Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-07-30

HANZA Group: HANZA: Kommuniké från extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i HANZA godkände i dag styrelsens beslut om
företrädesemission, samt bemyndigade styrelsen att besluta om vissa
ytterligare emissioner kopplade till förvärvet av den internationella
mekanikkoncernen Metalliset Oy - en affär som HANZA presenterades i
juli 2015. Stämman beslutade även att anta en ny bolagsordning samt
att utöka styrelsen med Pauli Pöllänen som kommer från Metallisets
styrelse.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, höll i dag en extra
bolagsstämma, vilken godkände styrelsens beslut från den 1 juli 2015
om nyemission av 8 574 711 aktier med företrädesrätt för aktieägarna.
Syftet med företrädesemissionen är att finansiera förvärvet av
Metalliset Oy, samt den resulterande koncernen. Bolagsstämman
beslutade också att anta en ny bolagsordning, innebärande att
bolagets lägsta och högsta tillåtna aktiekapital respektive antal
aktier ändrades.

Ett prospekt med anledning av företrädesemissionen bedöms kunna
offentliggöras måndag den 3 augusti 2015. Avstämningsdag för
nyemissionen är måndag den 3 augusti 2015 och teckningstid för de nya
aktierna bedöms löpa från den 4 augusti till den 18 augusti 2015.

Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om en kvittningsemission till ägarna av Metalliset om 3 026
369 aktier, vilket utgör köpeskillingens aktiedel i förvärvet av
Metalliset. Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 285 000
kronor genom emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att möjliggöra
kvittning av garantiersättning och säkerställa erforderlig
teckningslikvid i samband med företrädesemissionen, samt för att
tillgodose framtida finansieringsbehov kopplade till befintliga
konvertibla skulder och vissa andra skulder. Bolagsstämman beslutade
också att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets
aktiekapital med högst 130 000 kronor genom emission av aktier,
teckningsoptioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt för strategiska emissioner i samband med förvärv av
rörelser och i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Bolagsstämman beslutade även enligt valberedningens förslag, om att
välja in Pauli Pöllänen i HANZAs styrelse, samt ge rätt till de
tidigare ägarna i Metalliset att utse en representant i Bolagets
valberedning genom en ändring av de principer för valberedningens
sammansättning som antogs vid årsstämman den 4:e maj 2015. Pauli
Pöllänen kommer från det förvärvade bolaget Metallisets styrelse.
Bolagsstämman beslutade vidare enligt valberedningens förslag om att
bland annat fastställa årsstämmans beslut om att arvode till
styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor, samt 150 000
kronor till envar av styrelsens övriga ledamöter.

Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens respektive
valberedningens förslag, vilka finnas att läsa i sin helhet på HANZAs
hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, 0709-50 80 70, erik.stenfors@hanza.com
Per Tjernberg, Styrelseordförande, 070-344 73 70,
per.tjernberg@kullsvik.com

_________________________________________________________________________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 30 juli 2015 kl. 21.00. Erik Penser
Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas",
"kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza--kommunike-fran-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/6093/9809271/404678.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.