras under det första
halvåret 2019. Direkta kostnader för listbytet kommer att redovisas
löpande och bedöms sammanlagt understiga 8 MSEK. Direkta kostnader
till och med 31 december 2018 uppgår till 5,3 MSEK, varav 2,3 MSEK
under kvartal fyra.

HELÅRET (1 januari - 31 december 2018)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 810,6 MSEK (1 399,7).
· Koncernens rörelseresultat uppgick till 54,1 MSEK (35,7).
Exklusive direkta kostnader för listbyte, samt nedskrivning av
tillgångar i Narva under kvartal fyra, uppgår koncernens
rörelseresultat till 70,3 MSEK (35,7).

· Resultat efter skatt uppgick till 20,8 MSEK (16,4), vilket
motsvarar 0,74 SEK per aktie, såväl före som efter utspädning (0,69).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 113,5 MSEK
(72,0).

· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 SEK (0,00) per aktie.
VD Erik Stenfors kommentar till rapporten:

"2018 var ett framgångsrikt år. Ett fokusområde har varit att
vidareutveckla koncernens verksamhet i Sverige. Rörelsemarginalen
ökade till 7,4 % för segment Norden under år 2018, vilket utgör en
god lönsamhet inom tillverkningsindustrin. Vidare gav det viktiga
arbetet med rörelsekapitalet ett fortsatt starkt kassaflöde. Sedan
utgången av kvartal 1, 2018, har vi minskat den räntebärande skulden
med 20 %, eller 69 MSEK, varav 29 MSEK under det sista kvartalet
2018."

"Som vi skrev i föregående rapport, befarade vi en inbromsning i
slutet av år 2018 på grund av julens kalenderplacering och kundernas
oro för konjunkturen, vilket vi mötte med produktionsuppehåll i flera
fabriker. Med tanke på ett avkortat fjärde kvartal, är det operativa
rörelseresultatet tillfredsställande. Dock avslutades vårt omfattande
CORE projekt i Narva med en lagernedskrivning i kvartal 4. Arbetet
bedöms leda till förbättrad lönsamhet under år 2019."

"År 2019 har inletts med god efterfrågan och vi har redan tagit
ytterligare ett viktigt steg genom förvärvet av Toolfac Oy. Bolaget
kommer att integreras i vårt finska kluster under året. HANZA har en
tydlig, innovativ och värdeskapande strategi för
tillverkningsindustrin och vi ser mycket ljust på framtiden."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail:
lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 14 februari 2019, kl 09.30. Erik Penser Bank AB
(publ) är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss
framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på
framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare
ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra
kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med
verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin
Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00,
Email: certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza--bokslutskommunike-2018,c2...
https://mb.cision.com/Main/6093/2740964/991162.pdf
https://mb.cision.com/Public/6093/2740964/beb69ac3b282a7e9.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.