Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

HANZA Group: HANZA: Kommuniké från årsstämma den 10 maj 2016

HANZA Holding AB (publ) har hållit årsstämma i Stocksund den 10 maj
2016 varvid bland annat nedanstående beslut fattades.

· Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för 2015.

· Till styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag,
Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén och Pauli Pöllänen.
Till styrelsens ordförande valdes Mikael Smedeby. Till vice
ordförande valdes Francesco Franzé.

· Stämman beslutade att arvode ska utgå med 300 000 SEK per år till
styrelsens ordförande samt 150 000 SEK per år till styrelsens
ledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 750 000 SEK.

· Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till
bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som
huvudansvarig revisor.

· Stämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete
enligt framlagt förslag.

· Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets
aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler.

· Stämman biföll styrelsens förslag om ett incitamentsprogram till
ledande befattningshavare som omfattar ett optionsprogram med en
teckningskurs om 12 SEK under utgången av år 2018. Beslutet innebär
att bolagets aktiekapital kan öka med 100 100 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Smedeby, telefon: +46-70 81 61 875, e-post:
mikael.smedeby@lindahl.se

_________________________________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 22.30. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza--kommunike-fran-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/6093/2005935/514003.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.